Chceš vytvo­riť miliar­dovú apli­ká­ciu? Návod ti pre­zradí George Ber­ko­wski na kon­fe­ren­cii Mob­Con!

Rišo Néveri / 19. mája 2016 / Zo Slovenska

Tvoj nápad nemusí zrovna pre­ko­nať 19 miliar­dovú valu­áciu What­sAppu, ale George Ber­ko­wski, bývalý head of pro­duct v Hailo, vidí mnoho prí­le­ži­tostí ako vybu­do­vať niečo naozaj veľké a chce sa o ne s tebou pode­liť na kon­fe­ren­cii Mob­con, ktorá sa orga­ni­zuje v spo­lu­práci so Star­ti­tup už 27. Mája.

V dneš­nej dobe máme veľa mož­ností na to, aby sme vedeli vytvá­rať pre­vratné pro­jekty, musíme sa ale pri­pra­viť tro­chu ris­ko­vať,” hovorí George.

Jeho kniha “How to Build a Bil­lion Dol­lar App” sa zame­riava na to, ako sa poda­rilo 43 tech spo­loč­nos­tiam s valu­áciou nie­koľko miliárd dolá­rov dosiah­nuť taký veľký úspech. George nieje len tak hocikto. Vybu­do­val spo­loč­nosti v sfére pilo­to­va­ných koz­mic­kých letov, dopravy, on-line zozna­miek a rôz­nych mobil­ných apli­ká­cií. Je to CEO apli­ká­cie IceC­ream, hlava za medzi­ná­rodne úspeš­nou taxi apli­ká­ciou Hailo a autor úspeš­nej knihy.

siu_promo-1

foto: mobcon.sk

Štu­do­val rake­tové inži­nier­stvo a eko­nó­miu na uni­ver­zite Mas­se­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy alebo MIT, ako ju mnohí poznajú a biz­nis na École Supé­rie­ure de Com­merce de Paris. Je čle­nom dozor­nej rady MIT Enter­prise Forum v Anglicku a je silne anga­žo­vaný na scéne star­tu­pov v Anglicku a USA. Aktu­álne delí svoj čas medzi Lon­dý­nom a Sili­con Val­ley.

Teraz máš jedi­nečnú prí­le­ži­tosť, vypo­čuť si pred­nášku tejto kapa­city na Slo­ven­sku a to už 27. Mája na kon­fe­ren­cii Mob­Con! Regis­truj sa na www.mobcon.sk pokiaľ sa ešte dá.


george-berkowski-banner

foto: mobcon.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mobcon.sk

Pridať komentár (0)