Chceš vytvo­riť miliar­do­vú apli­ká­ciu? Návod ti pre­zra­dí Geor­ge Ber­ko­ws­ki na kon­fe­ren­cii Mob­Con!

Rišo Néveri / 19. mája 2016 / Zo Slovenska

Tvoj nápad nemu­sí zrov­na pre­ko­nať 19 miliar­do­vú valu­áciu What­sAp­pu, ale Geor­ge Ber­ko­ws­ki, býva­lý head of pro­duct v Hai­lo, vidí mno­ho prí­le­ži­tos­tí ako vybu­do­vať nie­čo naozaj veľ­ké a chce sa o ne s tebou pode­liť na kon­fe­ren­cii Mob­con, kto­rá sa orga­ni­zu­je v spo­lu­prá­ci so Star­ti­tup už 27. Mája.

V dneš­nej dobe máme veľa mož­nos­tí na to, aby sme vede­li vytvá­rať pre­vrat­né pro­jek­ty, musí­me sa ale pri­pra­viť tro­chu ris­ko­vať,” hovo­rí Geor­ge.

Jeho kni­ha “How to Build a Bil­li­on Dol­lar App” sa zame­ria­va na to, ako sa poda­ri­lo 43 tech spo­loč­nos­tiam s valu­áci­ou nie­koľ­ko miliárd dolá­rov dosiah­nuť taký veľ­ký úspech. Geor­ge nie­je len tak hocik­to. Vybu­do­val spo­loč­nos­ti v sfé­re pilo­to­va­ných koz­mic­kých letov, dopra­vy, on-line zozna­miek a rôz­nych mobil­ných apli­ká­cií. Je to CEO apli­ká­cie IceC­re­am, hla­va za medzi­ná­rod­ne úspeš­nou taxi apli­ká­ci­ou Hai­lo a autor úspeš­nej kni­hy.

siu_promo-1

foto: mobcon.sk

Štu­do­val rake­to­vé inži­nier­stvo a eko­nó­miu na uni­ver­zi­te Mas­se­chu­setts Ins­ti­tu­te of Tech­no­lo­gy ale­bo MIT, ako ju mno­hí pozna­jú a biz­nis na Éco­le Supé­rie­ure de Com­mer­ce de Paris. Je čle­nom dozor­nej rady MIT Enter­pri­se Forum v Anglic­ku a je sil­ne anga­žo­va­ný na scé­ne star­tu­pov v Anglic­ku a USA. Aktu­ál­ne delí svoj čas medzi Lon­dý­nom a Sili­con Val­ley.

Teraz máš jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť, vypo­čuť si pred­náš­ku tej­to kapa­ci­ty na Slo­ven­sku a to už 27. Mája na kon­fe­ren­cii Mob­Con! Regis­truj sa na www.mobcon.sk pokiaľ sa ešte dá.


george-berkowski-banner

foto: mobcon.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mobcon.sk

Pridať komentár (0)