Chcete si zaro­biť? Cor­tana vám odhadne výsledky zápa­sov!

Martin Kráľ / 8. február 2015 / Business

Na minu­lo­roč­ných maj­strov­stvách sveta vo fut­bale vyhľa­dá­vač Mic­ro­softu správne odha­dol víťaza v 15 z 16 zápa­sov play-off. S fut­ba­lom ale nepres­táva, dokáže totiž pred­po­ve­dať výsledky ame­ric­kého NFL, ale aj toho tra­dič­ného európ­skeho fut­balu v anglic­kej Pre­miere Lea­gue. Ak máte aktívnu Cor­tanu na mobile, môžete sa jej po novom spý­tať, kto podľa nej vyhrá.

Cor­tana pri­tom využíva his­to­ric­kých i aktu­ál­nych objek­tív­nych dát (tabuľky apod.), K tomu pri­dáva buzz zo správ a sociál­nych sietí, tieto dáta spra­cuje, zamieša a podľa nezná­meho vzorca vypľuje tipy. Cor­tana počuje na otázky typu:

PRE­D­ICT (insert team name) match
Who will win the match bet­ween (insert team name) and (insert team name)?
Will (insert team name) beat (insert team name)?

Ak Cor­tanu nemáte, môžete pou­žiť webový Bing, ktorý s kľú­čo­vými slo­vami “pre­mier lea­gue Pre­d­ic­ti­ons” ukáže odhady výsled­kov budú­ceho kola súťaže. Aktu­álne naprí­klad tipuje, že v mest­skom derby medzi Ever­to­nom a Liver­po­olom má Ever­ton 35,8% šancu na víťazs­tvo, zatiaľ čo “Reds” 43,7%. V dru­hom derby verí viac Arse­nalu (40,9%) než Tot­ten­hamu (37%). A ak by vás zau­jí­mal výsle­dok Čechova Chel­sea, tak lon­dýn­sky klub má 49,3% šancu na výhru, zatiaľ čo rivali z Aston Villy len 15,7%.

Tak čo, idete si zaro­biť prvé peniaze? :)

zdroj: win­do­ws­cen­ral, geek­time

Pridať komentár (0)