Čína chce do roku 2020 zales­niť až 23% svojho úze­mia

interez.sk / 10. septembra 2016 / Eko

Čína, jeden z naj­väč­ších pro­du­cen­tov emi­sií na svete, plá­nuje do roku 2020 spra­viť via­cero opat­rení, ktoré by mali dopo­môcť k lep­šiemu a ohľa­du­pl­nej­šiemu životu voči prí­rode.

Podobne ako U.S.A., Čína je jedna z kra­jín, ktorá naj­viac pris­pela k zmene klímy na našej pla­néte. Zatiaľ čo čín­ske emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov znač­nou mie­rou pris­pie­vajú ku glo­bál­nemu otep­ľo­va­niu, ázij­ský národ si to uve­do­muje a tak začína pod­ni­kať kroky, ktoré by mali Čínu spra­viť aspoň o tro­chu čis­tej­šiu, zdrav­šiu a hlavne udr­ža­teľnú aj pre budúce gene­rá­cie.

Podľa OSN plá­nuje Čína vybu­do­vať “eko­lo­gickú civi­li­zá­ciu”, ktorá by mohla byť vzo­rom pre zvy­šok sveta. Tento pro­jekt zahŕňa aj zales­ne­nie tak­mer štvr­tiny kra­jiny do roku 2020.

img-china-pinetree_big

Správa z náz­vom: “Zelená je zlato: Stra­té­gia Čín­skej Eko­lo­gic­kej Civi­li­zá­cie” bola zahá­jená na zhro­maž­dení OSN pre životné pro­stre­die v Nairobi v Keni. Výkonný vicep­re­zi­dent Čín­skej Eko­lo­gic­kej Civi­li­zá­cie Zhu Guan­gyao vytvo­ril nový kon­cept vo vývoji ľud­skej civi­li­zá­cie, no ten si vyža­duje rešpekt voči prí­rode. “Názor, ktorý hovorí, že člo­vek môže dobyť prí­rodu a igno­ro­vať význam zdro­jov a život­ného pro­stre­dia je zasta­ralý a ľud­stvo by sa ním už nemalo ria­diť” pove­dal Guan­gyao. “Nový prí­stup k prí­rode by mal byť sve­do­mitý a ľud­stvo by sa malo sna­žiť žiť v har­mó­nii s prí­ro­dou.”

Podľa správy chce Čín­ska Eko­lo­gická Civi­li­zá­cia okrem zales­ne­nia do roku 2020 aj zní­žiť spot­rebu vody o 20%, spot­rebu elek­triny o 15% a emi­sie uhlíka na jed­notku HDP o 18%. Tak­tiež chcú do roku 2020 zvý­šiť pokry­tie step­nej vege­tá­cie až o 56%, rekul­ti­vo­vať viac ako 50% pôdy a zacho­vať naj­me­nej 35% pri­ro­dze­ných pobreží.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: oddizzi.com

Pridať komentár (0)