Čína chce hľa­dať nový život obrov­ským tele­sko­pom

Petra Lančaričová / 4. júla 2016 / Tech a inovácie

Tele­skop bol včera dokon­čený a je sku­točne masívny.

Na juho­vý­chode Číny majú odvčera sve­tový uni­kát. Done­dávna bol naj­väčší tele­skop na svete v obser­va­tó­riu v Puerto Rico, ale Čína nikdy nie je pozadu. Ich tele­skop sa nazýva FAST (Five-hun­dred-meter Aper­ture Sphe­ri­cal Teles­cope) a je široký, ako naz­na­čuje názov, 500 met­rov. Stavba tohto giganta trvala pri­bližne 5 rokov, avšak pôvodné návrhy boli ešte v roku 1994.

teleskop popic

foto: dailymail.co.uk

Stavba stála pri­bližne 180 mili­ó­nov dolá­rov, tak dúfame, že im to bude stáť za to. Tele­sko­pom chcú obja­viť najmä mimo­zem­ský život, no na novinky v tejto oblasti si budeme musieť ešte počkať. Prvotné plány pre tele­skop sú dete­ko­va­nie gra­vi­tač­ných vĺn a ich detailné zachy­te­nie a následne až hľa­da­nie amino kyse­lín, ktoré majú doká­zať exis­ten­ciu života. Prvé dva až tri roky sa bude pris­pô­so­bo­vať a budú ho využí­vať iba čín­ski vedci na ich men­šie výskumy. Následne bude tento tele­skop o veľ­kosti 30 fut­ba­lo­vých ihrísk, prí­stupný pre sve­to­vých ved­cov.

komplet

zdroj: thenextweb.com zdroj titul­nej foto: orzzzz.com

Pridať komentár (0)