Čína chce hľa­dať nový život obrov­ským tele­sko­pom

Petra Lančaričová / 4. júla 2016 / Tech a inovácie

Tele­skop bol vče­ra dokon­če­ný a je sku­toč­ne masív­ny.

Na juho­vý­cho­de Číny majú odvče­ra sve­to­vý uni­kát. Done­dáv­na bol naj­väč­ší tele­skop na sve­te v obser­va­tó­riu v Puer­to Rico, ale Čína nikdy nie je poza­du. Ich tele­skop sa nazý­va FAST (Five-hun­dred-meter Aper­tu­re Sphe­ri­cal Teles­co­pe) a je širo­ký, ako naz­na­ču­je názov, 500 met­rov. Stav­ba toh­to gigan­ta trva­la pri­bliž­ne 5 rokov, avšak pôvod­né návrhy boli ešte v roku 1994.

teleskop popic

foto: dailymail.co.uk

Stav­ba stá­la pri­bliž­ne 180 mili­ó­nov dolá­rov, tak dúfa­me, že im to bude stáť za to. Tele­sko­pom chcú obja­viť naj­mä mimo­zem­ský život, no na novin­ky v tej­to oblas­ti si bude­me musieť ešte počkať. Prvot­né plá­ny pre tele­skop sú dete­ko­va­nie gra­vi­tač­ných vĺn a ich detail­né zachy­te­nie a násled­ne až hľa­da­nie ami­no kyse­lín, kto­ré majú doká­zať exis­ten­ciu živo­ta. Prvé dva až tri roky sa bude pris­pô­so­bo­vať a budú ho využí­vať iba čín­ski ved­ci na ich men­šie výsku­my. Násled­ne bude ten­to tele­skop o veľ­kos­ti 30 fut­ba­lo­vých ihrísk, prí­stup­ný pre sve­to­vých ved­cov.

komplet

zdroj: thenextweb.com zdroj titul­nej foto: orzzzz.com

Pridať komentár (0)