Čín­ska Ali­baba poko­rila rekordy. Za jediný deň dosiahla prí­jem $14,3 miliardy

Rišo Néveri / 11. novembra 2015 / Tools a produktivita

Každý rok sa 11. novem­bra osla­vuje takz­vaný deň slo­bod­ných. Jedná sa o veľmi obľú­bený svia­tok v ázij­ských kra­ji­nách, počas kto­rých org­ni­zujú veľké spo­loč­nosti ako je aj Ali­baba výpre­daje a špe­ciálne akcie. 

Ali­baba dosiahla v tento deň obrov­ské príjmy aj pre­došlé roky. Minulý rok to bolo naprí­klad $9,3 miliardy. Ana­ly­tici oča­ká­vali, že v tomto roku sa suma vyšplhá na krás­nych 15 miliárd. Aj keď presní neboli, boli sakra blízko. Počas tohto — jed­ného dňa dosiahla Ali­baba príjmy vo výške $14,3 miliardy dolá­rov.

Z cel­ko­vého počtu zákaz­ní­kov naku­po­valo až 67,83% zákaz­ní­kov z mobil­ných zaria­dení. Ázij­ský trh so smart­fónmi stále ras­tie a prí­stup k inter­netu má čoraz viac ľudí aj v chu­dob­nej­ších kra­ji­nách, takže toto per­cento bude rok čo rok vyš­šie. Spo­loč­nosť pre­dala iba tejto sku­pine viac tovaru, ako na všet­kých plat­for­mách v roku 2014 dokopy.

Už počas prvých 90 minút zaha­jo­va­cieho cere­mo­niálu, na kto­rom sa uká­zali okrem CEO spo­loč­nosti Jacka Ma aj ďaľ­šie celeb­rity, naprí­klad Daniel Craig, vyge­ne­ro­vali vyše 5 miliárd dolá­rov. Pre porov­na­nie, cel­kové príjmy na podob­ných ame­ric­kých “sviat­koch” ako je aj Black Fri­day dosiahli iba 6,56 miliardy dolá­rov.

Čoraz čas­tej­šie počuť, že na tejto plat­forme naku­pujú aj obča­nia Európy. Ak bude Ali­baba rásť naďa­lej rov­na­kým tem­pom, zrejme sa doč­káme jej expan­zie aj do našej oblasti. Otázka, na ktorú by som rád poznal odpo­veď je, ktorý gigant dorazí do stred­nej Európy skôr. Bude to kúzel­ník s kni­hami zo Seattle — Ama­zon, alebo ázij­ský tiger Ali­baba? Jedno je isté, ak sa tak nie­ktorí z nich roz­hodne, naše domáce spo­loč­nosti čakajú kruté časy. Niž­šie ceny giganti možno nepri­nesú, ale kva­litu služby určite (a zo sebou veľa peňazí do boja).

Pridať komentár (0)