Čín­ska Ali­ba­ba poko­ri­la rekor­dy. Za jedi­ný deň dosiah­la prí­jem $14,3 miliar­dy

Rišo Néveri / 11. novembra 2015 / Lifehacking

Kaž­dý rok sa 11. novem­bra osla­vu­je takz­va­ný deň slo­bod­ných. Jed­ná sa o veľ­mi obľú­be­ný svia­tok v ázij­ských kra­ji­nách, počas kto­rých org­ni­zu­jú veľ­ké spo­loč­nos­ti ako je aj Ali­ba­ba výpre­da­je a špe­ciál­ne akcie. 

Ali­ba­ba dosiah­la v ten­to deň obrov­ské príj­my aj pre­doš­lé roky. Minu­lý rok to bolo naprí­klad $9,3 miliar­dy. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li, že v tom­to roku sa suma vyšpl­há na krás­nych 15 miliárd. Aj keď pres­ní nebo­li, boli sak­ra blíz­ko. Počas toh­to — jed­né­ho dňa dosiah­la Ali­ba­ba príj­my vo výš­ke $14,3 miliar­dy dolá­rov.

Z cel­ko­vé­ho počtu zákaz­ní­kov naku­po­va­lo až 67,83% zákaz­ní­kov z mobil­ných zaria­de­ní. Ázij­ský trh so smart­fón­mi stá­le ras­tie a prí­stup k inter­ne­tu má čoraz viac ľudí aj v chu­dob­nej­ších kra­ji­nách, tak­že toto per­cen­to bude rok čo rok vyš­šie. Spo­loč­nosť pre­da­la iba tej­to sku­pi­ne viac tova­ru, ako na všet­kých plat­for­mách v roku 2014 doko­py.

Už počas prvých 90 minút zaha­jo­va­cie­ho cere­mo­niá­lu, na kto­rom sa uká­za­li okrem CEO spo­loč­nos­ti Jac­ka Ma aj ďaľ­šie celeb­ri­ty, naprí­klad Daniel Craig, vyge­ne­ro­va­li vyše 5 miliárd dolá­rov. Pre porov­na­nie, cel­ko­vé príj­my na podob­ných ame­ric­kých “sviat­koch” ako je aj Black Fri­day dosiah­li iba 6,56 miliar­dy dolá­rov.

Čoraz čas­tej­šie počuť, že na tej­to plat­for­me naku­pu­jú aj obča­nia Euró­py. Ak bude Ali­ba­ba rásť naďa­lej rov­na­kým tem­pom, zrej­me sa doč­ká­me jej expan­zie aj do našej oblas­ti. Otáz­ka, na kto­rú by som rád poznal odpo­veď je, kto­rý gigant dora­zí do stred­nej Euró­py skôr. Bude to kúzel­ník s kni­ha­mi zo Seatt­le — Ama­zon, ale­bo ázij­ský tiger Ali­ba­ba? Jed­no je isté, ak sa tak nie­kto­rí z nich roz­hod­ne, naše domá­ce spo­loč­nos­ti čaka­jú kru­té časy. Niž­šie ceny gigan­ti mož­no nepri­ne­sú, ale kva­li­tu služ­by urči­te (a zo sebou veľa peňa­zí do boja).

Pridať komentár (0)