Čo o tebe pre­zra­dia čud­né otáz­ky na pra­cov­nom poho­vo­re

Linda Prebreza / 8. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: careeraddict.com

Bol si na pra­cov­nom poho­vo­re, z kto­ré­ho si odchá­dzal so zmie­ša­ný­mi pocit­mi v bru­chu? Urči­te si mili­ón­krát spät­ne pre­mýš­ľal nad otáz­ka­mi rec­ru­ite­ra – či si na ne odpo­ve­dal správ­ne, či si pove­dal nie­čo, čo si nemal a pre­čo sa ťa nepý­ta­li otáz­ky, na kto­ré si bol pri­pra­ve­ný. Tren­dy zachvá­ti­li aj sfé­ru HR a rec­ru­ite­ri hľa­da­jú nové tak­ti­ky, ako si odskú­šať poten­ciál­nych kan­di­dá­tov. Otáz­ky typu „Kde sa vidí­te o 5 rokov?“ a „Aké sú vaše sil­né a sla­bé strán­ky?“ už sú dáv­no out. 

Rec­ru­ite­ri nie sú vče­raj­ší a vedia, že na inter­view cho­dí­me s vopred pri­pra­ve­ný­mi odpo­ve­ďa­mi na kla­sic­ké poho­vo­ro­vé otáz­ky. Tie pre nich nema­jú žiad­nu vyso­kú výpo­ved­nú hod­no­tu. Ale čo, ak sa nás začnú pýtať otáz­ky, kto­ré nás môžu vyko­ľa­jiť? Začnú nás vidieť takých, akí naozaj sme. 

Rada od Syner­gie znie: Čítaj medzi riad­ka­mi

Pri čudes­ných otáz­kach je kľú­čo­vé poro­zu­mieť dôvo­du, pre­čo ti ich rec­ru­iter kla­die. Tre­ba si uve­do­miť, že v takom­to prí­pa­de nie je zau­jí­ma­vá ani tak tvo­ja odpo­veď, ako skôr tvo­ja reak­cia. Rec­ru­iter si vší­ma, či sa pri polo­že­nej otáz­ke zapo­tíš a spo­chyb­níš, ale­bo zaim­pro­vi­zu­ješ a zabo­du­ješ svo­jim kre­a­tív­nym zmýš­ľa­ním. Nadých­ni sa, usmej sa a s poko­jom odpo­vedz – zane­cháš tak dojem člo­ve­ka, kto­rý sa nene­chá zasko­čiť a vie sa adap­to­vať na kaž­dú situ­áciu.

Foto: pixabay.com

Akým by ste chce­li byť zvie­ra­ťom?”

Odpo­ve­de na túto otáz­ku sa netre­ba báť. Nezau­jí­ma ich, či tvoj výber bude chl­pa­tý, sliz­ký ale­bo bude mať šesť nôh. Ide pre­dov­šet­kým o pova­ho­vé črty, kto­ré zvo­le­né zvie­ra repre­zen­tu­je. Rec­ru­ite­ra zau­jí­ma, s aký­mi schop­nos­ťa­mi sa sto­tož­ňu­ješ – či si pre­fí­ka­ný, pra­co­vi­tý, či si vod­ca svor­ky ale­bo si súčas­ťou stá­da. Roz­hod­ne sa však nesto­tož­ňuj so zvie­ra­ta­mi, kto­ré nema­jú domi­nant­nú sym­bo­li­ku – veve­rič­ka či kolib­rík nebu­de tá naj­správ­nej­šia odpo­veď, pokiaľ si ju nebu­de­te vedieť vhod­ne vyar­gu­men­to­vať. Dob­rou voľ­bou môže byť kôň, slon či opi­ca.

Foto: pixabay.com

Čo by ste robi­li, keby ste vyhra­li loté­riu?“

Nebol by som na tom­to poho­vo­re,“ je urči­te prvá odpo­veď, kto­rá ti pre­le­te­la mys­ľou. Sem-tam si však tre­ba zahryz­núť do jazy­ka, pre­to­že podob­ná odpo­veď nie je pova­žo­va­ná za naj­lep­šiu voľ­bu. Pre neja­ký dôvod si na poho­vor pri­šiel a moti­vá­ci­ou by nema­li byť iba penia­ze. Nemu­síš za kaž­dú cenu uka­zo­vať svo­je dob­ré ja a tvr­diť, že by si pomá­hal ľuďom v núdzi – je to obdi­vu­hod­né, no na poho­vo­re to vra­ví kaž­dý. Skús zapo­jiť kre­a­ti­vi­tu a vymys­lieť nie­čo nápa­di­té.

Foto: pexels.com

Máte rad­šej mač­ky ale­bo psy?“

Roz­diel medzi mač­ka­mi a psa­mi je pomer­ne jed­no­znač­ný – rec­ru­iter nará­ža na tvo­je mies­to v pra­cov­nom tíme. Či budeš spo­lo­čen­ský a tímo­vý hráč v podo­be psa, ale­bo budeš potre­bo­vať vlast­ný pries­tor ako mač­ka. To, či má rec­ru­iter doma psa ale­bo šty­ri mač­ky, by nema­lo mať žia­den vplyv na hod­no­te­nie tvo­jej odpo­ve­de.

Nakres­li­te mi strom.“

Pro­sím? Nakres­liť strom?“ Roz­tra­sú sa ti ruky a mozog začne pra­co­vať na plné obrát­ky. Čar­beš si kade-tade po papie­roch, no nikdy si nek­res­lil na povel a už dup­lom nie na poho­vo­re. Táto úlo­ha však nie je tak ťaž­ká, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Tak ako pri zvie­ra­ti, aj pri stro­me rec­ru­ite­ra zau­jí­ma­jú jeho cha­rak­te­ris­ti­ky – ak nakres­líš pev­ný dub s hlbo­ký­mi koreň­mi, zna­me­ná to, že sto­jíš noha­mi pev­ne na zemi a je na teba spo­ľah. Koša­tá koru­na stro­mu s mno­hý­mi konár­mi môže zna­me­nať, že si tímo­vý hráč, zatiaľ, čo strom v šírom poli o tebe pre­zra­dí, že si samos­tat­ná jed­not­ka.

Foto: unsplash.com

Ako by zne­lo mot­to, kto­rým sa ria­di­te vo svo­jom živo­te?”

Menej čud­ná otáz­ka, no zau­jí­ma­vý je uhol pohľa­du rec­ru­ite­ra na odpo­veď. Napad­lo ti, že pri odpo­ve­di na túto otáz­ku môže rec­ru­ite­ra zau­jí­mať zau­jí­ma skôr rých­losť a pre­sved­či­vosť odpo­ve­de, ako samot­né mot­to? Ak odpo­vieš tak­mer okam­ži­te a s pev­nou vôľou – napo­vie to o tebe, že sa naozaj v živo­te ria­diš vlast­ným hod­no­to­vým sys­té­mom a dodr­žia­vaš sta­no­ve­né pra­vid­lá.

Foto: pixabay.com

Ak máš o pra­cov­nú pozí­ciu naozaj záu­jem, na inter­view by si mal prí­sť vopred pri­pra­ve­ný. Na nie­kto­ré otáz­ky či situ­ácie sa však nedo­ká­že pri­pra­viť ani ten naj­lep­ší z nás, no pamä­taj, že mno­ho otá­zok nemá správ­nu ale­bo nespráv­nu odpo­veď. Daj si zále­žať na spô­so­be, akým odpo­ve­dáš – impro­vi­zuj a povoľ uzdu fan­tá­zie. Aby ťa rec­ru­ite­ri na poho­vo­roch prek­va­po­va­li čo naj­me­nej, nechaj si pora­diť od odbor­ní­kov na hladacipokladov.sk.

Pridať komentár (0)