Čo sa stane, keď astro­naut strávi rok vo ves­míre?

Martin Bohunický / 25. februára 2016 / Zaujímavosti

1.3.2016 sa Ame­ri­čan Scott Kelly a Rus Mik­hail Kor­nienko vrá­tia na Zem. Na medzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­nici vzdia­le­nej 386 kilo­met­rov strá­vili celý rok.

Kelly a Kor­nienko sú vôbec prví astro­nauti od roku 1999, ktorí sa na takéto niečo odhod­lali. Rekord drží Valeri Poly­akov, ktorý na Rus­kej sta­nici Mir strá­vil 437 dní.

Aj keď týmto pánom mnohí v hĺbke duše závi­díme, oni sa prav­de­po­dobne naozaj tešia na kla­sickú gra­vi­tá­ciu a iné fak­tory, ktoré Zem pri­náša. Prí­chod na Zem však nebude vôbec jed­no­du­chý. “Máte takú malú para­noju, že po návrate sa nebu­dete môcť posta­viť,” pre­zra­dil Doug Whe­e­lock z NASA, ktorý vo ves­míre strá­vil 178 dní. “Po pre­chode do ves­míru má vaše telo a hlava pocit, že nohy už vôbec nepot­re­buje”.

Keď sa v roku 1999 ruský koz­mo­naut Ser­gei Avde­yev vrá­til po roku z ves­mír­nej sta­nice Mir, neve­del nie že cho­diť, nedo­ká­zal dokonca ani sedieť. Trvalo celý rok, kým si jeho telo zvyklo na zem­skú gra­vi­tá­ciu.

Obaja astro­nauti na sta­nici pra­vi­delne cvi­čia, keďže sa dá oča­ká­vať, že v dôsledku vyso­kej radiá­cie a níz­kej gra­vi­tá­cie ich kosti oslabnú a ich moto­rika sa výrazne zhorší. “Budeme šťastní, ak sa im podarí zota­viť sa do pol­roka,” pove­dal John Char­les z NASA.

Screen-Shot-2016-02-25-at-14.35.07

foto: NASA

Vďaka tomu, že Scott Kelly má iden­tické dvojča, budú môcť vyskúm­níci prvý­krát detailne porov­nať, aký efekt má na ľud­ské telo ves­mír.

Na druhú stranu sa však môžu astro­nauti tešiť na svoje obľú­bené jedlo a na čerstvý vzduch. Strava na ves­mír­nej lodi nie je práve to, čo by si chcel jesť každý deň.

Pre­chod na Zem­ské pod­mienky bude pre oboch pánov zau­jí­mavý. Mini­málne jeden bene­fit sa nájde určite. V dôsledku dila­tá­cie času prídu obaja na Zem o sto­tinu sekundy mladší, ako by boli, keby tu rok strá­vili s nami.

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: NASA

Pridať komentár (0)