Čo tak oboj­stranný smartp­hone? Yotap­hone!

Lukáš Gašparík jr. / 3. december 2014 / Business

Pre­mýš­ľali ste už nie­kedy nad tým aké by to bolo, ak by súčasné smartp­hony mali disp­lej aj zo zadnej strany? Ak áno, tak tu je odpo­veď. Ide o smartp­hone pochá­dza­júci z Ruska s náz­vom Yotap­hone.

V týchto dňoch pri­chá­dza na trh už druhá ver­zia tohto smartp­honu, Yotap­hone 2. Ide o prvý smartp­hone na svete, ktorý má na zadnej strane disp­lej z elek­tro­nic­kého papiera. Jedná sa o pokra­čo­va­nie prvej ver­zie Yotap­honu, ktoré sa veľmi nelíši od pro­to­typu pred­sta­ve­ného na veľ­trhu Mobile World Con­gress začiat­kom tohto roka. Ak ide o výdrž baté­rie, tak disp­lej na zadnej strane spot­re­buje oveľa menej ener­gie, ako ten hlavný. Jeho využite môže byť naprí­klad na zobra­zo­va­nie času, správ, emai­lov, infor­má­cii o počasí, alebo na zobra­ze­nie upo­zor­není zo sociál­nych sietí.

Yotap­hone 2 je vyba­vený ope­rač­ným sys­té­mom Android, z pred­nej strany posky­tuje hlavný 5 pal­cový FullHD AMO­LED disp­lej a zo zadnej strany 4,7 pal­cový disp­lej z elek­tro­nic­kého papiera. Podobný môžeme vidieť naprí­klad pri elek­tro­nic­kých čítač­kách Kindle. Čo sa týka ďal­ších špe­ci­fi­ká­cií, tak Yotap­hone 2 posky­tuje pro­ce­sor Snapd­ra­gon 800, 2 GB RAM, či 32 GB úlož­ného pries­toru. Veľ­kosť baté­rie je 2500mAh a na fote­nie poslúži 8-mega­pi­xe­lový foto­apa­rát, ktorý je pou­ži­teľný aj ako front face kamera, keďže disp­lej je z oboch strán.

Do pre­daja by mal Yotap­hona 2 prísť už dnes. Zatiaľ však iba na trh v UK, čo s týka ame­ric­kého kon­ti­nentu, tak infor­má­cie o dostup­nosti nie sú ešte známe. Yotap­hone 2 si vás bude chcieť okrem iného zís­kať aj priaz­ni­vou cenou 399€.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)