Čo vznikne, keď dajú ľudia z MIT a Drop­box-u hlavy dokopy?

Martin Kráľ / 9. júla 2014 / Business

Spo­ločný pro­jekt INBOX má byť novou gene­rá­ciou emai­lo­vých apli­ká­cii, podobne ako nedávne spus­tení Gmail API. Na roz­diel od Gmail API bude Inbox moder­nejší a hlavne neli­mi­to­vaný len na Gmail, ale fun­gu­júci aj s Yahoo, Mic­ro­soft Exchange a ďal­šími.

Google pred­sta­vil Gmail API na svo­jej Google I/O deve­lo­per­skej kon­fe­ren­cii, vďaka kto­rej môžu vývo­jári vytvo­riť emai­lové apli­ká­cie a nové tooly pre Gmail inbox. Dôvo­dom pre vznik Gmail API, ale aj Inboxu bola snaha obísť už zasta­ralé a archaické pro­to­koly ako je IMAP, pre­tože apli­ká­cie nemu­sia fičať cez tieto pro­to­koly, naroz­diel od ich star­ších kole­gov. 

Inbox bol zale­žený Micha­e­lom Gri­ni­chom (bývalý inži­nier Drop­boxu a Nest-u) a Chris­tine Spang (býva­lou Linux inži­nier­kou), zby­tok tímu sa skladá z hro­mady MIT absol­ven­tov — nedos­ta­tok IQ tomúto pro­jektu asi chý­bať nebude. 

Práve som dopí­sal dip­lo­movku na MIT na tému emai­lové tooly a až tu som si uve­do­mil, aké je ťažké pri­dať vôbec nejaké fea­tury do emai­lo­vých appiek” vysvet­ľuje Gri­nich na otázku, ako vôbec vzni­kol nápad Inboxu. “Jeden mega prob­lém bol s pro­to­kolmi ako IMAP a MIME, Inbox tieto prob­lémy odstra­ňuje”.

Cieľ Inboxu však nie je len ponúk­nuť deve­lo­pe­rom nové mož­nosti a tooly, ale pre­dov­šet­kým vytvo­riť nový emai­lový štan­dard. Gri­nich by rád z Inboxu spra­vil fun­da­men­tálnu infra­štruk­túru a ponú­kol ju ako open source.

Sync engine je už zdarma stia­hnu­teľný na Git­Hube a my vítame všetky dis­ku­sie a návrhy”. Momen­tálne fun­guje tento open soarce sync engine s Gmai­lom a Yahoo mai­lom, plá­no­vaná je však expan­zia aj na ďaľ­ších pro­vi­de­rov, ako som už v úvode spo­mí­nal.

Už dnes si môžete stiah­nuť Inbox engine, synch­ro­ni­zo­vať account a začať vyví­jať na tejto oči­vidne skve­lej plat­forme. 

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)