Coolest Cooler je naďa­lej noč­nou morou Kicks­tar­teru

Linda Cebrová / 22. apríla 2016 / Startupy

Aj keď zís­kate na cro­wd­fun­dingu pre svoj pro­jekt nie­koľko mili­ó­nov, nemusí to zna­me­nať zaru­čený úspech. Pre­sved­čil sa o tom aj Ryan Grep­per, kto­rého, na prvý pohľad skvelý pro­jekt, sa dnes topí v prob­lé­moch.

Pre tých, kto­rých neza­siahla vlna “naj­co­olo­vej­šieho vyná­lezu” s náz­vom Coolest Cooler — ide o naj­po­pu­lár­nejší pro­jekt, aký kedy na Kicks­tar­teri bol.  Rai­sol 13 mili­ó­nov dolá­rov. V zásade je to chla­diaci box na kolies­kach, ktorý má vsta­vaný mixér, vodo­tesné blu­e­to­oth repro­duk­tory, USB nabí­jačku a otvá­rak na pivo. Zože­niete ho na Ama­zone a doma ho môžete mať už o týž­deň. To všetko za roz­práv­kovú sumu $399.99.

coo1

Táto cena pri­tom nie je pôvodná. Keď bol Coolest Cooler pred­sta­vený na Kicks­tar­teri, jeho cena bola $165 a $225. Túto cenu navrhol Ryan Grep­per — tvorca vyná­lezu. Avšak jeho výpočty sa uká­zali, ako nepresné, kedže vybraný výrobca v Číne si vypý­tal značne väč­šiu sumu, ako sa pred­po­kla­dalo. To samoz­rejme skom­pli­ko­valo výrobu a aj doda­nie super chlad­ničky inves­to­rom.

coool3

Minulý mesiac Grep­per pove­dal, že firma potre­buje naj­me­nej ďal­ších 15 mili­ó­nov, aby spl­nila svoj sľub a doru­čila Cooler svo­jim pod­po­ro­va­te­ľom. Spo­loč­nosť zva­žuje vypý­tať si po ďal­ších 97 dolá­rov od ľudí, ktorí už za pro­dukt raz zapla­tili. Sľu­buje im však “expresné doru­če­nie.”

Firma stále nemá peniaze na výrobu nových pro­duk­tov a preto zotr­váva v pre­daji ich zvyš­ných zásob na Ama­zone. Svoju vytú­ženú mul­ti­funkčnú chlad­ničku obdr­žalo okolo 20 tisíc ľudí, ktorí do nej vlo­žili nádej, ale aj peniaze. Prob­lé­mom je však zvyš­ných 36 tisíc, ktorí stále čakajú a veria, že sa ich inves­tí­cia vráti.

cb2

Ani dote­raj­šie recen­zie nie sú zrovna ružové. Väč­šina zákaz­ní­kov má z pro­duktu zmie­šané pocity. Na jed­nej strane je to naozaj “cool” výro­bok ale záro­veň je ťažký, nes­kladný a hlavne nemá hod­notu 400 dolá­rov. Aby toho nebolo málo, Grep­per musí čeliť mai­lom s vyhráž­kami smrti a neprí­jem­ným tele­fo­ná­tom od nespo­koj­ných inves­to­rov.

coo6

Kicks­tar­ter a spo­loč­nosť Coolest sa sna­žia stále prí­zvu­ko­vať, že inves­tí­ciou do hoci­ja­kého pro­jektu v Kicks­tar­teri pod­po­ru­jete len samotnú myš­lienku a nápad, nie však výrobu toho daného pro­duktu. Je však ťažké vysvet­liť hlavne začí­na­jú­cim cro­wd­fun­de­rom, prečo je spo­loč­nosť schopná dodať pro­dukt ľuďom, ktorí si ho kúpia za malo­ob­chodnú cenu a nie tým, ktorí ris­ko­vali a vlo­žili do nej väč­šie finan­cie a nádej.

Avšak je tu aj mnoho ľudí, ktorí situ­áciu spo­loč­nosti chápu a dávajú firme čas. Tí ostatní kašlú na všetky prob­lémy, ktoré Cooler má a jed­no­du­cho chcú mať doma svoju oran­žovú chlad­ničku s reprá­kom.

zdroj:motherboard.vice.com zdroj foto­gra­fií: cnet.com

Pridať komentár (0)