Coolest Cooler je naďa­lej noč­nou morou Kicks­tar­te­ru

Linda Cebrová / 22. apríla 2016 / Startupy

Aj keď zís­ka­te na cro­wd­fun­din­gu pre svoj pro­jekt nie­koľ­ko mili­ó­nov, nemu­sí to zna­me­nať zaru­če­ný úspech. Pre­sved­čil sa o tom aj Ryan Grep­per, kto­ré­ho, na prvý pohľad skve­lý pro­jekt, sa dnes topí v prob­lé­moch.

Pre tých, kto­rých neza­siah­la vlna “naj­co­olo­vej­šie­ho vyná­le­zu” s náz­vom Coolest Cooler — ide o naj­po­pu­lár­nej­ší pro­jekt, aký kedy na Kicks­tar­te­ri bol.  Rai­sol 13 mili­ó­nov dolá­rov. V zása­de je to chla­dia­ci box na kolies­kach, kto­rý má vsta­va­ný mixér, vodo­tes­né blu­e­to­oth repro­duk­to­ry, USB nabí­jač­ku a otvá­rak na pivo. Zože­nie­te ho na Ama­zo­ne a doma ho môže­te mať už o týž­deň. To všet­ko za roz­práv­ko­vú sumu $399.99.

coo1

Táto cena pri­tom nie je pôvod­ná. Keď bol Coolest Cooler pred­sta­ve­ný na Kicks­tar­te­ri, jeho cena bola $165 a $225. Túto cenu navrhol Ryan Grep­per — tvor­ca vyná­le­zu. Avšak jeho výpoč­ty sa uká­za­li, ako nepres­né, kedže vybra­ný výrob­ca v Číne si vypý­tal znač­ne väč­šiu sumu, ako sa pred­po­kla­da­lo. To samoz­rej­me skom­pli­ko­va­lo výro­bu a aj doda­nie super chlad­nič­ky inves­to­rom.

coool3

Minu­lý mesiac Grep­per pove­dal, že fir­ma potre­bu­je naj­me­nej ďal­ších 15 mili­ó­nov, aby spl­ni­la svoj sľub a doru­či­la Cooler svo­jim pod­po­ro­va­te­ľom. Spo­loč­nosť zva­žu­je vypý­tať si po ďal­ších 97 dolá­rov od ľudí, kto­rí už za pro­dukt raz zapla­ti­li. Sľu­bu­je im však “expres­né doru­če­nie.”

Fir­ma stá­le nemá penia­ze na výro­bu nových pro­duk­tov a pre­to zotr­vá­va v pre­da­ji ich zvyš­ných zásob na Ama­zo­ne. Svo­ju vytú­že­nú mul­ti­funkč­nú chlad­nič­ku obdr­ža­lo oko­lo 20 tisíc ľudí, kto­rí do nej vlo­ži­li nádej, ale aj penia­ze. Prob­lé­mom je však zvyš­ných 36 tisíc, kto­rí stá­le čaka­jú a veria, že sa ich inves­tí­cia vrá­ti.

cb2

Ani dote­raj­šie recen­zie nie sú zrov­na ružo­vé. Väč­ši­na zákaz­ní­kov má z pro­duk­tu zmie­ša­né poci­ty. Na jed­nej stra­ne je to naozaj “cool” výro­bok ale záro­veň je ťaž­ký, nes­klad­ný a hlav­ne nemá hod­no­tu 400 dolá­rov. Aby toho nebo­lo málo, Grep­per musí čeliť mai­lom s vyhráž­ka­mi smr­ti a neprí­jem­ným tele­fo­ná­tom od nespo­koj­ných inves­to­rov.

coo6

Kicks­tar­ter a spo­loč­nosť Coolest sa sna­žia stá­le prí­zvu­ko­vať, že inves­tí­ci­ou do hoci­ja­ké­ho pro­jek­tu v Kicks­tar­te­ri pod­po­ru­je­te len samot­nú myš­lien­ku a nápad, nie však výro­bu toho dané­ho pro­duk­tu. Je však ťaž­ké vysvet­liť hlav­ne začí­na­jú­cim cro­wd­fun­de­rom, pre­čo je spo­loč­nosť schop­ná dodať pro­dukt ľuďom, kto­rí si ho kúpia za malo­ob­chod­nú cenu a nie tým, kto­rí ris­ko­va­li a vlo­ži­li do nej väč­šie finan­cie a nádej.

Avšak je tu aj mno­ho ľudí, kto­rí situ­áciu spo­loč­nos­ti chá­pu a dáva­jú fir­me čas. Tí ostat­ní kaš­lú na všet­ky prob­lé­my, kto­ré Cooler má a jed­no­du­cho chcú mať doma svo­ju oran­žo­vú chlad­nič­ku s reprá­kom.

zdroj:motherboard.vice.com zdroj foto­gra­fií: cnet.com

Pridať komentár (0)