Čoskoro budú mať všetci zrak ako super­hr­di­no­via

Martin Bohunický / 27. septembra 2015 / Business

Nose­nie oku­lia­rov môže byť minu­los­ťou skôr, ako by si si možno mys­lel. Bio­nické šošovky, ktoré vyna­šiel Dr. Garth Webb z Ocu­me­tics Tech­no­logy Corp, sú presne to, na čo všetci ľudia s poško­de­ným zra­kom čakajú. Bez bolesti apli­ko­vaný implan­tát ti zaručí orlí zrak po zvy­šok života. Webb totiž nejde tvoj zrak len napra­viť, on ho dokonca ide “vytu­nin­go­vať” — s touto šošov­kou údajne môžeš vidieť až tri­krát lep­šie ako bežný člo­vek!

Dr. Webb pred­sta­vil svoj vyná­lez minulý mesiac, bio­nické šošovky vyvi­nul po ôsmych rokoch výskumu a expe­ri­men­tov. Náklady na pro­jekt, ktoré zahŕňali výskum, medzi­ná­rodné patenty a tes­to­va­nie vyčís­lili na 3 mili­óny dolá­rov. No stálo to za to. Podľa Webba trvá celá apli­ká­cia len osem minút, pri kto­rých necí­tiš abso­lútne nič. A tvoj zrak? Tvoj zrak bude zázrak. Touto šošov­kou doká­žeš vyrie­šiť prak­ticky všetky prob­lémy s vide­ním, aké môžeš mať.

Miesto bež­ných kon­takt­ných šošo­viek využíva “Bio­nic lens” priamu apli­ká­ciu na sku­točnú očnú šošovku. Túto pro­ce­dúru možno pri­tom vyko­nať prak­ticky kde­koľ­vek, nie je ani nutné nav­ští­viť kli­niku. Pri apli­ká­cií sa zlo­žená šošovka apli­kuje s pomo­cou soľ­ného roz­toku do oka, kde sa po desia­tich sekun­dách sama otvorí a auto­ma­ticky sa apli­kuje priamo na ľud­skú šošovku. Webb tvrdí, že zrak je ostrý ako britva okam­žite po pro­ce­dúre. Exis­tujú však aj určité obme­dze­nia, apli­ká­ciu naprí­klad môžeš pod­stú­piť až po dovŕ­šení veku 25 rokov. To je práve vek, kedy sa štruk­túra oka úplne vyfor­muje.

Ľud­ská šošovka by sa vďaka bio­nic­kej stane sil­nej­šou a odol­nej­šou voči roz­kladu. Celý vyná­lez je pocho­pi­teľne tvo­rený z mate­riá­lov, ktoré oku nijak neub­lí­žia a kva­lita vide­nia sa v prie­behu času nebude ani zni­žo­vať. Doktor avi­zuje, že takáto šošovka vydrží celých sto rokov. Pred­po­kla­daná cena apli­ká­cie šošovky by sa mala pohy­bo­vať na úrovni okolo 1000 dolá­rov.

Webb dúfa, že celý patent by sa po nasle­du­jú­cej sérií tes­tov mohol dostať do obehu v roku 2017.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)