Crag­gie: pomoc horo­lez­com je na ceste

Luky Gašparík / 18. september 2014 / Business

Cha­lani z Crag­gie, mobil­nej apli­ká­cie pre horo­lez­cov zo slo­ven­skej pro­duk­cie, dnes spus­tili cro­wd­fun­din­govú kam­paň na Indie­gogo. Jej cie­ľom je zís­kať peniaze na dokon­če­nie beta ver­zie a spus­te­nie ofi­ciál­nej ver­zie ku koncu tohto roka. 

Hlav­ným cie­ľom Crag­gie je umož­niť lez­com ľah­šie vyhľa­dá­va­nie lezec­kých oblasti a ciest, ako aj zdie­ľa­nie lezec­kých zážit­kov pro­stred­níc­tvom inte­rak­tív­nych sprie­vod­cov na mobil­ných tele­fó­noch. Nápad sa zro­dil v hlave Zdenka Zvadu, zakla­da­teľa Crag­gie, po tom ako si uve­do­mil, že suma, ktorú utra­til na tla­če­ných sprie­vod­coch, tak­mer pre­siahla náklady na jeho lezeckú vystroj.

Leze­nie, čo sa týka zdie­ľa­nia infor­má­cii, je teraz nie­kde, kde bol hudobný prie­my­sel pred 10 rokmi. Vtedy všetci počú­vali hudbu z CD”, tvrdí Zdenko. “Potom pri­šiel iTu­nes a úplne zme­nil pra­vidlá hry. Crag­gie chce byt akýmsi iTu­nes pre horo­le­zec­kých sprie­vod­cov”, dodáva. 

V dneš­nej dobe pou­ží­vajú lezci na orien­tá­ciu stále tla­če­ných sprie­vod­cov. Títo sú nie­lenže neprak­tickí, ale takisto vyjdú v prie­mere na viac ako €30 na jednu pub­li­ká­ciu. Pou­ží­va­nie sprie­vod­cov v digi­tál­nej (mobil­nej) forme, sa tak javí ako jasné rie­še­nie. Aj napriek tomuto faktu, apli­ká­cia ako Crag­gie zatiaľ neexis­tuje. “Na trhu je už nie­koľko apli­ká­cií, ktoré tu boli pred nami. Spô­sob akým však fun­gujú a podá­vajú infor­má­cie je odlišný od toho, čo chceme robiť my.” 

Pre nás je digi­ta­li­zá­cia sprie­vod­cov iba začiat­kom. Tým vyš­ším cie­ľom je umož­niť lez­com využí­vať apli­ká­ciu a teda samot­ných sprie­vod­cov, aj na zazna­me­na­nie svo­jich výstu­pov a zdie­ľa­nie zážit­kov medzi sebou pro­stred­níc­tvom fotiek, videí, alebo recen­zií na jed­not­livé skalné oblasti. Niečo podobné ako služba Trip Advi­sor, len bez reštau­rá­cií a hote­lov“.

Takýmto spô­so­bom chcú cha­lani vybu­do­vať plat­formu, cez ktorú môžu lezci robiť z jed­ného miesta všetky akti­vity, ktoré sú s leze­ním spo­jené. Teda samoz­rejme okrem samot­ného leze­nia — s tým vám Crag­gie veľmi nepo­môže (aspoň zatiaľ). Ak sa ukáže, že tento model môže mať úspech, radi by z leze­nia roz­ší­rili svoj záber aj na iné hor­ské športy ako trail run­ning, hor­ský bicy­kel, via fer­rata alebo ski-alp

Čo sa tyká momen­tál­nej ver­zie, tá je stále vo verej­nej beta ver­zii, čiže je dostupná širo­kej verej­nosti z App Storu alebo z Google Play. Neob­sa­huje však ešte všetky fun­kcie. A pravé preto tím okolo Crag­gie spus­til kam­paň na Indie­gogo, ktorá im má pri­niesť ďal­šie pros­triedky na roz­voj apli­ká­cie. “Cie­ľom je zís­kať $20,000. Je super, že po prvom dni máme už viac ako $1,000”.

Ak sa ľuďom pro­jekt páči, boli by sme veľmi radi, ak by nás vedeli pod­po­riť prís­pev­kom v kam­pani, ako aj zdie­ľa­ním správy medzi ich zná­mych”.

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)