Craig Wright potvr­dil, že je tvor­com feno­ménu menom Bit­coin!

Michal Sorkovský / 2. mája 2016 / Business

Známy Aus­trál­čan, ktorý bol ozna­čo­vaný za tvorcu Bit­co­inu, tieto dohady sám potvr­dil.

unnamed

Svoju iden­titu Craig Ste­ven Wright doká­zal novi­ná­rom BBC. Wright im po stret­nutí posie­lal online správy s digi­tálny pod­pi­som, využí­va­júc šif­ro­va­cie kľúče vytvo­rené v čase, kedy bol Bit­coin v plien­kach. Tieto kľúče sú neod­de­li­teľne pre­po­jené s blokmi bit­co­inov, o kto­rých je známe, že boli vytvo­rené člo­ve­kom s menom Satoshi Naka­moto.

Ide o bloky pou­žité na posla­nie 10 bit­co­inov do Hal Fin­ney v janu­ári 2010, ako prvú bit­co­inovú trans­ak­ciu,“ pove­dal Wright. Záro­veň dodal, že plá­no­val vypus­tiť do sveta infor­má­ciu, ktorá by ostat­ným ľudom umož­nila ľahko ove­riť, že to on je Satoshi Naka­moto.

V roku 2009 vytvo­ril práve člo­vek s menom Satoshi Naka­moto digi­tálnu menu Bit­coin, ktorá využíva šif­ro­va­nie na finančné trans­ak­cie bez potreby banky. Od svojho vzniku exis­to­val akýsi novi­nár­sky lov, kto­rého cie­ľom bolo zis­tiť sku­točné meno tvorcu Bit­co­inu. Wright po 7 rokoch celú túto tému konečne uzav­rel.

00000BITCOIN WRIGHT

foto: truthvoice.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)