Craig Wright potvr­dil, že je tvor­com feno­mé­nu menom Bit­co­in!

Michal Sorkovský / 2. mája 2016 / Business

Zná­my Aus­trál­čan, kto­rý bol ozna­čo­va­ný za tvor­cu Bit­co­inu, tie­to doha­dy sám potvr­dil.

unnamed

Svo­ju iden­ti­tu Craig Ste­ven Wright doká­zal novi­ná­rom BBC. Wright im po stret­nu­tí posie­lal onli­ne sprá­vy s digi­tál­ny pod­pi­som, využí­va­júc šif­ro­va­cie kľú­če vytvo­re­né v čase, kedy bol Bit­co­in v plien­kach. Tie­to kľú­če sú neod­de­li­teľ­ne pre­po­je­né s blok­mi bit­co­inov, o kto­rých je zná­me, že boli vytvo­re­né člo­ve­kom s menom Satos­hi Naka­mo­to.

Ide o blo­ky pou­ži­té na posla­nie 10 bit­co­inov do Hal Fin­ney v janu­ári 2010, ako prvú bit­co­ino­vú trans­ak­ciu,“ pove­dal Wright. Záro­veň dodal, že plá­no­val vypus­tiť do sve­ta infor­má­ciu, kto­rá by ostat­ným ľudom umož­ni­la ľah­ko ove­riť, že to on je Satos­hi Naka­mo­to.

V roku 2009 vytvo­ril prá­ve člo­vek s menom Satos­hi Naka­mo­to digi­tál­nu menu Bit­co­in, kto­rá využí­va šif­ro­va­nie na finanč­né trans­ak­cie bez potre­by ban­ky. Od svoj­ho vzni­ku exis­to­val aký­si novi­nár­sky lov, kto­ré­ho cie­ľom bolo zis­tiť sku­toč­né meno tvor­cu Bit­co­inu. Wright po 7 rokoch celú túto tému koneč­ne uzav­rel.

00000BITCOIN WRIGHT

foto: truthvoice.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)