Cre­a­ti­ve Indus­try ťa dosta­ne do Tel Avi­vu

Luky Gašparík Sr. / 28. októbra 2014 / Startupy

Máte jedi­neč­nú šan­cu dostať sa do Tel Avi­vu — star­tu­po­vej Mek­ky. Čo na to tre­ba? Hlav­ne sa pri­hlá­siť! Musí­te si ale švi­hnúť, výzva pla­tí iba do 3.11.2014.

Cre­a­ti­ve Indus­try v spo­lu­prá­ci s mes­tom Tel Aviv Global&Tourism ponú­ka­jú mož­nosť pre šikov­ných Slo­vá­kov (hlav­ne z východ­né­ho Slo­ven­ska) vyces­to­vať na mesiac do cen­tra star­tu­po­vé­ho dia­nia Tel Avi­vu. Svoj pobyt by ste strá­vi­li v co-wor­kin­go­vom pries­to­re The Lib­ra­ry, kde by ste dosta­li šan­cu roz­be­hnúť svo­ju kari­é­ru. Ak sa zau­jí­maš o ino­vá­cie, onli­ne a web dizajn, digi­tál­nym tech­no­ló­giám ale­bo vše­obec­ne star­tu­pom, nevá­haj a pri­hlás sa aj TY.

V The Lib­ra­ry náj­de­te šikov­ných ľudí venu­jú­cim sa onli­no­vým a tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. The Libe­ry je súčas­ne jed­ným z cen­tier lokál­nej star­tu­po­vej komu­ni­ty a síd­li v nej aj mest­ská verej­ná kniž­ni­ca Sha­lom Tower. 

Pod­mien­ky účas­ti sú násle­dov­né:

Rezi­den­ti dosta­nú

  • Mesač­ný pobyt v mes­te Tel Aviv v Izra­e­li, odchod je naj­ne­skôr 17. novem­bra 2014,
  • uby­to­va­nie v mes­te Tel Aviv,
  • kan­ce­lár­ske pries­to­ry v The Lib­ra­ry počas celé­ho poby­tu,
  • pre­pla­te­nie ces­tov­ných náh­rad do výš­ky 200€
  • NEza­bez­pe­ču­je­me pois­te­nie a nákla­dy na stra­vu

Čo potre­bu­je­me

  • Hľa­dá­me kre­a­tív­cov z Košíc, východ­né­ho Slo­ven­ska ale­bo celé­ho Slo­ven­ska pôso­bia­cich v oblas­ti inter­ne­to­vých start-upov a tech­no­ló­gií.
  • Vek mini­mál­ne 18 rokov v záve­reč­ný deň podá­va­nia pri­hlá­šok.
  • Pra­cov­ná skú­se­nosť v jed­nom z odvet­ví uve­de­ných vyš­šie.
  • Pod­ni­ka­teľ­ský duch a schop­nosť pro­pa­go­vať a roz­ví­jať oblasť kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu vo svo­jej kra­ji­ne, v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stre­dí a vo vzťa­hu k verej­nos­ti.
  • Zna­losť anglic­ké­ho jazy­ka.

NEZA­BUD­NI­TE — je potreb­né pri­hlá­siť sa naj­ne­skôr do 3.11. a to rov­no TU.

Pridať komentár (0)