Cre­a­tive Indus­try ťa dostane do Tel Avivu

Luky Gašparík Sr. / 28. októbra 2014 / Startupy

Máte jedi­nečnú šancu dostať sa do Tel Avivu — star­tu­po­vej Mekky. Čo na to treba? Hlavne sa pri­hlá­siť! Musíte si ale švi­hnúť, výzva platí iba do 3.11.2014.

Cre­a­tive Indus­try v spo­lu­práci s mes­tom Tel Aviv Global&Tourism ponú­kajú mož­nosť pre šikov­ných Slo­vá­kov (hlavne z východ­ného Slo­ven­ska) vyces­to­vať na mesiac do cen­tra star­tu­po­vého dia­nia Tel Avivu. Svoj pobyt by ste strá­vili v co-wor­kin­go­vom pries­tore The Lib­rary, kde by ste dostali šancu roz­be­hnúť svoju kari­éru. Ak sa zau­jí­maš o ino­vá­cie, online a web dizajn, digi­tál­nym tech­no­ló­giám alebo vše­obecne star­tu­pom, nevá­haj a pri­hlás sa aj TY.

V The Lib­rary náj­dete šikov­ných ľudí venu­jú­cim sa onli­no­vým a tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. The Libery je súčasne jed­ným z cen­tier lokál­nej star­tu­po­vej komu­nity a sídli v nej aj mest­ská verejná kniž­nica Sha­lom Tower. 

Pod­mienky účasti sú násle­dovné:

Rezi­denti dostanú

  • Mesačný pobyt v meste Tel Aviv v Izra­eli, odchod je naj­ne­skôr 17. novem­bra 2014,
  • uby­to­va­nie v meste Tel Aviv,
  • kan­ce­lár­ske pries­tory v The Lib­rary počas celého pobytu,
  • pre­pla­te­nie ces­tov­ných náh­rad do výšky 200€
  • NEza­bez­pe­ču­jeme pois­te­nie a náklady na stravu

Čo potre­bu­jeme

  • Hľa­dáme kre­a­tív­cov z Košíc, východ­ného Slo­ven­ska alebo celého Slo­ven­ska pôso­bia­cich v oblasti inter­ne­to­vých start-upov a tech­no­ló­gií.
  • Vek mini­málne 18 rokov v záve­rečný deň podá­va­nia pri­hlá­šok.
  • Pra­covná skú­se­nosť v jed­nom z odvetví uve­de­ných vyš­šie.
  • Pod­ni­ka­teľ­ský duch a schop­nosť pro­pa­go­vať a roz­ví­jať oblasť kre­a­tív­neho prie­myslu vo svo­jej kra­jine, v pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí a vo vzťahu k verej­nosti.
  • Zna­losť anglic­kého jazyka.

NEZA­BUD­NITE — je potrebné pri­hlá­siť sa naj­ne­skôr do 3.11. a to rovno TU.

Pridať komentár (0)