Crossy Road: Prí­beh 10 mili­ó­no­vého her­ného feno­ménu

Rišo Néveri / 20. jún 2015 / Business

Možno pove­dať, že po úspe­chu Flappy Bird sa podob­nou hrou pokú­šal pre­ra­ziť každý tretí vývo­jár. Mili­ó­nové hity ale nie sú súdené kaž­dému. Bohu­žiaľ. Do obchodu sa denne dostane viac než 1000 nových hier a môžete si domys­lieť, koľko z nich zarobí mili­óny. Hra Crossy Road je ale jedna z vyvo­le­ných, ktorá to doká­zala.

Pokiaľ si Crossy Road ešte neh­ral, je na čase. Cie­ľom hry je úspešný pre­chod cez hustú pre­mávku a neza­biť sa — nemožné. Je to kon­cept dobre známy z legen­dár­nej arká­dovky Frog­ger. Ori­gi­nálna gra­fika, pri­po­mí­na­júca Minec­raft, jed­no­du­chosť hry Flappy Bird a vtipné postavy ťa určite dostanú.

Možno už ste­re­otyp, ale prí­beh Crossy Roads ako mnohé iné začí­najú trá­pe­ním sa. Jeden z dvoch vývo­já­rov hry Matt Hall sa ešte pred pár rokmi trá­pil na farme rodi­čov v Aus­trá­lii. Naroz­diel od jeho zná­mych, sa mu ako vývo­já­rovi hier zrovna neda­rilo. Vlast­nil a bol jedi­ným čle­nom her­ného štú­dia Klic­kTock, s cie­ľom tvo­riť hry pre kaž­dého. Napriek via­ce­rým titu­lom na vrch­ných prieč­kach reb­ríč­kov iTu­nes však pri­znáva, že roky nič neza­rá­bal, známi vývo­jári s ním veľmi nemie­nili komu­ni­ko­vať a cel­kovo sa cítil mizerne. Ženatý, s novo­na­ro­de­nou dcé­rou a žijúci u rodi­čov. Život nevi­del cez ružové oku­liare. Veci sa však čoskoro zme­nili.

Matt si našiel nového par­tnera Andyho Suma a spolu zalo­žili herné štú­dio Hips­ter Whale. Ich cie­ľom ako mno­hých nezá­vis­lých her­ných vývo­já­rov bolo byť jedi­neč­nými, čo dnes nie je jed­no­du­ché. Túžili vytvo­riť hru, ktorá by spo­čiatku gene­ro­vala dobrý zisk a stala sa hitom. Ako na to? Boli si vedomí, že potre­bujú dve veci. Vra­ca­jú­cich sa hrá­čov a vira­litu. Doká­zali hrá­čov moti­vo­vať odme­ňo­va­ním za akti­vitu a free-to-play mode­lom. K tomu však potre­bo­vali, aby sa hráči o hru pode­lili a k tomu treba niečo uni­kátne.

Chceli sme vytvo­riť feno­mén, a pra­co­vali sme veľmi tvrdo, aby sa nám to pora­dilo… A poda­rilo.“

Dlhé mesiace sa pokú­šali skom­bi­no­vať prvky hry Flappy Bird a Frog­ger. Ako hovorí Matt: „Aby ste tvo­rili ume­nie, istým spô­so­bom potre­bu­jete mixo­vať.“ Čisté zame­ra­nie na biz­nis a zisk v štýle Candy Crush odmie­tali. Nech­celi nahá­ňať zisk. Zame­rali sa rad­šej na kva­litu a zábavné prvky. Cie­ľom bolo vytvo­riť hru, ktorá síce nestojí ani halier, ale pôsobí doj­mom pré­mi­ového pro­duktu. Dosiah­nuť to chceli jedi­neč­ným dizaj­nom inšpi­ro­va­ným ich obľú­be­nými titulmi, v čom im pomo­hol Ben Weat­her­hall, ktorý, pri­znajme si, dizajn vychy­tal. Čo je dobré si uve­do­miť? Hru navrhli popu­lár­nou. Sta­no­vili si cieľ a držali sa ho. Nad ich oča­ká­va­nia.

Obrov­ský úspech si hra zaslú­žila ori­gi­na­li­tou čo sa týka dizajnu, ale aj modelu hry. Inšpi­ro­vaná fun­gu­jú­cimi modelmi naprí­klad z Doty 2, hra je zadarmo a hráči môžu zís­kať nové postavy, alebo si ich rovno kúpiť. Sú vtipné, dobre známe, ako Gan­dalf, či aktu­álne, ako meme Doge a navyše ich zame­ria­vajú na kon­krétne geo­gra­fické oblasti a ich kul­túry, v kto­rých chcú uspieť. Hráč je moti­vo­vaný zís­kať všetky postavy, čím dosa­hujú vysokú akti­vitu pou­ží­va­te­ľov a súpe­ri­vosť. Crossy Road je jed­ným z mála prí­pa­dov správ­neho mixu ume­nia, dizajnu, nápa­dov a obchodu. 

Je to oveľa, oveľa, oveľa, oveľa, oveľa viac, ako sme čakali.“ – reak­cia Matta na zisk.

Čoho sa od začiatku držali, hra nevy­vo­láva pocit, že hráč musí za niečo pla­tiť. Celá mone­ti­zá­cia je nasta­vená roz­umne. Postava sa dá odo­mknúť pomo­cou mincí a mince sa dajú zís­kať hra­ním, alebo zhliad­nu­tím reklamy = zisk. Sku­toč­ných peňazí minie v hre len málo hrá­čov, napriek tomu gene­ruje obrov­ský zisk. Pri jed­nej prí­le­ži­tosti pri­da­nia nových postáv zaro­bila hra 200,000dva dni za sebou. Spô­sob mone­ti­zá­cie brali Andy a Matt ako expe­ri­ment a nako­niec sa im ove­ril. Zábavná hra a správna mone­ti­zá­cia im za 90 dní od uve­de­nia hry zaro­bila 10 mili­ó­nov dolá­rov a dosiahla 50 mili­ó­nov stia­hnutí. Pravda, 10 mili­ó­nov dolá­rov je v porov­naní s gigantmi ako Zynga, či King tak­mer nič, drobné. Pre malé herné štú­dio to však môže zna­me­nať istotu na mnohé roky.

Hráči Crossy Road milujú a úspech si naozaj zaslú­žila. Vyzerá dobre, je vtipná, zábavná a hrá sa jed­no­du­cho. Navyše každá postava hru osvieži, čo zabráni nud­nej rutine. „Vtipné úmr­tia postáv sú kľú­čom k úspe­chu.“, pozna­me­náva Matt a zdô­raz­ňuje, že sa z úspe­chu Crossy Road naozaj tešia a radi sa o ich prí­beh pode­lia, aby pomohli pomôcť a moti­vo­vať ostat­ných vývo­já­rov. Dnes vývo­jári Matta doslova vyhľa­dá­vajú a on im rád pomôže. Posta­ral sa o rodinu a istým spô­so­bom môže rela­xo­vať, Crossy Road však naďa­lej výví­jajú a pri­ná­šajú nové postavy.

Zdroje: polygon.com, crossyroad.com

Pridať komentár (0)