CSR aktivity, do ktorých sa môžeš zapojiť aj TY

Redakcia / 6. decembra 2018 / Lifehacking

Po zve­rej­není správy Me­dzi­vlád­neho pa­nelu pre zmenu klímy (IPCC) o dô­le­ži­tosti udr­žať glo­bálne otep­ľo­va­nie pod hra­ni­cou 1.5 stupňa Cel­zia, sa viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým do­stáva do pop­re­dia ne­vy­hnut­nosť sú­krom­ného sek­tora ak­tívne sa po­die­ľať na udr­ža­teľ­nom roz­voji. Množ­stvo fi­riem už vy­ko­náva tzv. CSR ak­ti­vity, ktoré majú za cieľ vy­tvo­riť po­zi­tívny do­pad na spo­loč­nosť alebo ži­votné pro­stre­die. Aké sú však CSR ak­ti­vity, do kto­rých sa mô­žeš TY ako jed­not­li­vec za­po­jiť? V tomto článku ti pri­ná­šame hneď nie­koľko.

Po zve­rej­není správy Me­dzi­vlád­neho pa­nelu pre zmenu klímy (IPCC) o dô­le­ži­tosti udr­žať glo­bálne otep­ľo­va­nie pod hra­ni­cou 1.5 stupňa Cel­zia, sa viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým do­stáva do pop­re­dia ne­vy­hnut­nosť sú­krom­ného sek­tora ak­tívne sa po­die­ľať na udr­ža­teľ­nom roz­voji. Množ­stvo fi­riem už vy­ko­náva tzv. CSR ak­ti­vity, ktoré majú za cieľ vy­tvo­riť po­zi­tívny do­pad na spo­loč­nosť alebo ži­votné pro­stre­die. Aké sú však CSR ak­ti­vity, do kto­rých sa mô­žeš TY ako jed­not­li­vec za­po­jiť? V tomto článku ti pri­ná­šame hneď nie­koľko.

Za­baj­kuj si so Slov­naft Bajk

Vy­smiatí cyk­listi na žl­tých bi­cyk­loch sú v cen­tre Bra­ti­slavy vi­di­teľní tak­mer na kaž­dom rohu. Bi­kes­ha­ring je vy­soko eko­lo­gická a eko­no­mická forma pre­pravy, ktorá bola ne­dávno spus­tená ako spo­ločný pro­jekt hlav­ného mesta a firmy Slov­naft. Od spus­te­nia sa do pro­jektu za­re­gis­tro­valo už 35 000 po­u­ží­va­te­ľov a usku­toč­nilo viac než 132 000 jázd. Ako toto po­ži­ča­nie pre­bieha? Stačí sa re­gis­tro­vať na web­stránke bi­kes­ha­ringu. Ná­sledne prí­deš k do­ko­va­cej sta­nici, cez tvoj účet si ob­jed­náš službu, ob­dr­žíš PIN kód a na­ťu­káš ho na čí­sel­nej klá­ves­nici bi­cykla. Bi­cy­kel sa tak odo­mkne a ty si ho mô­žeš uží­vať, koľko uznáš za vhodné. Za­kla­da­te­lia pro­jektu sa roz­hodli dať vý­hodnú uvá­dza­ciu cenu za po­ži­ča­nie a to 1 euro. Prog­ram za­hŕňa ne­ob­me­dzený po­čet jázd do 30 mi­nút. Jazda nad 30 mi­nút je spo­plat­nená su­mou 12 cen­tov za kaž­dých ukon­če­ných 6 mi­nút jazdy. Slov­naft Bajk dáva zá­ro­veň skvelý tip ako ušet­riť pe­niaze: Ak vy­me­níš alebo uzam­kneš a znova odo­mkneš bi­cy­kel v do­ko­va­cej sta­nici do 36 mi­nút, mô­žeš ďa­lej jaz­diť úplne za­darmo!

Po­te­še­nie z bi­kes­ha­ringu ne­dos­tane iba prí­roda či tvoja pe­ňa­ženka, ale vy­uží­va­ním tejto služby zlep­šu­ješ aj svoje zdra­vie. Len pre in­for­má­ciu, uží­va­teľ s naj­väč­ším po­čtom jázd ab­sol­vo­val už viac ako 313 jázd. A koľko jázd si už ab­sol­vo­val ty? Viac CSR ak­ti­vít firmy Slov­naft náj­deš tu.

 

Zre­cyk­luj ne­pot­rebné zubné kefky

Na Slo­ven­sku, ale aj v ce­lom svete je re­cyk­lo­va­nie plas­to­vých ke­fiek veľ­kým prob­lé­mom. Av­šak firma Cu­rap­rox prišla s ná­pa­dom, ako tento prob­lém zre­du­ko­vať a zá­ro­veň pris­pieť k cir­ku­lár­nej eko­no­mike a vzde­lá­va­niu mla­dej ge­ne­rá­cie. Ako sa mô­žeš za­po­jiť?

Jed­no­du­cho pri­nes svoje po­u­žité kefky akej­koľ­vek značky do pre­dajne CU­RAP­ROX Smile Shop, v kef­kov­ničke sám mô­žeš od­sek­núť kefke hla­vičku so šte­ti­nami, ktorá je za­tiaľ ne­re­cyk­lo­va­teľná, a o ďal­šie sa už po­sta­rajú oni. Za re­cyk­lá­ciu kefky zá­ro­veň zís­kaš zľavu na tvoju novú kefku. Cu­rap­rox z ke­fiek ďa­lej vy­rába koše na se­pa­ro­vaný od­pad, ktoré da­rujú slo­ven­ským ško­lám a v spo­lu­práci s mi­mo­vlád­nymi or­ga­ni­zá­ciami ro­bia os­vetu me­dzi žiakmi a vzde­lá­vajú ich v ob­lasti re­cyk­lá­cie. Od za­čiatku pro­jektu bolo po­sla­ných viac ako 5212 ko­šov do 200 škôl po ce­lom Slo­ven­sku.

Bež pre tých, ktorí be­hať ne­môžu.

Za­poj sa do ce­lo­sve­to­vého be­žec­kého po­du­ja­tia a bež spolu s ľuďmi z ce­lej pla­néty. Ti­sícky bež­cov aj ne­bež­cov sa každý rok, v ten istý čas, vrhnú do behu pre tých, kto­rým po­ra­ne­nie mie­chy za­prí­či­nilo imo­bi­litu. Wings for Life je me­dzi­ná­rodná ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia s je­di­ným cie­ľom – po­môcť ved­com nájsť spô­sob liečby po­ra­není mie­chy. Preto 100% z tvojho re­gis­trač­ného po­platku ide na vy­brané vý­skumy tejto ob­lasti. Za­po­jiť sa mô­žeš dvo­ja­kým spô­so­bom. Osobne na even­to­vom po­du­jatí alebo pro­stred­níc­tvom ap­li­ká­cie v mo­bil­nom te­le­fóne. Najb­ližší beh sa bude ko­nať 5. Mája 2019 v blíz­kej Viedni, tak ak máš chuť na­čer­pať tú pravú Wings for Life World Run at­mo­sféru, mô­žeš si uro­biť vý­let k na­šim su­se­dom. Druhý spô­sob, ako sa mô­žeš za­po­jiť, je cez ap­li­ká­ciu. Ap­li­ká­cia Wings for Life World Run je do­stupná pre iOS aj An­droid a je to vy­ni­ka­júce rie­še­nie, ak chceš be­žať svoju vlastnú trať a zá­ro­veň chceš be­žať v ten istý čas ako zby­tok sveta. Tvoje meno pri­tom na glo­bál­nej vý­sled­ko­vej lis­tine ne­bude chý­bať. Ľu­dia po ce­lom svete ta­kisto vy­tvá­rajú or­ga­ni­zo­vané behy po­mo­cou tejto ap­li­ká­cie. Po­zri si, ktorý slo­ven­ský APP run je k tebe najb­liž­šie na tomto linku. Bliž­šie in­for­má­cie z mi­nu­lých roč­ní­kov si mô­žeš po­zrieť na CSR&Sus­tai­na­bi­lity pro­file spo­loč­nosti Red Bull.

Pod­por tvo­jou kú­pou pro­dukty, ktoré pris­pie­vajú k udr­ža­teľ­nosti

 

Tvoj po­zi­tívny do­pad mô­žeš ro­biť aj cez tvoje ná­kupné roz­hod­nu­tia, či už ku­pu­ješ po­tra­viny, ob­le­če­nie alebo koz­me­tiku. Dob­rým prí­kla­dom je CSR ak­ti­vita švéd­skej firmy Orif­lame, ktorá ne­dávno spus­tila ini­cia­tívu s náz­vom Eco­be­auty. Eco­be­auty je najp­rí­rod­nejší, na­je­tic­kejší a z hľa­diska ochrany ži­vot­ného pro­stre­dia naj­zod­po­ved­nejší rad pro­duk­tov, aké značka po­núka. Tento rad pro­duk­tov zís­kal oce­ne­nia ako na­prí­klad Naj­lep­šia prí­rodná koz­me­tika v Poľ­sku či uzna­nie od pre­zi­denta Ír­ska na Fair­trade For­tnight 2012. Tiež to bol prvý koz­me­tický sor­ti­ment cer­ti­fi­ko­vaný fir­mou Fair­trade® na svete. Ak po­u­ží­vaš koz­me­tiku, alebo roz­mýš­ľaš nad via­noč­ným dar­če­kom pre mamu, ses­tru či tetu, skús sia­hnúť po kréme od sor­ti­mentu Eco­Be­auty. Kú­pou pro­duk­tov to­tiž pod­po­ríš aj poľ­no­hos­po­dár­ske ko­mu­nity v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, na­koľko vý­nosy z pre­daja pu­tujú aj na ich vzde­lá­va­nie v ob­lasti bio­di­ver­zity, eko­lo­gic­kého poľ­no­hos­po­dár­stva, ria­de­nia prí­rod­ných zdro­jov a po­sil­ňo­va­nia po­sta­ve­nia žien. V dneš­nej dobe je to­tiž vzde­lá­va­nie ľudí v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách kľú­čové, ak chceme do­cie­liť udr­ža­teľný svet. Viac o ak­ti­vi­tách Orif­lame mô­žeš nájsť na tomto linku.

Pod­por pro­jekt „S na­šimi znač­kami je po­moc na ceste.

Po­dobne ako Orif­lame, aj ná­kupný re­ťa­zec Kauf­land sa roz­ho­dol pod­po­ro­vať udr­ža­teľný roz­voj pro­stred­níc­tvom svo­jich pro­duk­tov. Kauf­land je dl­ho­roč­ným par­tne­rom Slo­ven­ského Čer­ve­ného kríža (SČK) a pod­po­ruje ho vo via­ce­rých ob­las­tiach. Me­dzi ne od mi­nu­lého roka pat­ria aj te­rénne so­ciálne služby, ktoré pod­po­rujú pro­stred­níc­tvom pro­jektu „S na­šimi znač­kami je po­moc na ceste“. Ak po­čas ob­do­bia trva­nia pro­jektu kú­piš vý­robky zna­čiek Kauf­landu, kto­rými sú K-Clas­sic, K-Bio, K-Pur­land, K-take it veg­gie, au­to­ma­ticky tým pris­pie­vaš na kúpu vo­zi­diel pre SČK.

Pod­pora sa pri­márne za­me­riava na pre­pravné služby a tým pris­pieva k zni­žo­va­niu izo­lá­cie ľudí a po­máha im v tom, aby boli opäť spo­lo­čen­sky ak­tívni. Po­máha aj star­ším ľu­ďom a ob­ča­nom na vo­zíku, bez auta a ro­din­ných prí­sluš­ní­kov, ktorí nie sú schopní vy­uží­vať iné do­pravné pros­triedky. Naj­čas­tej­šie je služba vy­uží­vaná na pre­voz k le­ká­rom, do kú­pe­ľov, pra­vi­delné re­ha­bi­li­tá­cie, ale aj na ná­kup, náv­števu no­tára, úradu práce či ka­der­níka. Vy­uží­vajú ju aj ľu­dia z obcí, kde je veľmi ne­pra­vi­delná mest­ská do­prava, či zlé cesty a kop­co­vitý te­rén. Tento rok Kauf­land SČK ve­no­val ďal­ších 5 no­vých vo­zi­diel. Vďaka tomu sa spus­tila služba v Ži­line a Bra­ti­slave, a roz­ší­rila už exis­tu­júcu služba v Ban­skej Bys­trici, Pop­rade a Le­vi­ciach. Pro­jekt dnes fun­guje v 10 územ­ných spol­koch SČK a po­krýva po­treby pri­bližne 3 800 ľudí. Re­ťa­zec plá­nuje spus­tiť ini­cia­tívu aj v roku 2019, takže maj oči na stop­kách, aby ti pro­jekt ne­uni­kol. Viac CSR ak­ti­vít Kauf­landu tu.

Pridať komentár (0)