Cubic: váš kopi­lot na ceste živo­tom

Lukáš Gašparík jr. / 6. decembra 2014 / Tech a inovácie

Indie­gogo nám pred­sta­vuje opäť niečo zau­jí­mavé. Tento krát ide o pro­jekt s náz­vom Cubic. Ide o aké­hosi asis­tenta alebo kopi­lota, ako ho nazý­vajú tvor­co­via, ktorý je po celý deň s Vami.

Či ste v práci alebo kde­koľ­vek, pomo­cou Cubic môžete nasta­viť tep­lotu vo vašom dome, vypnúť svetlá, zamknúť dvere, nasta­viť si budík a čokoľ­vek iné. Ak ste na ces­tách, tak Cubic Vám pri­po­me­nie naprí­klad kde ste zapar­ko­vali, povie koľko kaló­rií ste spá­lili, či vytvorí poznámky, ktoré mu nadik­tu­jete.

V aute Vám zase môže Cubic pomôcť a poskyt­núť dopravné infor­má­cie, alebo môže pre­čí­tať email. A ak ste doma Cubic si nájde takisto svoje využi­tie. Pomo­cou hlasú môžete pre­hrá­vať hudbu, objed­nať si jedlo alebo ak ste doma večer znu­dený, tak Cubic Vám dokonca povie aj vtipy. A toto je len mini­mum z toho, čo Cubic naozaj dokáže.

Uží­va­te­lia môžu svoj Cubic spá­jať do sérií pro­stred­níc­tvom ich rôz­nych zaria­dení a mať tak svoj smartp­hone, či tab­let pod kon­tro­lou. A vďaka deve­lo­per-friendly pro­stre­diu posky­tuje Cubic neob­me­dzené mož­nosti využi­tia.

Cubic nie je len hlas v tele­fóne, ako je naprí­klad Siri alebo Cor­tana. Ide totižto o prvého hovo­ria­ceho digi­tál­neho asis­tenta a to všetko vďaka uni­kát­nym paten­to­va­ným tech­no­ló­giám, medzi ktoré patrí naprí­klad roz­poz­ná­va­nie hlasu až na vzdia­le­nosť 7 met­rov, Cubic je ďalej schopný naučiť sa vaše obľú­bené témy, záujmy, zmy­sel pre humor a mnoho iného.

V súčas­nej dobe má sys­tém Cubic integ­ro­va­ných viac ako 50 apli­ká­cii, toto číslo sa však bude v budúc­nosti určite zvy­šo­vať. Na por­tály Indie­gogo ma Cubic rais­nu­tých zatiaľ viac ako $69.000, ich cie­ľom je však $100.000, aby sa mohla roz­be­hnúť výroba. 

Tak čo by ste pove­dali na také­hoto osob­ného asis­tenta?

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)