Ďaku­jeme vám za pod­poru v roku 2014

Tím StartitUp / 17. decembra 2014 / Zo Slovenska

Je tu čas Via­noc a redak­cia Star­tiUp sa chce odvďa­čiť všet­kým, ktorí stáli pri nás po celý rok a preto máme pre vás via­nočné prek­va­pe­nie.

Tím Star­ti­tUp by sa vám chcel poďa­ko­vať za pre­ja­venú pria­zeň a pod­poru v roku 2014. Pri­pra­vili sme si zopár drob­ností, kto­rými by sme vám radi sprí­jem­nili via­nočné obdo­bie.

Pomôžte nám nájsť najob­ľú­be­nejší star­tup roku 2014

A my vás za to odme­níme! Píšte vaše tipy na našom face­bo­oku, tak že do komentu napí­šete názov star­tupu, ktorý si to podľa vás naj­viac zaslúži. Naj­čas­tej­šie spo­me­nutý star­tup, si najb­ližší mesiac nebude musieť robiť sta­rosti s tým naj­hod­not­nej­ším mokom — skve­lou kávou od Power Cof­fee.

Desia­tich z vás vybe­rieme a dostanú od nás dar­ček :). Via­nočné šia­len­stvo so Star­ti­tUp bude pre­bie­hať do 24. decem­bra a všetci obda­ro­vaní sa budú môcť nájsť na našej stránke, ako inak na Via­noce, 24. decem­bra o 12:00.

Máme pre vás pri­chys­tané: kurz Web­Re­bela od Lear­n2Code, ročnú licen­ciu na Eset Smart Secu­rity, 4x Cul­charge pre iPhone a 4x Cul­charge pre Android.

Ďaku­jeme

Tím Star­ti­tUp 

Pridať komentár (0)