Ďaku­je­me vám za pod­po­ru v roku 2014

Tím StartitUp / 17. decembra 2014 / Zo Slovenska

Je tu čas Via­noc a redak­cia Star­tiUp sa chce odvďa­čiť všet­kým, kto­rí stá­li pri nás po celý rok a pre­to máme pre vás via­noč­né prek­va­pe­nie.

Tím Star­ti­tUp by sa vám chcel poďa­ko­vať za pre­ja­ve­nú pria­zeň a pod­po­ru v roku 2014. Pri­pra­vi­li sme si zopár drob­nos­tí, kto­rý­mi by sme vám radi sprí­jem­ni­li via­noč­né obdo­bie.

Pomôž­te nám nájsť najob­ľú­be­nej­ší star­tup roku 2014

A my vás za to odme­ní­me! Píš­te vaše tipy na našom face­bo­oku, tak že do komen­tu napí­še­te názov star­tu­pu, kto­rý si to pod­ľa vás naj­viac zaslú­ži. Naj­čas­tej­šie spo­me­nu­tý star­tup, si najb­liž­ší mesiac nebu­de musieť robiť sta­ros­ti s tým naj­hod­not­nej­ším mokom — skve­lou kávou od Power Cof­fee.

Desia­tich z vás vybe­rie­me a dosta­nú od nás dar­ček :). Via­noč­né šia­len­stvo so Star­ti­tUp bude pre­bie­hať do 24. decem­bra a všet­ci obda­ro­va­ní sa budú môcť nájsť na našej strán­ke, ako inak na Via­no­ce, 24. decem­bra o 12:00.

Máme pre vás pri­chys­ta­né: kurz Web­Re­be­la od Lear­n2Co­de, roč­nú licen­ciu na Eset Smart Secu­ri­ty, 4x Cul­char­ge pre iPho­ne a 4x Cul­char­ge pre Andro­id.

Ďaku­je­me

Tím Star­ti­tUp 

Pridať komentár (0)