Ďal­šie pokra­čo­va­nie prvého slo­ven­ského star­tu­po­vého komixu

Luky Gašparík / 10. augusta 2014 / Startupy

Tre­tie pokra­čo­va­nie komixu od Rel­bitu. Podľa môjho názoru cel­kom výstižné…

#3 Čo sa deje na tech star­tup scéne? Pred­sta­vu­jeme “Ajťáka”

Minulý týž­deň sme vám pred­sta­vili mana­žéra ako jednu z hlav­ných postáv a dnes pred­sta­víme jeho úplný pro­ti­klad — “Ajťáka”. Verím, že ho už každý z vás aspoň raz stre­tol, ale pre objas­ne­nie, tu je defi­ní­cia zo slov­níka. 

1. živý orga­niz­mus schopný kon­ver­to­vať kofeín a pizu na fun­gu­júci soft­ware

2. osoba, ktorá pra­cuje v malom kamr­líku, kde skladá počí­tače a celé dni odpo­vedá na help requ­esty, pri­čom má mini­málne 3 z nasle­du­jú­cich 5 symp­tó­mov:

a) pou­žíva Linux

b) verí, že ostatní zamest­nanci exis­tujú len na to, aby mu slú­žili a nie naopak

c) pove­dal svo­jej rodine/priateľom vtip o “držiaku na kávu”*

d) má nezdravú nená­visť na Mic­ro­soft

e) je zosob­nená nespo­lo­čen­skosť

Našli ste jeden z týchto symp­to­mov aj u vášho “Ajťáka” :)?

*Vtip s držia­kom na kávu:

Zamest­na­nec z odde­le­nia pod­pory zákaz­ní­kov, dostal jed­ného dňa tele­fo­nát od ženy, ktorá si kúpila počí­tač z ich spo­loč­nosti. “Poka­zil sa mi na počí­tači držiak na kávu! Práve som si spra­vila kávu a polo­žila si ju do držiaku na kávu a ten sa hneď zlo­mil. Chcem okam­žite náh­radu!”. Zamest­na­nec na tele­fóne troška zne­is­tel a neve­del, čo má pove­dať. Po chvíľke hovorí žene, nech ten držiak opíše…nepočul totiž nikdy o tom, že by jeho firma takýto počí­ta­čový držiak pre­dá­vala. A tak žena začala opi­so­vať. “Nooo, vždy sa vysu­nie keď stla­čím tla­čidlo “otvo­riť” a je na ňom napí­sane 40x…”.

PS: uhád­nete, kto bude ďal­šou posta­vou v našom komixe?

Zdroj: Rel­bit

Pridať komentár (0)