Ďal­šie pokra­čo­va­nie prvé­ho slo­ven­ské­ho star­tu­po­vé­ho komi­xu

Luky Gašparík / 10. augusta 2014 / Startupy

Tre­tie pokra­čo­va­nie komi­xu od Rel­bi­tu. Pod­ľa môj­ho názo­ru cel­kom výstiž­né…

#3 Čo sa deje na tech star­tup scé­ne? Pred­sta­vu­je­me “Ajťá­ka”

Minu­lý týž­deň sme vám pred­sta­vi­li mana­žé­ra ako jed­nu z hlav­ných postáv a dnes pred­sta­ví­me jeho úpl­ný pro­ti­klad — “Ajťá­ka”. Verím, že ho už kaž­dý z vás aspoň raz stre­tol, ale pre objas­ne­nie, tu je defi­ní­cia zo slov­ní­ka. 

1. živý orga­niz­mus schop­ný kon­ver­to­vať kofe­ín a pizu na fun­gu­jú­ci soft­wa­re

2. oso­ba, kto­rá pra­cu­je v malom kamr­lí­ku, kde skla­dá počí­ta­če a celé dni odpo­ve­dá na help requ­es­ty, pri­čom má mini­mál­ne 3 z nasle­du­jú­cich 5 symp­tó­mov:

a) pou­ží­va Linux

b) verí, že ostat­ní zamest­nan­ci exis­tu­jú len na to, aby mu slú­ži­li a nie naopak

c) pove­dal svo­jej rodine/priateľom vtip o “držia­ku na kávu”*

d) má nezdra­vú nená­visť na Mic­ro­soft

e) je zosob­ne­ná nespo­lo­čen­skosť

Našli ste jeden z tých­to symp­to­mov aj u váš­ho “Ajťá­ka” :)?

*Vtip s držia­kom na kávu:

Zamest­na­nec z odde­le­nia pod­po­ry zákaz­ní­kov, dostal jed­né­ho dňa tele­fo­nát od ženy, kto­rá si kúpi­la počí­tač z ich spo­loč­nos­ti. “Poka­zil sa mi na počí­ta­či držiak na kávu! Prá­ve som si spra­vi­la kávu a polo­ži­la si ju do držia­ku na kávu a ten sa hneď zlo­mil. Chcem okam­ži­te náh­ra­du!”. Zamest­na­nec na tele­fó­ne troš­ka zne­is­tel a neve­del, čo má pove­dať. Po chvíľ­ke hovo­rí žene, nech ten držiak opíše…nepočul totiž nikdy o tom, že by jeho fir­ma taký­to počí­ta­čo­vý držiak pre­dá­va­la. A tak žena zača­la opi­so­vať. “Nooo, vždy sa vysu­nie keď stla­čím tla­čid­lo “otvo­riť” a je na ňom napí­sa­ne 40x…”.

PS: uhád­ne­te, kto bude ďal­šou posta­vou v našom komi­xe?

Zdroj: Rel­bit

Pridať komentár (0)