DAVID Men­ger: MÁME 7000 UŽI­VA­TE­LŮ

Richard Bednár / 1. októbra 2014 / Business

Zají­ma­vým čes­kým star­tu­pem je fir­ma Sto­ry­ous, kte­rá nabí­zí res­tau­ra­cím a kavár­nám snad­nou sprá­vu objed­ná­vek, pla­teb, sta­tis­tik a účtů. Zákaz­ní­kům při­ná­ší ins­pi­ra­tiv­ní pří­běhy, kte­ré moti­vu­jí obje­vit nezná­mé kavár­ny a res­tau­ra­ce. Sto­ry­ous je sociál­ní síť a geolo­ká­tor res­tau­ra­cí. Uži­va­te­li pomá­há jed­no­du­še a rych­le najít nejb­liž­ší v oko­lí, zobra­zí refe­ren­ce, popří­pa­dě foto­gra­fie jídel od ostat­ní­ch zákaz­ní­ků a tak usnad­ňu­je roz­ho­do­vá­ní. Po pří­cho­du do res­tau­ra­ce si zákaz­ník může jíd­lo přes apli­ka­ci objed­nat, zapla­tit, obslu­ha plat­bu spá­ru­je s poklad­nou a vytisk­ne účet. O vzni­ku, momen­tál­ním fun­go­vá­ní, ale i budouc­nos­ti jsme si poví­da­li s jed­ním ze zakla­da­te­lů — Davi­dem Men­ge­rem.

Jak se v Storyous máte?

Máme se výborně! Už od prázdnin připravujeme Storyous na velký skok tak, že jsme prakticky dvojnásobně zvětšili tým. S naším investorem máme velké plány.

Vraťme se trochu na začátek. Jak vznikl nápad vytvořit Storyous?

Chyběla nám na trhu aplikace, která by dokázala doporučit uživateli dobré kavárny v jeho okolí, a zároveň by dávala inspiraci pro nové gastronomické objevy. To bylo před dvěma roky. V té době tuto službu byl schopen splnit jen Foursquare. My jsme chtěli nabídnout alternativu zaměřenou jen na foodies. To se nám podařilo.

Co vašich uživatelů přilákalo více? Sociální síť nebo geolokátor restauraci?

Dá se říct, že sociální síť by nemohla vzniknout bez vyhledavače restaurací. A vyhledávání restaurací by zase bez sociální sítě bylo jen pouhým katalogem. Sociální síť dává vyhledávání úplně nový rozměr. Na Storyous jsou jednak uživatelé, kteří si denně prohlížejí co je nového, ale i uživatelé, kteří Storyous používají čistě jako nástroj na vyhledávání restaurací.

Nedávno jsem seděl s přáteli v Praze v hospodě (tímto je srdečně zdravím) a začali mi nadšeně ukazovat vaši appku a vyprávěli mi, jak jim pomohla najít skvělé kavárny. Mají ji i vaši kamarádi? Jaký to je pocit?

Naši kamarádi a znamí jsou nejlepší sondou do duší všech našich uživatelů. Proto nám opravdu záleží na tom, aby byli se službou maximálně spokojeni. Pokud by jí naši kamarádi neměli chuť používat, bylo by s aplikací něco špatně. Nejpříjemnější pocit na celé práci je pak moment, kdy nám někdo z přátel nadšeně sděluje, jak mu aplikace našla skvělý podnik.

Kolik máte momentálně stažení na všech platformách?

V tuto chvíli má naší aplikaci staženo celkem 7000 uživatelů.

Co stojí aplikace pro restaurace a co jim nabízí?

Pro restaurace je Storyous, respektive Storyous.PRO, v tuto chvíli hlavně pokladním systémem, za který platí necelých šest set korun měsíčně. My ale tento sytém chápeme jako platformu, která nám umožňuje propojit restauraci s uživateli na internetu a na mobilních telefonech. Díky tomu mají majitelé restaurací přístup k big-datovým analýzám v reálném čase, ale i ke správě podniku odkudkoliv. Nám tato technologie vytváří jednoduchou cestu, jak do restaurace nasazovat další služby. Právě proto jsme zvolili cestu měsíčního paušálu, aby bylo možné zpřístupnit službu co nejvíce zákazníkům.

Jak restaurace reagují?

Restauratéři začínají zjišťovat, že jedinné řešení pokladního systému není monstrum za osmdesát tisíc, ale výrazně levnější a modernější tablet. Také zjišťují, že pokladní systém neslouží jen k evidenci dat, ale i k jejich analýze. A hlavně, že jim tato data dávají informace, které pomáhají podnik rozvíjet. Ti mladší majitelé pak velmi pozitivně reagují na propojení systému se sociální sítí.

Co vás nejvíce překvapilo ve vašem dosavadním fungování?

V každé fázi projektu jsme se střetávali s novými výzvami, které jsme museli zvládat, ale nedá se říci, že by nás některá překvapila. V projektu jako je Storyous je důležité se takovým překvapením vyhýbat a dopředu s nimi počítat.

Co momentálně připravujete?

V tuto chvíli pracujeme na úplně novém webu, který nám dovolí realizovat naše vize. Dále připravujeme celé technické zázemi pro vstup na nový trh. 

Děkuji Davidu za rozhovor a mým přátelům z Prahy za inspiraci.

Pridať komentár (0)