DAVID Men­ger: MÁME 7000 UŽI­VA­TELŮ

Richard Bednár / 1. október 2014 / Business

Zají­ma­vým čes­kým star­tu­pem je firma Sto­ry­ous, která nabízí res­tau­ra­cím a kavár­nám snad­nou správu objed­ná­vek, pla­teb, sta­tis­tik a účtů. Zákaz­ní­kům při­náší ins­pi­ra­tivní pří­běhy, které moti­vují obje­vit neznámé kavárny a res­tau­race. Sto­ry­ous je sociální síť a geolo­ká­tor res­tau­rací. Uži­va­teli pomáhá jed­no­duše a rychle najít nejb­ližší v okolí, zobrazí refe­rence, popří­padě foto­gra­fie jídel od ostat­ních zákaz­níků a tak usnad­ňuje roz­ho­do­vání. Po pří­chodu do res­tau­race si zákaz­ník může jídlo přes apli­kaci objed­nat, zapla­tit, obsluha platbu spá­ruje s poklad­nou a vytiskne účet. O vzniku, momen­tál­ním fun­go­vání, ale i budouc­nosti jsme si poví­dali s jed­ním ze zakla­da­telů — Davi­dem Men­ge­rem.

Jak se v Sto­ry­ous máte?

Máme se výborně! Už od práz­dnin přip­ra­vu­jeme Sto­ry­ous na velký skok tak, že jsme prak­ticky dvoj­ná­sobně zvět­šili tým. S naším inves­to­rem máme velké plány.

Vraťme se tro­chu na začátek. Jak vznikl nápad vytvořit Sto­ry­ous?

Chy­běla nám na trhu apli­kace, která by doká­zala dopo­ru­čit uži­va­teli dobré kavárny v jeho okolí, a záro­veň by dávala ins­pi­raci pro nové gas­tro­no­mické objevy. To bylo před dvěma roky. V té době tuto službu byl scho­pen spl­nit jen Four­squ­are. My jsme chtěli nabíd­nout alter­na­tivu zaměře­nou jen na foodies. To se nám poda­řilo.

Co vašich uživa­telů přilákalo více? Sociální síť nebo geolokátor res­tau­raci?

Dá se říct, že sociální síť by nemohla vznik­nout bez vyhle­da­vače res­tau­rací. A vyhle­dá­vání res­tau­rací by zase bez sociální sítě bylo jen pou­hým kata­lo­gem. Sociální síť dává vyhle­dá­vání úplně nový roz­měr. Na Sto­ry­ous jsou jed­nak uži­va­telé, kteří si denně proh­lí­žejí co je nového, ale i uži­va­telé, kteří Sto­ry­ous pou­ží­vají čistě jako nástroj na vyhle­dá­vání res­tau­rací.

Nedávno jsem seděl s přáteli v Praze v hos­podě (tímto je srdečně zdravím) a začali mi nadšeně uka­zo­vat vaši appku a vyprávěli mi, jak jim pomohla najít skvělé kavárny. Mají ji i vaši kamarádi? Jaký to je pocit?

Naši kama­rádi a znamí jsou nej­lepší son­dou do duší všech našich uži­va­telů. Proto nám opravdu záleží na tom, aby byli se služ­bou maxi­málně spo­ko­jeni. Pokud by jí naši kama­rádi neměli chuť pou­ží­vat, bylo by s apli­kací něco špatně. Nej­pří­jem­nější pocit na celé práci je pak moment, kdy nám někdo z přá­tel nad­šeně sděluje, jak mu apli­kace našla skvělý pod­nik.

Kolik máte momentálně stažení na všech plat­formách?

V tuto chvíli má naší apli­kaci sta­ženo cel­kem 7000 uži­va­telů.

Co stojí apli­kace pro res­tau­race a co jim nabízí?

Pro res­tau­race je Sto­ry­ous, res­pek­tive Storyous.PRO, v tuto chvíli hlavně poklad­ním sys­té­mem, za který platí nece­lých šest set korun měsíčně. My ale tento sytém chá­peme jako plat­formu, která nám umož­ňuje pro­po­jit res­tau­raci s uži­va­teli na inter­netu a na mobil­ních tele­fo­nech. Díky tomu mají maji­telé res­tau­rací pří­stup k big-dato­vým ana­lý­zám v reál­ném čase, ale i ke správě pod­niku odkud­ko­liv. Nám tato tech­no­lo­gie vytváří jed­no­du­chou cestu, jak do res­tau­race nasa­zo­vat další služby. Právě proto jsme zvo­lili cestu měsíč­ního pau­šálu, aby bylo možné zpří­stup­nit službu co nej­více zákaz­ní­kům.

Jak res­tau­race rea­gují?

Res­tau­ra­téři začí­nají zjiš­ťo­vat, že jedinné řešení poklad­ního sys­tému není mons­trum za osm­de­sát tisíc, ale výrazně lev­nější a moder­nější tab­let. Také zjiš­ťují, že pokladní sys­tém neslouží jen k evi­denci dat, ale i k jejich ana­lýze. A hlavně, že jim tato data dávají infor­mace, které pomá­hají pod­nik roz­ví­jet. Ti mladší maji­telé pak velmi pozi­tivně rea­gují na pro­po­jení sys­tému se sociální sítí.

Co vás nejvíce překva­pilo ve vašem dosa­vadním fun­gování?

V každé fázi pro­jektu jsme se stře­tá­vali s novými výzvami, které jsme museli zvlá­dat, ale nedá se říci, že by nás něk­terá přek­va­pila. V pro­jektu jako je Sto­ry­ous je důle­žité se tako­vým přek­va­pe­ním vyhý­bat a dopředu s nimi počí­tat.

Co momentálně připra­vu­jete?

V tuto chvíli pra­cu­jeme na úplně novém webu, který nám dovolí rea­li­zo­vat naše vize. Dále přip­ra­vu­jeme celé tech­nické zázemi pro vstup na nový trh. 

Děkuji Davidu za roz­ho­vor a mým přá­te­lům z Prahy za ins­pi­raci.

Pridať komentár (0)