Deň, kto­rý sa zapí­še do his­tó­rie! Prvý Slo­vák Peter Hámor poko­ril bez kys­lí­ka všet­kých 14 osem­ti­sí­co­viek sve­ta

interez.sk / 16. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Facebook.com

Jeden z naj­zná­mej­ších slo­ven­ských horo­lez­cov, Peter Hámor, dokon­čil expe­dí­ciu, kto­rou chcel zdo­lať jeho posled­nú, zatiaľ nez­do­la­nú osem­ti­sí­cov­ku.

Hora Dhau­lá­gi je sied­mou naj­vyš­šou horou na sve­te a v pre­kla­de zo san­skr­tu zna­me­ná „Bie­la hora“. Teraz je jeho sen sku­toč­nos­ťou.

Na vrchol Dhau­lá­gi­rí sa po prvý raz poda­ri­lo vystú­piť 13. mája 1960 šty­rom čle­nom švaj­čiar­sko-rakús­kej expe­dí­cie vede­nej Maxom Eise­li­nom. Spo­lu s nimi na vrchol vystú­pi­li aj dva­ja nepál­ski výš­ko­ví nosi­či. Dnes vedie na vrchol Dhau­lá­gi­rí pät­násť mimo­riad­ne nároč­ných výstu­po­vých trás. „Bie­la hora“ však stá­le láka výš­ko­vých horo­lez­cov via­ce­rý­mi mož­nos­ťa­mi nových výstu­pov v obrov­ských ste­nách či dlhých hre­be­ňoch a pilie­roch.

wikipedia.org

Peter Hámor dnes o svo­jom úspe­chu infor­mo­val pro­stred­níc­tvom Face­bo­oku. Celá redak­cia Inte­re­zu mu gra­tu­lu­je!

Peter ako jedi­ný Slo­vák vystú­pil aj na šesť naj­vyš­ších vrcho­lov všet­kých kon­ti­nen­tov. V roku 2000 na Cars­ten­zo­vu pyra­mí­du na Novej Guinei a o rok na to pod­ni­kol dva­krát sólo­vý výstup (rôz­ny­mi ces­ta­mi) na Mt. McKin­ley. Ešte v tom istom roku vylie­zol na Kilim­na­džá­ro, Acon­ca­quu a Elb­rus, či Mount Vin­son v Antar­ktí­de a zno­va na Acon­ca­quu. Aby toho nebo­lo málo, v roku 2004 dosia­hol 7300m na Anna­pur­ne a do roka mal zno­va za sebou Mt. McKin­ley.

V roku 2006 zazna­me­nal plný zásah akci­ou „Hima­láj­sky trip­tych,“ keď postup­ne zdo­lal Cho Oju, Anna­pur­nu a Bro­ad Peak. Peter má toho za sebou naozaj obdi­vu­hod­ne veľa, je dokon­ca jedi­ným člo­ve­kom, kto­rý vystú­pil na Anna­pur­nu hneď dva­krát.

Mimo leze­nia sti­hol napí­sať aj kni­hu Koru­na Zeme — Tram­tá­ria Seven Sum­mits v kto­rej sa dočí­taš o jeho zážit­koch a poci­toch, kto­ré väč­ši­na z nás zrje­me neza­ži­je.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)