Denis vyzýva Slovákov, aby sme si konečne upratali krajinu okolo seba

  • Na Slovensku vzniká každoročne vyše 10 miliónov ton odpadu
  • Ročne tak teoreticky každý jeden človek vynesie do smetného koša 1,5 a 2 tony odpadu, pričom na skládke odpadov skončia zhruba dve tretiny všetkých komunálnych odpadov
pass
pixabay.com
  • Na Slovensku vzniká každoročne vyše 10 miliónov ton odpadu
  • Ročne tak teoreticky každý jeden človek vynesie do smetného koša 1,5 a 2 tony odpadu, pričom na skládke odpadov skončia zhruba dve tretiny všetkých komunálnych odpadov

Príchodom jari sa nám pred očami odhaľuje krajina zamorená plastami a všemožným odpadom. Ľudia robia jarné upratovanie a v mnohých prípadoch skončia veci, ktoré viac nepotrebujú v lesoch alebo na lúkach.

Takýto pohľad sa naskytol aj Denisovi, ktorý sa nechcel na túto situáciu len prizerať. Rozhodol sa začať od seba. Z jeho okolia preto vyzbieral za dopoludie hneď niekoľko vriec odpadu. Teraz vyzýva všetkých, ľudí, ktorým nie je naša príroda ľahostajná, aby si našli chvíľu času a aspoň svojou troškou pomohli okolitej prírode.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív: Denis

„Tento krásny slnečný deň som sa rozhodol že spravím niečo pre životné prostredie a tak som zobral vrecia na odpad, rukavice a dávku vytrvalosti so sebou. Keď som tam prišiel a videl to, veru, samému sa mi do toho veľmi nechcelo ale zaťal som sa a spravil som to. Pozbieral som to smetie a tým sa zapojil do Trash challengu, v ktorom by som chcel pokračovať a dať o ňom vedieť ľuďom na Slovensku. Práve s pomocou Startitup by sa to mohlo dostať do pozornosti veľa ľudí, ktorí by si mohli povedať, že pomôžu ochrane životného prostredia, ak by videli že sa to deje už aj priamo v meste, v ktorom žijú. Nepostavme sa k tomu ľahostajne, ide predsa o nás všetkých,” apeluje na všetkých nás Denis.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív: Denis

Krajina nelegálnych skládok

Miera recyklácie komunálneho odpadu je na Slovensku jedna z najnižších v EÚ a skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s odpadom. Slovensko produkuje relatívne menej odpadu než ostatné krajiny EÚ, no recykluje výrazne menej. Dve tretiny komunálnych a viac ako polovica všetkých odpadov sú uložené na skládky, čo je výrazne viac než v EÚ.

Trend poklesu skládkovania odpadov a zvyšovania ich recyklácie je veľmi slabý a bez razantnejších opatrení sa nezmení. Existuje taktiež potreba dôsledného triedenia a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Ekonomika takto prichádza o významný objem materiálov, ktoré by mohli byť druhotne využité. Prísnejšia politika odpadového hospodárstva so sebou prináša riziko nezákonne uložených odpadov (čiernych skládok), ktorých odstraňovanie je často nákladné.

Na Slovensku sa nachádzajú tisíce oblastí s nezákonne umiestneným odpadom, čo znehodnocuje dané územia, ohrozuje zdravie obyvateľstva a ekosystémy a predstavuje ďalšie hrozby do budúcna. Väčšinu odpadu na takýchto skládkach tvorí zmesový komunálny a stavebný odpad. Pomôcť odstrániť menované problémy Envirostratégia 2030, ktorá bola po 2 rokoch náročnej a participatívnej práce schválená aj vládou SR.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív: Denis

Medzi hlavné priority tejto stratégie patria odpady, ochrana ovzdušia a ochrana hlavne lesných ekosystémov. Nezabúda ani na zelené opatrenia v oblasti vôd, alebo klimatické zmeny a efektívne adaptačné opatrenia. Podľa Envirostratégie by malo prísť aj k týmto zmenám:

„Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.”

Švédsko kraľuje eko svetu. Domácnosti tam neprodukujú skoro žiaden odpad

Švédi uká­zali svetu svoju bez­kon­ku­renčnú múd­rosť pri rie­šení prob­lé­mov. Per­fektne vy­rie­šili prob­lém od­padu. Len pred­ne­dáv­nom, v roku 1999, skon­čilo na sk­lád­kach až 39 % ich od­padu, to však stále ne­sta­čilo. Po ro­koch snahy a ino­vá­cií sa po­da­rilo toto číslo stiah­nuť až na ne­uve­ri­teľné 1 %. Za týmto ob­di­vu­hod­ným čís­lom stojí vy­soké per­cento re­cyk­lá­cie, aj spa­ľo­va­nie od­padu.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: unsplash.com

Hlav­ným cie­ľom Švéd­ska je na­učiť svo­jich oby­va­te­ľov, aby veci po po­u­žití ih­neď ne­vy­ha­dzo­vali. Ob­ča­nia sú pod­po­ro­vaní v tom, aby pre po­u­žité pro­dukty na­šli nové vy­uži­tie pred tým, ako ich na­dobro vy­ho­dia. Zre­cyk­lo­vaná je až po­lo­vica od­padu (spo­mí­nané 1%), druhý diel sa spáli v špe­ciál­nych pe­ciach.

Stále si neuvedumeje, že ako krajina plytváme jedlom naozaj extrémnym tempom

Len v rámci EÚ sa približne 88 milión ton potravín ročne stáva odpadom, čo predstavuje náklady vo výške 143 miliárd eur. V súčasnosti sa touto problematikou zaoberá Akčný plán na predchádzanie plytvaniu potravinami, ktorý vypracoval rezort pôdohospodárstva. Envirorezort chce ukladanie potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie na skládkach zakázať novou legislatívou od roku 2023.

V roku 2017 bolo na skládky odpadov uložených 1,3 mil. ton komunálnych odpadov, na čom má najvyšší podiel zmesový komunálny odpadov. Z tohto odpadu až takmer polovica (cca 45 %) predstavuje biologicky rozložiteľný odpad. V roku 2017 sa síce podarilo znížiť úroveň jeho skládkovania na 57 %, no táto dynamika je nedostatočná. Envirorezort preto v súčasnosti pracuje na novej stratégii nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom s cieľom jeho znižovania.

zdroj:minzp.sk minzp.sk, www.slov-lex.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK