Deti z Kene prekvapili slovenských hosťujúcich lekárov v Afrike našou ľudovou pesničkou

Linda Cebrová / 15. marca 2019 / Zaujímavosti

  • Slo­ven­ský in­ter­net žije vi­deom detí z Kene, ktoré bez­chybne za­spie­vali ľu­dovú pie­seň Tan­cuj tan­cuj, vy­krú­caj, vy­krú­caj
  • Vy­stú­pe­ním prek­va­pili ok­rem pr­vej dámy Kene aj slo­ven­ských le­ká­rov pô­so­bia­cich v miest­nej kli­nike
zdroj: pixabay.com
  • Slo­ven­ský in­ter­net žije vi­deom detí z Kene, ktoré bez­chybne za­spie­vali ľu­dovú pie­seň Tan­cuj tan­cuj, vy­krú­caj, vy­krú­caj
  • Vy­stú­pe­ním prek­va­pili ok­rem pr­vej dámy Kene aj slo­ven­ských le­ká­rov pô­so­bia­cich v miest­nej kli­nike

Pa­mä­táš sa na deti z St. Phi­lip Neri Pri­mary School a ich skvelé po­da­nie slo­ven­skej hymny? Bolo to pri prí­le­ži­tosti 100. vý­ro­čia vzniku ČSR. Ten­to­krát za­spie­vali ľu­dovú pie­seň Tan­cuj, tan­cuj, vy­krú­caj, vy­krú­caj.

Ich vy­stú­pe­nie bolo sú­čas­ťou sprie­vod­ného prog­ramu po­čas náv­števy pr­vej dámy Kene Mar­ga­ret Ke­ny­atta (Of­fice of the First Lady Ke­nya) v Ma­ter Mi­se­ri­cor­diae Hos­pi­tal. Na po­zva­nie Slo­ven­ského veľ­vys­la­nec­tva v Keni sa stretla s le­kármi a zdra­vot­nými ses­trami le­kár­skej mi­sie pod­po­re­nej zo Slo­va­kAid.

Stále malé per­cento ľudí pri­tom vie, že kon­com roka 2018 veľ­vys­la­nec Slo­ven­skej re­pub­liky v Keni – Fran­ti­šek Dl­ho­pol­ček spolu s pro­rek­to­rom pre za­hra­ni­čie a pro­jekty Vy­so­kej školy zdra­vot­níc­tva a so­ciál­nej práce sv. Alž­bety Ju­ra­jom Ben­com, sláv­nostne uvie­dol do pre­vádzky novú zdra­votnú kli­niku pri St. Phi­lip Neri Pri­mary School v Joske, kto­rej vý­stavba bola pod­po­rená práve z pros­tried­kov Slo­va­kAid.

Táto kli­nika po­sky­tuje zdra­vot­nícke služby pre pri­bližne 400 žia­kov zo zá­klad­nej školy St Phi­lip Neri. Po­moc tu však nájde aj 40-ti­síc oby­va­te­ľov miest­nej ko­mu­nity. K dis­po­zí­cií je sa­moz­rejme aj zdra­vot­nícky per­so­nál, ktorý tvorí je­den le­kár zo Slo­ven­ska a je­den hos­ťu­júci le­kár z Kene.

„Zdra­vot­nícke za­ria­de­nie po­núka diag­nos­tické, dis­pen­zárne a pre­ven­tívne služby a am­bu­lantnú le­kár­sku sta­rost­li­vosť, ako aj jed­no­dňovú chi­rur­giu, sta­rost­li­vosť o matky a deti, tes­to­va­nie na HIV, skrí­ningy ra­ko­viny kr­čka ma­ter­nice,” ozná­milo na svo­jej ofi­ciálne stránke Mi­nis­ter­stvo za­hra­nič­ných vecí a európ­skych zá­le­ži­tostí SR.

Veľ­vys­la­nec zo Slo­ven­ska si po­čas náv­števy Kene pre­zrel aj ďalší pro­jekt z dielne Slo­va­kAid. Ide o vý­stavbu no­vej stred­nej školy. Žiaci zo zá­klad­nej školy St Phi­lip Neri tak budú mať prí­le­ži­tosť zís­kať mo­derné vyš­šie stredné vzde­la­nie. Kom­bi­ná­cia zá­klad­nej a stred­nej školy po­sky­tuje ta­moj­ším de­ťom ne­vy­hnutné vzde­la­nie. Oba pro­jekty sú im­ple­men­to­vané Vy­so­kou ško­lou zdra­vot­níc­tva a so­ciál­nej práce sv. Alž­bety a jej miest­nym par­tne­rom St. Phi­lip Neri Pri­mary School v Joske.

zdroj: mzv.sk

Pridať komentár (0)