Developer chce zničiť ducha bratislavského hotela Kyjev pretvorením na britský komplex

Linda Cebrová / 30. novembra 2018 / Architektúra

  • Je známy bu­dúci vi­zuál jed­nej z bra­ti­slav­ských do­mi­nant
  • Dielo zná­meho ar­chi­tekta Ivana Ma­tú­šika ča­kajú veľké zmeny
  • Od­bor­níci však nad nimi len krú­tia hla­vami
zdroj: Chapman Taylor, Lordship
  • Je známy bu­dúci vi­zuál jed­nej z bra­ti­slav­ských do­mi­nant
  • Dielo zná­meho ar­chi­tekta Ivana Ma­tú­šika ča­kajú veľké zmeny
  • Od­bor­níci však nad nimi len krú­tia hla­vami

Ho­tel Ky­jev je bu­do­vou, ktorú po­zná zrejme každý Bra­ti­slav­čan. V pries­kume, ktorý sa ko­nal kon­com mi­nu­lého roku, sa väč­šina oby­va­te­ľov hlav­ného mesta vy­jad­rila, že by si že­lala bu­dovu zmo­der­ni­zo­vať. Vlast­ník bu­dovy, spo­loč­nosť LORDS­HIP, krátko na to ohlá­sila zá­mer bu­dovu zre­kon­štru­ovať a vy­tvo­riť nové ná­mes­tie.

Svetlo sveta už uzreli prvé vi­zu­ali­zá­cie. Tie vznikli na pod­net de­ve­lo­pera, ktorý vy­pí­sal sú­ťaž, na­koľko chcel dať pries­tor ar­chi­tek­tom, aby mohli pre­zen­to­vať svoju ví­ziu fa­sády zmo­der­ni­zo­va­nej bu­dovy. LORDS­HIP verí, že takto za­bez­pečí to, aby vzniklo aj po re­kon­štruk­cii kva­litné dielo a nie­len lacné a ne­vkusné rie­še­nie fa­sády. Oce­ne­nie za ná­vrh bu­dovy s kan­ce­lá­riami, ktorá by mala vznik­núť na mieste par­ko­viska na Špi­tál­skej ulici v Bra­ti­slave, zís­kala ar­chi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria KRR Ar­chi­tekti.

Ná­vrh tejto bu­dovy bol podľa po­rot­cov naj­viac mes­tot­vorný, s re­špek­tom k mest­skej štruk­túre a vná­ša­júci rôz­no­ro­dosť ty­pickú pre his­to­rické cen­trum. V prí­pade fa­sády ho­tela bolo pre­fe­ro­vané rie­še­nie podľa ná­vrhu ar­chi­tek­to­nic­kého štú­dia Chap­man Ta­y­lor, kon­krétne ich praž­skej po­bočky.

Sú­stre­dili sa podľa vlast­ných slov na nad­ča­so­vosť, udr­ža­teľ­nosť, vy­sokú fle­xi­bi­litu pre dis­po­zičné rie­še­nie a v ne­po­sled­nom rade na vý­razné vy­lep­še­nie es­te­tiky pri­ľah­lých pries­to­rov. Oba ná­vrhy nesú podľa po­roty ru­ko­pis ty­picky brit­skej ko­merč­nej ar­chi­tek­túry, tra­dične do­mi­nu­jú­cej v me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­toch. Po­rota sa roz­hodla ne­ude­liť druhé miesto. Tre­tie miesto pri­de­lila ar­chi­tek­to­nic­kej kan­ce­lá­rii Blue in Green.

Špe­ciálna cena na­šla svoje miesto v ru­kách ar­chi­tekta Mi­ro­slava No­vot­ného, ktorý po­u­žil mo­derné ma­te­riály na fa­sádu ho­tela, no za­cho­váva jeho pô­vodný vzhľad. Ako kon­trast k nemu na­vrhol fu­tu­ris­tickú ad­mi­ni­stra­tívnu bu­dovu bie­lej farby na Špi­tál­skej ulici. 

„Ná­vrh pri­nie­sol al­ter­na­tívny a veľmi vý­tvarný kon­cept. Jeho silná skulp­tu­rál­nosť je od­ka­zom na ob­do­bie 60. ro­kov, no po­dobne ako tieto stavby me­nej re­a­guje na po­žia­davky funkč­nosti, najmä v la­me­lami uzav­re­tom par­teri,” vy­svet­lil po­rodca Sie­bert.

„Ani je­den ví­ťazný ná­vrh žiad­nym spô­so­bom ne­roz­víja exis­tu­júce ar­chi­tek­to­nické kva­lity kom­plexu, práve na­opak, ab­so­lútne ich ne­guje a celý sú­bor tým de­gra­duje. Sám člen po­roty, ar­chi­tekt Ma­tej Sie­bert, ho­vorí, že oba ná­vrhy ‚…nesú pe­čať ty­picky brit­skej ko­merč­nej ar­chi­tek­túry, tra­dične do­mi­nu­jú­cej v me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­toch.‘ Kom­plex Pri­oru a ho­telu Ky­jev však nie je žia­den ba­nálny ko­merčný sú­bor glo­ba­li­zo­va­ného cha­rak­teru, ale je­di­neč­ným die­lom, aké by dnes už zrejme ni­kto ne­po­sta­vil,” píše na blogu YIMBA Ad­rián Gubčo.

Podľa neho azda úplne na­ji­de­ál­nej­šou mož­nos­ťou by bola ini­cia­tíva vy­hlá­siť Prior aj ho­tel Ky­jev za Ná­rodné kul­túrne pa­miatky a ná­sledne aj ich úspešný zá­pis. Zau­jí­mavý roz­ho­vor s Ad­riá­nom Gub­čom náj­deš aj na na­šom webe.

Pridať komentár (0)