DiCap­rio ako ho nepoz­náš — vlast­ná nadá­cia a desiat­ky mili­ó­nov na ochra­nu prí­ro­dy

Michal Ochranek / 13. apríla 2016 / Lifehacking

Naro­dil sa v Holy­wo­ode a hrať začal ako 14-roč­ný. Do mys­lí divá­kov sa vryl, keď mal 22 v kul­to­vom fil­me Tita­nic. Odvte­dy ubeh­lo 19 rokov a z drzé­ho tíne­dže­ra sa zme­nil na galant­né­ho muža, kto­ré­mu zále­ží na budúc­nos­ti našej pla­né­ty. Pri pre­be­ra­ní Osca­ra za film Reve­nant využil prí­ho­vor na upo­zor­ne­nie glo­bál­nych prob­lé­mov ľud­stva.

Ale čo v sku­toč­nos­ti ten­to cha­riz­ma­tic­ký herec robí pre ľudí, zvie­ra­tá a prí­ro­du?

Nie je envi­ron­men­tál­ny akti­vis­ta, pre­to­že sa to dnes nosí. Už ako malý chcel byť mor­ským bio­ló­gom, no našťas­tie sa roz­ho­dol pre herec­tvo, vďa­ka čomu môže šted­ro spon­zo­ro­vať rôz­ne eko­lo­gic­ké pro­jek­ty. Ochra­ne život­né­ho pro­stre­dia sa venu­je vo sve­to­vom roz­sa­hu už od roku 1998 kedy zalo­žil vlast­nú nadá­ciu Leonar­do DiCap­rio FOUN­DA­TI­ON. Tá dote­raz ude­li­la viac ako 45 mili­ó­nov dolá­rov rôz­nym orga­ni­zá­ciám.

foto: nytimes.com

Doká­zal spo­jiť pod­ni­ka­teľ­ské­ho ducha s trva­lo udr­ža­teľ­ným roz­vo­jom. Pra­cu­je na vybu­do­va­ní vlast­né­ho eko­lo­gic­ké­ho hote­lo­vé­ho rezor­tu pri pobre­ží Beli­ze. Bude to revo­luč­ný eko-pro­jekt, aký dote­raz neexis­to­val. Naj­vyš­šie náro­ky na eko­ló­giu sa odra­zia aj v cene za domy a vily, kto­ré ho budú stáť od 5 do 15 mili­ó­nov dolá­rov. Plá­nu­je obno­viť poško­de­nú bio­di­ver­zi­tu v oko­lí, na ostrov opäť vysa­diť man­gro­vo­vý les a vybu­do­vať ume­lý kora­lo­vý útes, kto­rý by mal slú­žiť ako úto­čis­ko pre mor­ské živo­čí­chy.

protest proti globalnemu oteplovaniu

foto: reuters.com

Aj on je len člo­vek a vie sa posta­viť za bež­ných ľudí. Mys­lím sku­toč­ne posta­viť, nie len zaže­lať do mik­ro­fó­nu sve­to­vý mier a nič preň nespra­viť. Vie, že ak chce nie­čo zme­niť slo­vá nesta­čia. Pre­to je vidieť na pro­tes­toch, ale­bo demon­štrá­ciách medzi “bež­ný­mi smr­teľ­ník­mi“.

Jeho sociál­ne cíte­nie sa pre­ja­vi­lo aj pri natá­ča­ní fil­mu Krva­vý dia­mant. Obľú­bil si afric­ké diev­ča zo siro­tin­ca až tak, že ju roz­ho­dol adop­to­vať. Nej­de o adop­ciu v pra­vom slo­va zmys­le, ale kaž­dý mesiac ju finanč­ne pod­po­ru­je a pra­vi­del­ne spo­lu komu­ni­ku­jú.

dicaprio foundation

foto: leonardodicaprio.org

Leonar­do ako lea­der. Stal sa čle­nom výbo­ru sve­to­vé­ho fon­du na ochra­nu prí­ro­dy, medzi­ná­rod­né­ho fon­du na ochra­nu zvie­rat a tiež sa akti­vi­zu­je aj v Rade na ochra­nu prí­rod­ných zdro­jov. Gene­rál­ny tajom­ník OSN vyme­no­val Dicap­ria za poslan­ca mie­ru. Počas pre­ja­vu v OSN v sep­tem­bri 2014, DiCap­rio povedal:„Deštrukcia našej pla­né­ty pokra­ču­je tem­pom, aké si nemô­že­me dovo­liť igno­ro­vať.”

Inšpi­ru­jú­ci pre­jav v OSN

Je vege­ta­rián? Asi nie až tak zary­tý, pre­to­že vo fil­me Reve­nant jedol suro­vú bizó­niu pečeň. Pro­mo­val však doku­ment Cows­pi­ra­cy, tak ho prav­de­po­dob­ne vo fast foode neuvi­díš.

Ako milov­ník zvie­rat pod­po­ru­je ochra­nu Nepál­skych tig­rov, žra­lo­kov v Kali­for­nii, slo­ny v Afri­ke, ale pris­pie­va aj na boj pro­ti pále­niu pra­le­sov v Indo­né­zii kvô­li vysá­dza­niu paliem. Za jeho nedáv­ne prís­pev­ky na sociál­nych sie­ťach mu dokon­ca hro­zia záka­zom vstu­pu do Indo­né­zie. 

Nie­len herec, ale aj reži­sér. Stre­tol sa s uzná­va­ný­mi sve­to­vý­mi odbor­ník­mi, aby mohol nato­čiť doku­ment ako našim život­ným štý­lom ovplyv­ňu­je­me život na Zemi a čo ešte môže­me uro­biť na zvrá­te­nie kata­stro­fy. Bolo to v roku 2007 a doku­ment nazval 11. hodi­na.

Návrh resor­tu Leonar­da, foto: nytimes.com

Samoz­rej­me, ani Leo nie je doko­na­lý a stá­le má na čom pra­co­vať. Je však jas­né, že svo­ju slá­vu využí­va aj ako nástroj šíre­nia myš­lie­nok pre lep­ší a udr­ža­teľ­nej­ší svet. Na jeho face­bo­oku náj­deš síce menej fotiek luxus­ných hodi­niek a áut, ale o to duchov­ne hod­not­nej­šie prís­pev­ky o rie­še­niach prob­lé­mov, kto­rým čelí­me ako ľud­stvo. Ako sám na odo­vzdá­va­ní Osca­rov pove­dal: „Neber­me túto pla­né­tu ako samoz­rej­mosť, ja dneš­ný večer nebe­riem ako samoz­rej­mosť.“

Pridať komentár (0)