DiCap­rio ako ho nepoz­náš — vlastná nadá­cia a desiatky mili­ó­nov na ochranu prí­rody

Michal Ochranek / 13. apríla 2016 / Tools a produktivita

Naro­dil sa v Holy­wo­ode a hrať začal ako 14-ročný. Do myslí divá­kov sa vryl, keď mal 22 v kul­to­vom filme Tita­nic. Odvtedy ubehlo 19 rokov a z drzého tíne­džera sa zme­nil na galant­ného muža, kto­rému záleží na budúc­nosti našej pla­néty. Pri pre­be­raní Oscara za film Reve­nant využil prí­ho­vor na upo­zor­ne­nie glo­bál­nych prob­lé­mov ľud­stva.

Ale čo v sku­toč­nosti tento cha­riz­ma­tický herec robí pre ľudí, zvie­ratá a prí­rodu?

Nie je envi­ron­men­tálny akti­vista, pre­tože sa to dnes nosí. Už ako malý chcel byť mor­ským bio­ló­gom, no našťas­tie sa roz­ho­dol pre herec­tvo, vďaka čomu môže štedro spon­zo­ro­vať rôzne eko­lo­gické pro­jekty. Ochrane život­ného pro­stre­dia sa venuje vo sve­to­vom roz­sahu už od roku 1998 kedy zalo­žil vlastnú nadá­ciu Leonardo DiCap­rio FOUN­DA­TION. Tá dote­raz ude­lila viac ako 45 mili­ó­nov dolá­rov rôz­nym orga­ni­zá­ciám.

foto: nytimes.com

Doká­zal spo­jiť pod­ni­ka­teľ­ského ducha s trvalo udr­ža­teľ­ným roz­vo­jom. Pra­cuje na vybu­do­vaní vlast­ného eko­lo­gic­kého hote­lo­vého rezortu pri pobreží Belize. Bude to revo­lučný eko-pro­jekt, aký dote­raz neexis­to­val. Naj­vyš­šie nároky na eko­ló­giu sa odra­zia aj v cene za domy a vily, ktoré ho budú stáť od 5 do 15 mili­ó­nov dolá­rov. Plá­nuje obno­viť poško­denú bio­di­ver­zitu v okolí, na ostrov opäť vysa­diť man­gro­vový les a vybu­do­vať umelý kora­lový útes, ktorý by mal slú­žiť ako úto­čisko pre mor­ské živo­čí­chy.

protest proti globalnemu oteplovaniu

foto: reuters.com

Aj on je len člo­vek a vie sa posta­viť za bež­ných ľudí. Mys­lím sku­točne posta­viť, nie len zaže­lať do mik­ro­fónu sve­tový mier a nič preň nespra­viť. Vie, že ak chce niečo zme­niť slová nesta­čia. Preto je vidieť na pro­tes­toch, alebo demon­štrá­ciách medzi “bež­nými smr­teľ­níkmi“.

Jeho sociálne cíte­nie sa pre­ja­vilo aj pri natá­čaní filmu Krvavý dia­mant. Obľú­bil si africké dievča zo siro­tinca až tak, že ju roz­ho­dol adop­to­vať. Nejde o adop­ciu v pra­vom slova zmysle, ale každý mesiac ju finančne pod­po­ruje a pra­vi­delne spolu komu­ni­kujú.

dicaprio foundation

foto: leonardodicaprio.org

Leonardo ako lea­der. Stal sa čle­nom výboru sve­to­vého fondu na ochranu prí­rody, medzi­ná­rod­ného fondu na ochranu zvie­rat a tiež sa akti­vi­zuje aj v Rade na ochranu prí­rod­ných zdro­jov. Gene­rálny tajom­ník OSN vyme­no­val Dicap­ria za poslanca mieru. Počas pre­javu v OSN v sep­tem­bri 2014, DiCap­rio povedal:„Deštrukcia našej pla­néty pokra­čuje tem­pom, aké si nemô­žeme dovo­liť igno­ro­vať.”

Inšpi­ru­júci pre­jav v OSN

Je vege­ta­rián? Asi nie až tak zarytý, pre­tože vo filme Reve­nant jedol surovú bizó­niu pečeň. Pro­mo­val však doku­ment Cows­pi­racy, tak ho prav­de­po­dobne vo fast foode neuvi­díš.

Ako milov­ník zvie­rat pod­po­ruje ochranu Nepál­skych tig­rov, žra­lo­kov v Kali­for­nii, slony v Afrike, ale pris­pieva aj na boj proti pále­niu pra­le­sov v Indo­né­zii kvôli vysá­dza­niu paliem. Za jeho nedávne prís­pevky na sociál­nych sie­ťach mu dokonca hro­zia záka­zom vstupu do Indo­né­zie. 

Nie­len herec, ale aj reži­sér. Stre­tol sa s uzná­va­nými sve­to­vými odbor­níkmi, aby mohol nato­čiť doku­ment ako našim život­ným štý­lom ovplyv­ňu­jeme život na Zemi a čo ešte môžeme uro­biť na zvrá­te­nie kata­strofy. Bolo to v roku 2007 a doku­ment nazval 11. hodina.

Návrh resortu Leonarda, foto: nytimes.com

Samoz­rejme, ani Leo nie je doko­nalý a stále má na čom pra­co­vať. Je však jasné, že svoju slávu využíva aj ako nástroj šíre­nia myš­lie­nok pre lepší a udr­ža­teľ­nejší svet. Na jeho face­bo­oku náj­deš síce menej fotiek luxus­ných hodi­niek a áut, ale o to duchovne hod­not­nej­šie prís­pevky o rie­še­niach prob­lé­mov, kto­rým čelíme ako ľud­stvo. Ako sám na odo­vzdá­vaní Osca­rov pove­dal: „Neberme túto pla­nétu ako samoz­rej­mosť, ja dnešný večer nebe­riem ako samoz­rej­mosť.“

Pridať komentár (0)