Digi­tal Park – zvlášt­ny kom­plex s poda­re­ným exte­ri­é­rom

Článok pripravila Ivana Pasečná pre Archinfo.sk. Autori exteriéru: M.A.Arch. Igor Marko, Ing. Peter Pasečný / 16. júla 2016 / Zo Slovenska

Roz­mer a kva­li­ta pracovného pro­stre­dia nie je ohraničená kanceláriou a zasadačkou. Nové, originálne riešenia prinášajú možnosti rozšírenia pries­to­ro­vých kva­lít vo for­me aktívneho, polyfunkčného, externého pries­to­ru, kto­rý má pozitívny dopad na efek­ti­vi­tu a vyvážený ryt­mus práce a oddy­chu. Nové riešenia sa netýkajú len priestorovo-funkčných kritérií, ale aj prog­ra­mo­vej náplne potreb­nej k plnohodnotnému fun­go­va­niu a spoločenskej integrácii.

Ate­li­ér Mar­ko & Pla­ce­ma­kers2ka v tímo­vej spo­lu­prá­ci navrh­li revi­ta­li­zá­ciu exte­ri­é­ro­vých pries­to­rov Digi­tal Par­ku v Bra­ti­sla­ve. Záme­rom bolo pre­tvo­riť exte­ri­ér vhod­ným „nábyt­kom’’ a rast­lin­ný­mi kuli­sa­mi tak, aby si pra­cov­ní­ci a náv­štev­ní­ci admi­ni­stra­tív­ne­ho kom­ple­xu moh­li viac užiť von­kaj­šie pries­to­ry a mali viac pohod­lia. Ten­to park tak pod­po­ru­je lokál­nu ink­lu­zi­vi­tu a vytvá­ra pod­mien­ky na relax, spo­lo­čen­ské podu­ja­tia ale­bo nefor­mál­ne pra­cov­né či osob­né stret­nu­tia. Uží­va­te­lia verej­ných pries­to­rov si aj vďa­ka minu­lo­roč­nej revi­ta­li­zá­cii už uží­va­jú aj vizu­ál­ny aspekt revi­ta­li­zá­cie naprí­klad aj v podo­be rozk­vit­nu­tých výsa­dieb okras­ných cibu­ľo­vín.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Pôvod­ný verej­ný pries­tor rea­li­zo­va­ný v roku 2012 je atrak­tív­nym kra­jin­no-archi­tek­to­nic­kým rie­še­ním od Jakub Cig­ler Archi­tek­ti. Jeho for­mál­ne tva­ro­va­nie umož­ni­lo poten­ciál­nu akti­vi­zač­nú zme­nu bez zásad­nej pries­to­ro­vej trans­for­má­cie, zme­ny exter­ných vstup­ných pries­to­rov boli mini­mál­ne,“ hovo­rí Igor Mar­ko, jeden z auto­rov pro­jek­tu. Exter­ný pries­tor je funkč­ne roz­de­le­ný do troch základ­ných cel­kov: oddy­cho­vé kru­ho­vé zóny, hlav­ná pešia komu­ni­ká­cia s line­ár­nou fon­tá­nou a otvo­re­ný tek­to­nic­ký pries­tor ‘zele­ných’ terás.

Prá­ve ten­to zabe­rá naj­väč­šiu časť rie­še­né­ho úze­mia a pre­šiel výraz­nou reví­zi­ou kra­jin­no-archi­tek­to­nic­kých úprav. Vytvo­ri­li sme “zele­ný mat­rix”, kto­rý efekt­ne zahŕňa všet­ky exis­tu­jú­ce aj nové akti­vi­zač­né fun­kcie a prv­ky. S čas­ti zostal pasív­ny, ale už na prvý pohľad zís­kal viac dyna­mi­ky a naj­mä inti­mi­ty pou­ži­tím veľ­kop­loš­ných výsa­dieb sezón­nych i vždy­ze­le­ných orna­men­tál­nych tráv,“ hovo­rí Peter Paseč­ný, spo­lu­au­tor revi­ta­li­zo­va­né­ho pries­to­ru. Výber dru­ho­vé­ho zlo­že­nia zod­po­ve­dá aktu­ál­nym tred­nom mini­ma­li­zá­cie nega­tív­nych vply­vov na život­né pro­stre­die so sna­hou redu­ko­vať náro­ky na doda­toč­né polie­va­nie a lep­šie využí­va­nie daž­ďo­vých vôd.

V spod­nej čas­ti úze­mia umož­nil exis­tu­jú­ci “tek­to­nic­ký” výraz úze­mia vybu­do­vať tva­ro­vo for­mál­ne a mini­ma­lis­tic­ké, no funkč­ne nefor­mál­ne sede­nie amfi­te­át­ro­vé­ho typu s pódi­om.

Ele­gant­né kap­su­lo­vé pose­de­nie s kru­ho­vý­mi sto­lík­mi je inšpi­ro­va­né prin­cíp­mi naje­fek­tív­nej­šej tímo­vej socia­li­zá­cie. Kole­go­via tak môžu „zdie­ľať“ svo­je myš­lien­ky. Sivá far­ba spev­ne­ných povr­chov je vďa­ka svo­jej neut­ra­li­te veľ­mi popu­lár­na a ani tu to nie je inak. V spo­loč­nos­ti antra­ci­to­vej fasá­dy sa však žia­da­lo exte­ri­ér oži­viť. V tom­to prí­pa­de sa pou­ži­la vyzý­va­vá bie­la. Pod­net­né pra­cov­né pro­stre­die by jed­nak moh­lo zvy­šo­vať tvo­ri­vosť a pro­duk­ti­vi­tu, čo je dôle­ži­tý eko­no­mic­ký aspekt verej­ných pries­to­rov, ale o to tu nešlo. Stro­hé úze­mie zís­ka­lo novú tvár, pri­tiah­lo verej­nosť do kom­ple­xu a vylep­ši­lo jeho imidž.

Novo­vy­bu­do­va­ný mla­to­vý povrch dnes slú­ži na petang, vznik­lo tu i gol­fo­vé odpa­lis­ko, exte­ri­é­ro­vé úpra­vy, budú­ci sce­nár Digi­tal par­ku je poten­ciál­ne stá­le otvo­re­ný. Je čo upra­vo­vať, zme­ny klí­my totiž pozna­me­ná­va­jú všet­ky verej­né pries­to­ry v Bra­ti­sla­ve. Je potreb­né rie­šiť tie­ne­nie v streš­nom par­ku či nepriaz­ni­vé pove­ter­nost­né vply­vy, kto­ré vytvá­ra­jú neprí­jem­ný vír na frek­ven­to­va­nom chod­ní­ku pri most­nom pod­cho­de.

Výcho­dis­ko­vé rie­še­nie má čis­té archi­tek­to­nic­ké tva­ro­va­nie, kto­ré je posta­ve­né na veľ­ko­ry­sej pries­to­ro­vej mier­ke. Mier­ka verej­ných plôch je nasta­ve­ná tak, aby vhod­ne dopĺňa­la mono­li­tic­ký archi­tek­to­nic­ký výraz admi­ni­stra­tív­ne­ho kom­ple­xu budov.

Pri­már­ne a cha­rak­te­ro­vo tro­j­u­hol­ní­ko­vé tva­ros­lo­vie ostá­va zacho­va­né, ale jed­not­li­vé čas­ti posky­tu­jú men­šiu mier­ku a umo­žu­jú lep­šie pries­to­ro­vé využi­tie. Otvo­re­ná kom­po­zí­cia je trans­for­mo­va­ná na via­ce­ro vnú­tor­ných pries­to­rov rôz­nej mier­ky, pri­čom sa nepo­ru­šil jej pri­már­ny cha­rak­ter.

Dele­nie zacho­vá­va pries­to­ro­vú diver­zi­tu a to od veľ­kých otvo­re­ných geomet­ric­kých pries­to­rov až po intím­nej­šie a optic­ky uzav­re­tej­šie pries­to­ry. Jed­not­li­vé pries­to­ry vzt­vá­ra­jú sieť vzá­jom­ne pre­po­je­ných a cha­rak­te­ro­vo roz­diel­nych exte­ri­é­ro­vých ‘izieb’, kto­ré aktív­ne ale­bo pasív­ne urču­jú nový obsah a fun­kcie.

Pries­to­ro­vá a funkč­ná adap­ti­bi­li­ta

Dôle­ži­tým trans­for­mač­ným prin­cí­pom je pries­to­ro­vá fle­xi­bi­li­ta a časo­vá adap­ti­bi­li­ta. Jed­not­li­vé nové funkč­né mož­nos­ti by mali akti­vo­vať exter­ný pries­tor a pri­niesť širo­kú šká­lu mož­né­ho využi­tia. Adap­ti­bil­né rie­še­nie sti­mu­lu­je uži­va­te­ľov k celo­roč­né­mu využi­tiu a to vo for­me pra­cov­né­ho, rekre­ač­né­ho ale­bo špor­to­vé­ho využi­tia.

Funkč­ná diver­zi­ta exter­ných verej­ných pries­to­rov pri­ná­ša žia­da­nú trans­for­má­ciu exis­tu­jú­ce­ho pasív­ne­ho pries­to­ru na aktív­ny spo­lo­čen­ský pries­tor, kto­rý má pria­my dopad na lokál­nych uží­va­te­ľov a náv­štev­ní­kov admi­ni­stra­tív­ne­ho kom­ple­xu.

Priestorová a funkčná adaptibilita - autorská skica

Pries­to­ro­vá a funkč­ná adap­ti­bi­li­ta — autor­ská ski­ca

Kon­ti­nu­ál­na akti­vi­ta a prog­ram

Fyzic­ké zme­ny a trans­for­má­cia exter­ných pries­to­rov vytvá­ra­jú pred­po­kla­dy na aktív­nu zme­nu pro­stre­dia. Aby také­to zme­ny mali plno­hod­not­ný a dlho­trva­jú­ci spo­lo­čen­ský efekt na kva­li­tu verej­né­ho pro­stre­dia, mali by byť kom­bi­no­va­né s akti­vi­ta­mi, kto­ré krát­ko­do­bo využí­va­jú pries­tor k rôz­nym kul­túr­nym, vzde­lá­va­cím, komerč­ným a špor­to­vo-rekre­ač­ným podu­ja­tiam.

Jed­not­li­vé akcie a podu­ja­tia by mali mať celo­roč­ný prog­ram, kto­rý by bol kurá­tor­sky ria­de­ný. Taký­to prog­ram by mal za úlo­hu ‘zvi­di­tel­niť’ komu­ni­tu admi­ni­stra­tív­ne­ho kom­ple­xu a záro­veň zlep­šiť pou­ží­va­nie verej­ných pries­to­rov. Prog­ra­mo­vé zhod­no­co­va­nie verej­né­ho pries­to­ru má pria­my dopad na atrak­ti­vi­tu a efek­ti­vi­tu celé­ho admi­ni­stra­tív­ne­ho kom­ple­xu.

Pôvodný verejný priestor realizovaný v roku 2012

Pôvod­ný verej­ný pries­tor rea­li­zo­va­ný v roku 2012

zdroj: archinfo.sk, pod­kla­dy: ate­li­ér 2ka, auto­ri foto­gra­fií: Peter Paseč­ný, Michal Bobo­šík

Pridať komentár (0)