Digi­tal Park – zvláštny kom­plex s poda­re­ným exte­ri­é­rom

Článok pripravila Ivana Pasečná pre Archinfo.sk. Autori exteriéru: M.A.Arch. Igor Marko, Ing. Peter Pasečný / 16. júla 2016 / Zo Slovenska

Roz­mer a kva­lita pracovného pro­stre­dia nie je ohraničená kanceláriou a zasadačkou. Nové, originálne riešenia prinášajú možnosti rozšírenia pries­to­ro­vých kva­lít vo forme aktívneho, polyfunkčného, externého pries­toru, ktorý má pozitívny dopad na efek­ti­vitu a vyvážený ryt­mus práce a oddy­chu. Nové riešenia sa netýkajú len priestorovo-funkčných kritérií, ale aj prog­ra­mo­vej náplne potreb­nej k plnohodnotnému fun­go­va­niu a spoločenskej integrácii.

Ate­liér Marko & Pla­ce­ma­kers2ka v tímo­vej spo­lu­práci navrhli revi­ta­li­zá­ciu exte­ri­é­ro­vých pries­to­rov Digi­tal Parku v Bra­ti­slave. Záme­rom bolo pre­tvo­riť exte­riér vhod­ným „nábyt­kom’’ a rast­lin­nými kuli­sami tak, aby si pra­cov­níci a náv­štev­níci admi­ni­stra­tív­neho kom­plexu mohli viac užiť von­kaj­šie pries­tory a mali viac pohod­lia. Tento park tak pod­po­ruje lokálnu ink­lu­zi­vitu a vytvára pod­mienky na relax, spo­lo­čen­ské podu­ja­tia alebo nefor­málne pra­covné či osobné stret­nu­tia. Uží­va­te­lia verej­ných pries­to­rov si aj vďaka minu­lo­roč­nej revi­ta­li­zá­cii už uží­vajú aj vizu­álny aspekt revi­ta­li­zá­cie naprí­klad aj v podobe rozk­vit­nu­tých výsa­dieb okras­ných cibu­ľo­vín.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Pôvodný verejný pries­tor rea­li­zo­vaný v roku 2012 je atrak­tív­nym kra­jinno-archi­tek­to­nic­kým rie­še­ním od Jakub Cig­ler Archi­tekti. Jeho for­málne tva­ro­va­nie umož­nilo poten­ciálnu akti­vi­začnú zmenu bez zásad­nej pries­to­ro­vej trans­for­má­cie, zmeny exter­ných vstup­ných pries­to­rov boli mini­málne,“ hovorí Igor Marko, jeden z auto­rov pro­jektu. Externý pries­tor je funkčne roz­de­lený do troch základ­ných cel­kov: oddy­chové kru­hové zóny, hlavná pešia komu­ni­ká­cia s line­ár­nou fon­tá­nou a otvo­rený tek­to­nický pries­tor ‘zele­ných’ terás.

Práve tento zaberá naj­väč­šiu časť rie­še­ného úze­mia a pre­šiel výraz­nou reví­ziou kra­jinno-archi­tek­to­nic­kých úprav. Vytvo­rili sme “zelený mat­rix”, ktorý efektne zahŕňa všetky exis­tu­júce aj nové akti­vi­začné fun­kcie a prvky. S časti zostal pasívny, ale už na prvý pohľad zís­kal viac dyna­miky a najmä inti­mity pou­ži­tím veľ­kop­loš­ných výsa­dieb sezón­nych i vždy­ze­le­ných orna­men­tál­nych tráv,“ hovorí Peter Pasečný, spo­lu­au­tor revi­ta­li­zo­va­ného pries­toru. Výber dru­ho­vého zlo­že­nia zod­po­vedá aktu­ál­nym tred­nom mini­ma­li­zá­cie nega­tív­nych vply­vov na životné pro­stre­die so sna­hou redu­ko­vať nároky na doda­točné polie­va­nie a lep­šie využí­va­nie daž­ďo­vých vôd.

V spod­nej časti úze­mia umož­nil exis­tu­júci “tek­to­nický” výraz úze­mia vybu­do­vať tva­rovo for­málne a mini­ma­lis­tické, no funkčne nefor­málne sede­nie amfi­te­át­ro­vého typu s pódiom.

Ele­gantné kap­su­lové pose­de­nie s kru­ho­vými sto­líkmi je inšpi­ro­vané prin­cípmi naje­fek­tív­nej­šej tímo­vej socia­li­zá­cie. Kole­go­via tak môžu „zdie­ľať“ svoje myš­lienky. Sivá farba spev­ne­ných povr­chov je vďaka svo­jej neut­ra­lite veľmi popu­lárna a ani tu to nie je inak. V spo­loč­nosti antra­ci­to­vej fasády sa však žia­dalo exte­riér oži­viť. V tomto prí­pade sa pou­žila vyzý­vavá biela. Pod­netné pra­covné pro­stre­die by jed­nak mohlo zvy­šo­vať tvo­ri­vosť a pro­duk­ti­vitu, čo je dôle­žitý eko­no­mický aspekt verej­ných pries­to­rov, ale o to tu nešlo. Strohé úze­mie zís­kalo novú tvár, pri­tiahlo verej­nosť do kom­plexu a vylep­šilo jeho imidž.

Novo­vy­bu­do­vaný mla­tový povrch dnes slúži na petang, vzniklo tu i gol­fové odpa­lisko, exte­ri­é­rové úpravy, budúci sce­nár Digi­tal parku je poten­ciálne stále otvo­rený. Je čo upra­vo­vať, zmeny klímy totiž pozna­me­ná­vajú všetky verejné pries­tory v Bra­ti­slave. Je potrebné rie­šiť tie­ne­nie v streš­nom parku či nepriaz­nivé pove­ter­nostné vplyvy, ktoré vytvá­rajú neprí­jemný vír na frek­ven­to­va­nom chod­níku pri most­nom pod­chode.

Výcho­dis­kové rie­še­nie má čisté archi­tek­to­nické tva­ro­va­nie, ktoré je posta­vené na veľ­ko­ry­sej pries­to­ro­vej mierke. Mierka verej­ných plôch je nasta­vená tak, aby vhodne dopĺňala mono­li­tický archi­tek­to­nický výraz admi­ni­stra­tív­neho kom­plexu budov.

Pri­márne a cha­rak­te­rovo tro­j­u­hol­ní­kové tva­ros­lo­vie ostáva zacho­vané, ale jed­not­livé časti posky­tujú men­šiu mierku a umo­žujú lep­šie pries­to­rové využi­tie. Otvo­rená kom­po­zí­cia je trans­for­mo­vaná na via­cero vnú­tor­ných pries­to­rov rôz­nej mierky, pri­čom sa nepo­ru­šil jej pri­márny cha­rak­ter.

Dele­nie zacho­váva pries­to­rovú diver­zitu a to od veľ­kých otvo­re­ných geomet­ric­kých pries­to­rov až po intím­nej­šie a opticky uzav­re­tej­šie pries­tory. Jed­not­livé pries­tory vzt­vá­rajú sieť vzá­jomne pre­po­je­ných a cha­rak­te­rovo roz­diel­nych exte­ri­é­ro­vých ‘izieb’, ktoré aktívne alebo pasívne určujú nový obsah a fun­kcie.

Pries­to­rová a funkčná adap­ti­bi­lita

Dôle­ži­tým trans­for­mač­ným prin­cí­pom je pries­to­rová fle­xi­bi­lita a časová adap­ti­bi­lita. Jed­not­livé nové funkčné mož­nosti by mali akti­vo­vať externý pries­tor a pri­niesť širokú škálu mož­ného využi­tia. Adap­ti­bilné rie­še­nie sti­mu­luje uži­va­te­ľov k celo­roč­nému využi­tiu a to vo forme pra­cov­ného, rekre­ač­ného alebo špor­to­vého využi­tia.

Funkčná diver­zita exter­ných verej­ných pries­to­rov pri­náša žia­danú trans­for­má­ciu exis­tu­jú­ceho pasív­neho pries­toru na aktívny spo­lo­čen­ský pries­tor, ktorý má priamy dopad na lokál­nych uží­va­te­ľov a náv­štev­ní­kov admi­ni­stra­tív­neho kom­plexu.

Priestorová a funkčná adaptibilita - autorská skica

Pries­to­rová a funkčná adap­ti­bi­lita — autor­ská skica

Kon­ti­nu­álna akti­vita a prog­ram

Fyzické zmeny a trans­for­má­cia exter­ných pries­to­rov vytvá­rajú pred­po­klady na aktívnu zmenu pro­stre­dia. Aby takéto zmeny mali plno­hod­notný a dlho­trva­júci spo­lo­čen­ský efekt na kva­litu verej­ného pro­stre­dia, mali by byť kom­bi­no­vané s akti­vi­tami, ktoré krát­ko­dobo využí­vajú pries­tor k rôz­nym kul­túr­nym, vzde­lá­va­cím, komerč­ným a špor­tovo-rekre­ač­ným podu­ja­tiam.

Jed­not­livé akcie a podu­ja­tia by mali mať celo­ročný prog­ram, ktorý by bol kurá­tor­sky ria­dený. Takýto prog­ram by mal za úlohu ‘zvi­di­tel­niť’ komu­nitu admi­ni­stra­tív­neho kom­plexu a záro­veň zlep­šiť pou­ží­va­nie verej­ných pries­to­rov. Prog­ra­mové zhod­no­co­va­nie verej­ného pries­toru má priamy dopad na atrak­ti­vitu a efek­ti­vitu celého admi­ni­stra­tív­neho kom­plexu.

Pôvodný verejný priestor realizovaný v roku 2012

Pôvodný verejný pries­tor rea­li­zo­vaný v roku 2012

zdroj: archinfo.sk, pod­klady: ate­liér 2ka, autori foto­gra­fií: Peter Pasečný, Michal Bobo­šík

Pridať komentár (0)