Dnes je to 17 rokov od vzliet­nu­tia Ivana Bellu — prvého slo­ven­ského koz­mo­nauta

Dárius Polák / 20. februára 2016 / Zo Slovenska

Ivan Bella je plu­kov­ní­kom slo­ven­ského letec­tva, ktorý sa stal prvým slo­ven­ským obča­nom vo ves­míre. Podie­ľal sa na osem­dňo­vej spo­loč­nej rusko-fran­cúz­sko-slo­ven­skej misie na ves­mír­nej sta­nici Mir v roku 1999.

Ivan sa naro­dil 21. mája v roku 1964 v Brezne. Štu­do­val na Vojen­skom gym­ná­ziu v Ban­skej Bys­trici a neskôr pokra­čo­val na Vyso­kej vojen­skej letec­kej škole SNP v Koši­ciach (1983 – 1987). Stal sa z neho pilot tak­tic­kých stí­ha­cích lie­ta­diel. Od roku 1993 slú­žil v 33. letec­kej základni stí­ha­cích a bom­bar­do­va­cích lie­ta­diel v Malac­kách, kde lie­tal na stro­joch MiG-21 a Su-22.

23. marca 1998 sa vydal na cestu do pod­mos­kov­ského Hviezd­neho mes­tečka, v kto­rom začal písať his­tó­riu. O 2 dni neskôr začal jeho tré­ning ako výskumný koz­mo­naut. V auguste toho istého roka úspešne dokon­čil svoj tré­ning v Gaga­rin Cos­mo­naut Trai­ning Cen­ter a bol vybraný za člena hlav­nej rusko-fran­cúz­sko-slo­ven­skej posádky Soyuz TM-29, dvad­sia­tej­sied­mej expe­dí­cie na Mir, ktorá odštar­to­vala 20. feb­ru­ára 1999.

BELLA_Ivan3

fotka: persons-info.com

Sám neča­kal, že vyberú práve jeho, keďže tré­ning absol­vo­val aj Michal Fulier, ktorý je o 10 rokov starší a v tej dobe mal vyš­šiu hod­nosť.

O 2 dni neskôr TM-29 dora­zil na Mir. Na palube sta­nice vyko­ná­val rôzne vedecké expe­ri­menty, ktoré zahŕňali aj pokusy mož­nosti pre­ži­tia japon­ských pre­pe­líc počas dlhých letov. Ivan strá­vil vo ves­míre šesť dní a vrá­til sa na Zem 28. feb­ru­ára, na palube Sojuz TM-28 spolu s kole­gomčle­nom posádky Gen­nady Padal­kom.

Po tejto misii pôso­bil na Minis­ter­stve obrany SR, kde sa v roku 2004 stal pri­de­len­com obrany SR na Veľ­vys­la­nec­tve Slo­ven­skej repub­liky v Mos­kve. V roku 2007 skon­čil na tomto poste. Tri roky dozadu sa stal pri­de­len­com Minis­ter­stva obrany SR na Ukra­jine.

BELLA_Ivan6

fotka: persons-info.com

Bývalý pre­zi­dent SR Rudolf Schus­ter v roku 1999 pre­po­ži­čal Iva­novi Bel­lovi štátne vyzna­me­na­nie Rad Ľudo­víta Štúra I. triedy. V apríli toho istého roku jeho rodné mesto Brezno, ude­lilo svojmu rodá­kovi čestné občian­stvo. Pre zau­jí­ma­vosť, jeho meno nesie od roku 1999 aste­roid Ivan­bella, s prie­me­rom okolo šesť kilo­met­rov.

Ivan je sku­točný hrdina a vzo­rom pre kaž­dého, ktorý doká­zal, že aj člo­vek z malej kra­jiny ako Slo­ven­sko, si dokáže spl­niť veľký sen, a zara­diť sa do elity vyše 500 ľudí, ktorí videli náš svet zhora (a to doslova).

BELLA_Ivan5

fotka: persons-info.com

zdroj titul­nej fotky: wikipedia.org

Pridať komentár (0)