Dnes je to 17 rokov od vzliet­nu­tia Iva­na Bel­lu — prvé­ho slo­ven­ské­ho koz­mo­nau­ta

Dárius Polák / 20. februára 2016 / Zo Slovenska

Ivan Bel­la je plu­kov­ní­kom slo­ven­ské­ho letec­tva, kto­rý sa stal prvým slo­ven­ským obča­nom vo ves­mí­re. Podie­ľal sa na osem­dňo­vej spo­loč­nej rus­ko-fran­cúz­sko-slo­ven­skej misie na ves­mír­nej sta­ni­ci Mir v roku 1999.

Ivan sa naro­dil 21. mája v roku 1964 v Brez­ne. Štu­do­val na Vojen­skom gym­ná­ziu v Ban­skej Bys­tri­ci a neskôr pokra­čo­val na Vyso­kej vojen­skej letec­kej ško­le SNP v Koši­ciach (1983 – 1987). Stal sa z neho pilot tak­tic­kých stí­ha­cích lie­ta­diel. Od roku 1993 slú­žil v 33. letec­kej základ­ni stí­ha­cích a bom­bar­do­va­cích lie­ta­diel v Malac­kách, kde lie­tal na stro­joch MiG-21 a Su-22.

23. mar­ca 1998 sa vydal na ces­tu do pod­mos­kov­ské­ho Hviezd­ne­ho mes­teč­ka, v kto­rom začal písať his­tó­riu. O 2 dni neskôr začal jeho tré­ning ako výskum­ný koz­mo­naut. V augus­te toho isté­ho roka úspeš­ne dokon­čil svoj tré­ning v Gaga­rin Cos­mo­naut Trai­ning Cen­ter a bol vybra­ný za čle­na hlav­nej rus­ko-fran­cúz­sko-slo­ven­skej posád­ky Soy­uz TM-29, dvad­sia­tej­sied­mej expe­dí­cie na Mir, kto­rá odštar­to­va­la 20. feb­ru­ára 1999.

BELLA_Ivan3

fot­ka: persons-info.com

Sám neča­kal, že vybe­rú prá­ve jeho, keď­že tré­ning absol­vo­val aj Michal Fulier, kto­rý je o 10 rokov star­ší a v tej dobe mal vyš­šiu hod­nosť.

O 2 dni neskôr TM-29 dora­zil na Mir. Na palu­be sta­ni­ce vyko­ná­val rôz­ne vedec­ké expe­ri­men­ty, kto­ré zahŕňa­li aj poku­sy mož­nos­ti pre­ži­tia japon­ských pre­pe­líc počas dlhých letov. Ivan strá­vil vo ves­mí­re šesť dní a vrá­til sa na Zem 28. feb­ru­ára, na palu­be Sojuz TM-28 spo­lu s kole­gomčle­nom posád­ky Gen­na­dy Padal­kom.

Po tej­to misii pôso­bil na Minis­ter­stve obra­ny SR, kde sa v roku 2004 stal pri­de­len­com obra­ny SR na Veľ­vys­la­nec­tve Slo­ven­skej repub­li­ky v Mos­kve. V roku 2007 skon­čil na tom­to poste. Tri roky doza­du sa stal pri­de­len­com Minis­ter­stva obra­ny SR na Ukra­ji­ne.

BELLA_Ivan6

fot­ka: persons-info.com

Býva­lý pre­zi­dent SR Rudolf Schus­ter v roku 1999 pre­po­ži­čal Iva­no­vi Bel­lo­vi štát­ne vyzna­me­na­nie Rad Ľudo­ví­ta Štú­ra I. trie­dy. V aprí­li toho isté­ho roku jeho rod­né mes­to Brez­no, ude­li­lo svoj­mu rodá­ko­vi čest­né občian­stvo. Pre zau­jí­ma­vosť, jeho meno nesie od roku 1999 aste­ro­id Ivan­bel­la, s prie­me­rom oko­lo šesť kilo­met­rov.

Ivan je sku­toč­ný hrdi­na a vzo­rom pre kaž­dé­ho, kto­rý doká­zal, že aj člo­vek z malej kra­ji­ny ako Slo­ven­sko, si doká­že spl­niť veľ­ký sen, a zara­diť sa do eli­ty vyše 500 ľudí, kto­rí vide­li náš svet zho­ra (a to doslo­va).

BELLA_Ivan5

fot­ka: persons-info.com

zdroj titul­nej fot­ky: wikipedia.org

Pridať komentár (0)