Do Bra­ti­slavy pri­chá­dza event tak šia­lený, že sa nám všet­kým hlava zatočí

Rišo Néveri / 29. septembra 2015 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sko pri­chá­dza niečo, čo rúca všetky kon­zer­va­tívne pred­stavy o star­tu­po­vých súťa­žiach. Pit­chEx­treme je kon­cept vytvo­rený na Slo­ven­sku s poten­ciá­lom fran­chi­singu do sused­ných kra­jín. Roz­hodli sme sa tím za Pit­chEx­treme tro­cha vyspo­ve­dať a Rosi Bát­ho­ry­ová sa nám s rados­ťou veno­vala :).

Rosi povedz nám, v čom je Pit­chEx­treme tak výni­močný?

Pre­zen­to­vať v kla­sic­kých pod­mien­kach je už nuda a preto sme sa to roz­hodli zme­niť! Pit­chex­teme je uni­kátny slo­ven­ský pro­jekt určený pre star­tu­pis­tov — inak pove­dané pre mla­dých, šikov­ných a ino­va­tív­nych ľudí — teda aj Teba!

Posla­ním je pre­zen­to­vať slo­ven­ské star­tupy šir­šej verej­nosti a to spô­so­bom, akým to zatiaľ nikto pred­tým nero­bil. Star­tupy budú musieť opus­tiť svoju kom­fortnú zónu, prejsť si pre­káž­kami a uká­zať, čo v nich naozaj je. Spo­je­ním extrém­nych situ­ácií a kla­sic­kého star­tu­po­vo­vého pit­chu chceme vytvo­riť ori­gi­nálnu atmo­sféru. Tieto momenty budú auten­tické a diváci tak budú mať mož­nosť vidieť reálne momenty a spon­tánne reak­cie súťa­žia­cich.

Je Pit­chEx­treme určený len pre Slo­vá­kov, alebo sa môžu hlá­siť aj naši bra­tia z Čiech?

Samoz­rejme sme otvo­rení aj medzi­ná­rod­nej účasti, preto je komu­ni­kačný jazyk anglič­tina, aby boli pod­mienky pre všet­kých rov­naké.

Slo­váci sú v porov­naní s Ame­ri­čanmi jed­no­značne slabší pre­zen­tá­tori svo­jich myš­lie­nok a nápa­dov. Je toto jedna z vecí, ktorú sa Pit­chEx­trem pokúsi zme­niť?

Áno, aj toto je jeden z našich cie­ľov, uká­zať svetu že Slo­váci na to majú. Musíte pre­ko­nať nesme­losť a pred­sta­ve­nie pod­ni­ka­teľ­ského nápadu v extrém­nych situ­áciách bude skvelé. Uvi­díme ako zvládnu mladí pod­ni­ka­te­lia nápor a stres, ktoré budú počas pod­ni­ka­nia na den­nom poriadku.

Rosi Bat­ho­ry­ova — spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Pit­chEx­treme

Čo môžu star­tupy oča­ká­vať? Ako to bude celé pre­bie­hať?

Skvelú atmo­sféru a roz­hodne záži­tok na celý život. Fina­listi môžu oča­ká­vať zvi­di­teľ­ne­nie, mediálne promo a video z extrém­nej akcie. Našimi par­tnermi sú: Red­bull, Refresher.skstartitup.skrobime.itstartupers.skitnews.sk alebo TouchIT.sk a to nepo­čí­tame ďal­šie médiá, ktoré o Pit­chEx­tre­me­ešte len napíšu, či tele­ví­zie ktoré spra­via repor­táž.

Finanč­ným par­tne­rom je Cro­wd­berry, cro­wd­fun­din­ge­qu­ity plat­forma, ktorá posky­tuje fun­ding až do výšky 5 mili­ó­nov EUR. Ak ste sa ešte neroz­hodli, ale hľa­dáte finan­cie, nie je nad čím roz­mýš­ľať, idete do toho!

Dostať ľudí do extrém­nych pod­mie­nok a pod psy­chický tlak môže vyús­tiť do veľmi komic­kých pitchov(prezentácií). Ako to bude cele zazna­me­ná­vané? Doč­káme sa aj živého vysie­la­nia?

Počas jed­ného mesiaca budeme postupne natá­čať s fina­lis­tami tieto pre­zen­tá­cie (pit­che) v extrém­nych pod­mien­kach a potom samotné “Grand Finale” sa usku­toční v reštau­rá­cii UFO v Bra­ti­slave a bude stre­a­mo­vané online. Počas finále sa pustí zostrih z extrém­nej úlohy a porota bude fina­lis­tov ďalej tes­to­vať otáz­kami.

Porotca č. 1 — Andrej Kiska ml. z Credo Ven­tu­res

Pit­chEx­treme bude prav­de­po­dobne divácky naj­zau­jí­ma­vej­šia star­tu­pová akcia roku 2015. Mys­líš, že sa podarí tento kon­cept pre­tla­čiť aj pred šir­šie tele­vízne pub­li­kum?

Celý event bude lives­tre­a­mo­vaný, takže nie ste limi­to­vaný mies­tom, či tele­víz­nym kaná­lom, ktorý to vysiela. Radi by sme Pit­chEx­treme posu­nuli budúci rok o úro­veň vyš­šie a boli live v TV. Nebu­dem ale pred­bie­hať, najprv musíme tento roč­ník dotiah­nuť do úspeš­ného konca a potom budeme veľmi radi pra­co­vať aj na tomto for­máte. Osobne si mys­lím že je to obsah, ktorý by zau­jal aj šir­šie tele­vízne pub­li­kum.

Na akú porotu sa môžu star­tupy tešiť?

Andrej Kiska ml. z Credo Ven­tu­res má s inves­to­va­ním do star­tu­pov nemalé skú­se­nosti a neus­tále hľadá nové inves­tičné prí­le­ži­tosti. Dru­hým čle­nom poroty je Juraj Vacu­lík, CEO Aero­mo­bilu, s kto­rým zožal celo­sve­tový úspech a tak­tiež zakla­da­teľ Made by Vacu­lík, mimo­riadne úspeš­nej agen­túry.

Bude v porote aj žena? 

Záleží len na Vás ;) Koho by ste v porote radi videli Vy?

Porotca č.2 — Juraj Vacu­lík CEO Aero­mo­bilu, vpravo Šte­fan Klein spo­lu­za­kla­da­teľ a hlavný dizaj­nér

Čo získa výherca Pit­chEx­treme, okrem super skú­se­nosti a titulu Pit­chEx­treme Guru?

Nie je titul “Pit­chEx­treme Guru” dosta­ču­júca odmena?;) Samoz­rejme okrem zvi­di­tel­ne­nia svojho star­tupu pred inves­tormi a celou tech/biznis komu­ni­tou pri­pra­vu­jeme prek­va­pe­nie.

Kedy a kde bude Pit­chEx­treme pre­bie­hať? Do kedy sa môžu ľudia so svo­jimi nápadmi pri­hlá­siť?

Pri­hlá­siť sa je možné do 03.10.2015 – Pit­chEx­treme Grand Finale bude pre­bie­hať v reštau­rá­cii UFO v Bra­ti­slave 08.11.2015

Odkaz na záver?

Čita­te­ľom Star­ti­tup odka­zu­jem, aby zlep­šo­vali svet k lep­šiemu a žili každý deň, ako keby to bol ich posledný!

Mys­líš, že si lepši než ostatní? V tom prí­pade sa pri­hlás a dokáž to! »» www.pitchextreme.com 

Pridať komentár (0)