Do Bra­ti­sla­vy pri­chá­dza event tak šia­le­ný, že sa nám všet­kým hla­va zato­čí

Rišo Néveri / 29. septembra 2015 / Zo Slovenska

Na Slo­ven­sko pri­chá­dza nie­čo, čo rúca všet­ky kon­zer­va­tív­ne pred­sta­vy o star­tu­po­vých súťa­žiach. Pit­chEx­tre­me je kon­cept vytvo­re­ný na Slo­ven­sku s poten­ciá­lom fran­chi­sin­gu do sused­ných kra­jín. Roz­hod­li sme sa tím za Pit­chEx­tre­me tro­cha vyspo­ve­dať a Rosi Bát­ho­ry­o­vá sa nám s rados­ťou veno­va­la :).

Rosi povedz nám, v čom je Pit­chEx­tre­me tak výni­moč­ný?

Pre­zen­to­vať v kla­sic­kých pod­mien­kach je už nuda a pre­to sme sa to roz­hod­li zme­niť! Pit­chex­te­me je uni­kát­ny slo­ven­ský pro­jekt urče­ný pre star­tu­pis­tov — inak pove­da­né pre mla­dých, šikov­ných a ino­va­tív­nych ľudí — teda aj Teba!

Posla­ním je pre­zen­to­vať slo­ven­ské star­tu­py šir­šej verej­nos­ti a to spô­so­bom, akým to zatiaľ nikto pred­tým nero­bil. Star­tu­py budú musieť opus­tiť svo­ju kom­fort­nú zónu, prejsť si pre­káž­ka­mi a uká­zať, čo v nich naozaj je. Spo­je­ním extrém­nych situ­ácií a kla­sic­ké­ho star­tu­po­vo­vé­ho pit­chu chce­me vytvo­riť ori­gi­nál­nu atmo­sfé­ru. Tie­to momen­ty budú auten­tic­ké a divá­ci tak budú mať mož­nosť vidieť reál­ne momen­ty a spon­tán­ne reak­cie súťa­žia­cich.

Je Pit­chEx­tre­me urče­ný len pre Slo­vá­kov, ale­bo sa môžu hlá­siť aj naši bra­tia z Čiech?

Samoz­rej­me sme otvo­re­ní aj medzi­ná­rod­nej účas­ti, pre­to je komu­ni­kač­ný jazyk anglič­ti­na, aby boli pod­mien­ky pre všet­kých rov­na­ké.

Slo­vá­ci sú v porov­na­ní s Ame­ri­čan­mi jed­no­znač­ne slab­ší pre­zen­tá­to­ri svo­jich myš­lie­nok a nápa­dov. Je toto jed­na z vecí, kto­rú sa Pit­chEx­trem pokú­si zme­niť?

Áno, aj toto je jeden z našich cie­ľov, uká­zať sve­tu že Slo­vá­ci na to majú. Musí­te pre­ko­nať nesme­losť a pred­sta­ve­nie pod­ni­ka­teľ­ské­ho nápa­du v extrém­nych situ­áciách bude skve­lé. Uvi­dí­me ako zvlád­nu mla­dí pod­ni­ka­te­lia nápor a stres, kto­ré budú počas pod­ni­ka­nia na den­nom poriad­ku.

Rosi Bat­ho­ry­o­va — spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Pit­chEx­tre­me

Čo môžu star­tu­py oča­ká­vať? Ako to bude celé pre­bie­hať?

Skve­lú atmo­sfé­ru a roz­hod­ne záži­tok na celý život. Fina­lis­ti môžu oča­ká­vať zvi­di­teľ­ne­nie, mediál­ne pro­mo a video z extrém­nej akcie. Naši­mi par­tner­mi sú: Red­bull, Refresher.skstartitup.skrobime.itstartupers.skitnews.sk ale­bo TouchIT.sk a to nepo­čí­ta­me ďal­šie médiá, kto­ré o Pit­chEx­tre­me­eš­te len napí­šu, či tele­ví­zie kto­ré spra­via repor­táž.

Finanč­ným par­tne­rom je Cro­wd­ber­ry, cro­wd­fun­din­ge­qu­ity plat­for­ma, kto­rá posky­tu­je fun­ding až do výš­ky 5 mili­ó­nov EUR. Ak ste sa ešte neroz­hod­li, ale hľa­dá­te finan­cie, nie je nad čím roz­mýš­ľať, ide­te do toho!

Dostať ľudí do extrém­nych pod­mie­nok a pod psy­chic­ký tlak môže vyús­tiť do veľ­mi komic­kých pitchov(prezentácií). Ako to bude cele zazna­me­ná­va­né? Doč­ká­me sa aj živé­ho vysie­la­nia?

Počas jed­né­ho mesia­ca bude­me postup­ne natá­čať s fina­lis­ta­mi tie­to pre­zen­tá­cie (pit­che) v extrém­nych pod­mien­kach a potom samot­né “Grand Fina­le” sa usku­toč­ní v reštau­rá­cii UFO v Bra­ti­sla­ve a bude stre­a­mo­va­né onli­ne. Počas finá­le sa pus­tí zostrih z extrém­nej úlo­hy a poro­ta bude fina­lis­tov ďalej tes­to­vať otáz­ka­mi.

Porot­ca č. 1 — Andrej Kis­ka ml. z Cre­do Ven­tu­res

Pit­chEx­tre­me bude prav­de­po­dob­ne divác­ky naj­zau­jí­ma­vej­šia star­tu­po­vá akcia roku 2015. Mys­líš, že sa poda­rí ten­to kon­cept pre­tla­čiť aj pred šir­šie tele­víz­ne pub­li­kum?

Celý event bude lives­tre­a­mo­va­ný, tak­že nie ste limi­to­va­ný mies­tom, či tele­víz­nym kaná­lom, kto­rý to vysie­la. Radi by sme Pit­chEx­tre­me posu­nu­li budú­ci rok o úro­veň vyš­šie a boli live v TV. Nebu­dem ale pred­bie­hať, najprv musí­me ten­to roč­ník dotiah­nuť do úspeš­né­ho kon­ca a potom bude­me veľ­mi radi pra­co­vať aj na tom­to for­má­te. Osob­ne si mys­lím že je to obsah, kto­rý by zau­jal aj šir­šie tele­víz­ne pub­li­kum.

Na akú poro­tu sa môžu star­tu­py tešiť?

Andrej Kis­ka ml. z Cre­do Ven­tu­res má s inves­to­va­ním do star­tu­pov nema­lé skú­se­nos­ti a neus­tá­le hľa­dá nové inves­tič­né prí­le­ži­tos­ti. Dru­hým čle­nom poro­ty je Juraj Vacu­lík, CEO Aero­mo­bi­lu, s kto­rým zožal celo­sve­to­vý úspech a tak­tiež zakla­da­teľ Made by Vacu­lík, mimo­riad­ne úspeš­nej agen­tú­ry.

Bude v poro­te aj žena? 

Zále­ží len na Vás ;) Koho by ste v poro­te radi vide­li Vy?

Porot­ca č.2 — Juraj Vacu­lík CEO Aero­mo­bi­lu, vpra­vo Šte­fan Kle­in spo­lu­za­kla­da­teľ a hlav­ný dizaj­nér

Čo zís­ka výher­ca Pit­chEx­tre­me, okrem super skú­se­nos­ti a titu­lu Pit­chEx­tre­me Guru?

Nie je titul “Pit­chEx­tre­me Guru” dosta­ču­jú­ca odme­na?;) Samoz­rej­me okrem zvi­di­tel­ne­nia svoj­ho star­tu­pu pred inves­tor­mi a celou tech/biznis komu­ni­tou pri­pra­vu­je­me prek­va­pe­nie.

Kedy a kde bude Pit­chEx­tre­me pre­bie­hať? Do kedy sa môžu ľudia so svo­ji­mi nápad­mi pri­hlá­siť?

Pri­hlá­siť sa je mož­né do 03.10.2015 – Pit­chEx­tre­me Grand Fina­le bude pre­bie­hať v reštau­rá­cii UFO v Bra­ti­sla­ve 08.11.2015

Odkaz na záver?

Čita­te­ľom Star­ti­tup odka­zu­jem, aby zlep­šo­va­li svet k lep­šie­mu a žili kaž­dý deň, ako keby to bol ich posled­ný!

Mys­líš, že si lep­ši než ostat­ní? V tom prí­pa­de sa pri­hlás a dokáž to! »» www.pitchextreme.com 

Pridať komentár (0)