Do Kali­for­nie za 199 dolá­rov? Island­ský low-cost WOW Air spúšťa extrémne lacné lety!

Martin Bohunický / 14. januára 2016 / Tools a produktivita

Island­ská níz­ko­ná­kla­dová letecká spo­loč­nosť WOW Air ozná­mila spus­te­nie nových liniek medzi 18 európ­skymi mes­tami a letis­kami v San Fran­ciscu a Los Ange­les.

A to nie je všetko. Milov­níci Islandu (teda ja) si na najk­rajší ostrov sveta zale­tia za 99 dolá­rov, keďže každý let tu bude mať v rámci šet­re­nia nákla­dov medzi­pris­tá­tie.

wowceo

Naj­do­stup­nej­šie letiská pre Slo­vá­kov na tieto lety budú prav­de­po­dobne Var­šava alebo Salz­burg, samoz­rejme na letisko v Paríži, Miláne či Lon­dýne sa s Ryanai­rom či Wiz­zai­rom nie je prob­lém dostať za pár eur.

Tra­dičné spo­loč­nosti lie­tajú zaoce­án­ske trasy za 800 — 1200 eur, cenovka okolo 200 eur je preto vyslo­vene prek­va­pe­ním.

WOW Air vznikla v roku 2011 a ničím sa neod­li­šuje od tra­dič­ných low-cos­tov v našich kon­či­nách. Daňou za nízke ceny je potom neko­nečný zoznam spo­plat­ne­nia všet­kého, čo sa spo­plat­niť dá. No za Kali­for­niu by som tro­chu menej miesta pri nohách predsa len ože­lel. Navyše, inte­riér lie­ta­diel pôsobí vcelku útulne. Naroz­diel od lie­ta­diel Ryanairu.

Neteš sa však dopredu. Okam­žite po spus­tení akcie sa po leten­kách len tak zaprá­šilo a najb­ližší voľný ter­mín náj­deš asi až okolo jese­ene 2016. No zale­tieť si do Kali­for­nie nikdy nemôže byť zlý nápad. Obzvlášť nie za dve stovky.

maxresdefault-2

Zdroj: wowair.com

Pridať komentár (0)