Do Kali­for­nie za 199 dolá­rov? Island­ský low-cost WOW Air spúš­ťa extrém­ne lac­né lety!

Martin Bohunický / 14. januára 2016 / Lifehacking

Island­ská níz­ko­ná­kla­do­vá letec­ká spo­loč­nosť WOW Air ozná­mi­la spus­te­nie nových liniek medzi 18 európ­sky­mi mes­ta­mi a letis­ka­mi v San Fran­cis­cu a Los Ange­les.

A to nie je všet­ko. Milov­ní­ci Islan­du (teda ja) si na najk­raj­ší ostrov sve­ta zale­tia za 99 dolá­rov, keď­že kaž­dý let tu bude mať v rám­ci šet­re­nia nákla­dov medzi­pris­tá­tie.

wowceo

Naj­do­stup­nej­šie letis­ká pre Slo­vá­kov na tie­to lety budú prav­de­po­dob­ne Var­ša­va ale­bo Salz­burg, samoz­rej­me na letis­ko v Parí­ži, Milá­ne či Lon­dý­ne sa s Ryanai­rom či Wiz­zai­rom nie je prob­lém dostať za pár eur.

Tra­dič­né spo­loč­nos­ti lie­ta­jú zaoce­án­ske tra­sy za 800 — 1200 eur, cenov­ka oko­lo 200 eur je pre­to vyslo­ve­ne prek­va­pe­ním.

WOW Air vznik­la v roku 2011 a ničím sa neod­li­šu­je od tra­dič­ných low-cos­tov v našich kon­či­nách. Daňou za níz­ke ceny je potom neko­neč­ný zoznam spo­plat­ne­nia všet­ké­ho, čo sa spo­plat­niť dá. No za Kali­for­niu by som tro­chu menej mies­ta pri nohách pred­sa len ože­lel. Navy­še, inte­ri­ér lie­ta­diel pôso­bí vcel­ku útul­ne. Naroz­diel od lie­ta­diel Ryanai­ru.

Neteš sa však dopre­du. Okam­ži­te po spus­te­ní akcie sa po leten­kách len tak zaprá­ši­lo a najb­liž­ší voľ­ný ter­mín náj­deš asi až oko­lo jese­e­ne 2016. No zale­tieť si do Kali­for­nie nikdy nemô­že byť zlý nápad. Obzvlášť nie za dve stov­ky.

maxresdefault-2

Zdroj: wowair.com

Pridať komentár (0)