Do Nit­ry mie­ri ďal­šia veľ­ká inves­tí­cia!

Dárius Polák / 11. februára 2016 / Zo Slovenska

Nit­ra dosta­ne ďal­šiu inves­tí­ciu. Do hry sa má zapo­jiť App­le.

freshnews

Po Jagu­ar Land Rover, kto­rý je ďal­šou posi­lou pre slo­ven­ský auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, pri­chá­dza ďal­šia inves­tí­cia pre Nit­ru.

O inves­tí­ciu sa má posta­rať Jas­plas­tik-SK, jeden z naj­väč­ších dodá­va­te­ľov elek­tro­ni­ky Foxconn.

Nie je však na 100 % potvr­de­né, o akú výro­bu pôj­de. Pod­ľa Hos­po­dár­skych Novín, má isť o App­le tele­ví­zor, kto­rý má svoj pro­dukt pred­sta­viť medzi rokom 2017 a 2018.

Čo to pre ľudí zna­me­ná? O urči­tú čias­t­ku sa zní­ži neza­mest­na­nosť, žiaľ naj­viac sa prav­de­po­dob­ne uplat­nia ope­rá­to­ri výro­by.

appletv

fot­ka: lifehack.org

zdroj: Hos­po­dár­ske Novi­ny, zdroj titul­nej fot­ky: Dárius Polák

Pridať komentár (0)