Do Nitry mieri ďal­šia veľká inves­tí­cia!

Dárius Polák / 11. februára 2016 / Zo Slovenska

Nitra dostane ďal­šiu inves­tí­ciu. Do hry sa má zapo­jiť Apple.

freshnews

Po Jaguar Land Rover, ktorý je ďal­šou posi­lou pre slo­ven­ský auto­mo­bi­lový prie­my­sel, pri­chá­dza ďal­šia inves­tí­cia pre Nitru.

O inves­tí­ciu sa má posta­rať Jas­plas­tik-SK, jeden z naj­väč­ších dodá­va­te­ľov elek­tro­niky Foxconn.

Nie je však na 100 % potvr­dené, o akú výrobu pôjde. Podľa Hos­po­dár­skych Novín, má isť o Apple tele­ví­zor, ktorý má svoj pro­dukt pred­sta­viť medzi rokom 2017 a 2018.

Čo to pre ľudí zna­mená? O určitú čias­tku sa zníži neza­mest­na­nosť, žiaľ naj­viac sa prav­de­po­dobne uplat­nia ope­rá­tori výroby.

appletv

fotka: lifehack.org

zdroj: Hos­po­dár­ske Noviny, zdroj titul­nej fotky: Dárius Polák

Pridať komentár (0)