Do peri­odic­kej sústa­vy pri­bud­li šty­ri nové prv­ky: Ostrov sta­bi­li­ty je opäť o krok bliž­šie!

Martin Bohunický / 5. januára 2016 / Lifehacking

Nové obja­vy koneč­ne dopl­ni­li sied­my ria­dok tabuľ­ky.

Šty­ri nové prv­ky boli tie­to dni natrva­lo pri­da­né do peri­odic­kej tabuľ­ky, hneď po tom, ako boli ich obja­vy potvr­de­né orga­ni­zá­ci­ou IUPAC (The Inter­na­ti­onal Uni­on of Pure and App­lied Che­mis­try). Prá­ve tá je totiž za aktu­ali­zá­ciu peri­odic­kých tabu­liek zod­po­ved­ná.

IUPAC minu­lý týž­deň ozná­mil, že prv­ky s čís­la­mi 113, 115, 117 a 118 spľ­ňa­jú všet­ky kri­té­ria a sta­nú sa tak prvý­mi nová­čik­mi v tabuľ­ke od roku 2011. Nad­šen­cov do ché­mie ale iste naj­viac teší, že tie­to prv­ky koneč­ne vypl­nia celý sied­my ria­dok.

periodic-table-elements_02

Tie­to prv­ky dopo­siaľ nema­jú urče­né náz­vy, to môže­me oča­ká­vať v prie­be­hu najb­liž­ších mesia­cov. Čís­la 115, 117 a 118 boli obja­ve­né tímom ved­cov v rus­kom Joint Ins­ti­tu­te for Nuc­le­ar Rese­arch a kali­forn­skom Lawren­ce Live­mo­re Nati­onal Labo­ra­to­ry. Rus­ko-ame­ric­ký tím má na sve­do­mí vraj aj objav prv­ku 113, zná­my ako unun­trium, ten však IUPAC napo­kon pri­sú­dil tímu z japon­ské­ho inšti­tú­tu Riken. 113 tak bude zrej­me ako prvý prvok vôbec pome­no­va­ný pod­ľa výskum­ní­ka z Ázie.

ryojinoyori2

Obja­ve­nie super­ťaž­kých prv­kov je poriad­ne ťaž­ké, keď­že majú ten­den­ciu rých­lo sa roz­lo­žiť. No tým, že výskum­ní­ci obja­vi­li super­ťaž­ké prv­ky s väč­šou život­nos­ťou opäť stúp­la nádej na obja­ve­nie tzv. “ostro­va sta­bi­li­ty” – sku­pi­ny prv­kov, kto­ré sú super ťaž­ké a sta­bil­né záro­veň.

Kosu­ke Mori­ta, kto­rý vie­dol v Rike­ne výskum prv­ku 113, navy­še avi­zu­je, že tým­to to nekon­čí a tím sa už zame­ria­va na prv­ky od 119 vyš­šie.

Ten­to objav je pre ved­cov ako zla­tá olym­pij­ská medai­la,” pove­dal Ryo­ji Noy­o­ri, býva­lý pre­zi­dent Rike­nu a lau­re­át Nobe­lo­vej ceny za ché­miu.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)