Do peri­odic­kej sústavy pri­budli štyri nové prvky: Ostrov sta­bi­lity je opäť o krok bliž­šie!

Martin Bohunický / 5. januára 2016 / Tools a produktivita

Nové objavy konečne dopl­nili siedmy ria­dok tabuľky.

Štyri nové prvky boli tieto dni natrvalo pri­dané do peri­odic­kej tabuľky, hneď po tom, ako boli ich objavy potvr­dené orga­ni­zá­ciou IUPAC (The Inter­na­ti­onal Union of Pure and App­lied Che­mis­try). Práve tá je totiž za aktu­ali­zá­ciu peri­odic­kých tabu­liek zod­po­vedná.

IUPAC minulý týž­deň ozná­mil, že prvky s čís­lami 113, 115, 117 a 118 spľ­ňajú všetky kri­té­ria a stanú sa tak prvými nová­čikmi v tabuľke od roku 2011. Nad­šen­cov do ché­mie ale iste naj­viac teší, že tieto prvky konečne vypl­nia celý siedmy ria­dok.

periodic-table-elements_02

Tieto prvky dopo­siaľ nemajú určené názvy, to môžeme oča­ká­vať v prie­behu najb­liž­ších mesia­cov. Čísla 115, 117 a 118 boli obja­vené tímom ved­cov v rus­kom Joint Ins­ti­tute for Nuc­lear Rese­arch a kali­forn­skom Lawrence Live­more Nati­onal Labo­ra­tory. Rusko-ame­rický tím má na sve­domí vraj aj objav prvku 113, známy ako unun­trium, ten však IUPAC napo­kon pri­sú­dil tímu z japon­ského inšti­tútu Riken. 113 tak bude zrejme ako prvý prvok vôbec pome­no­vaný podľa výskum­níka z Ázie.

ryojinoyori2

Obja­ve­nie super­ťaž­kých prv­kov je poriadne ťažké, keďže majú ten­den­ciu rýchlo sa roz­lo­žiť. No tým, že výskum­níci obja­vili super­ťažké prvky s väč­šou život­nos­ťou opäť stúpla nádej na obja­ve­nie tzv. “ostrova sta­bi­lity” – sku­piny prv­kov, ktoré sú super ťažké a sta­bilné záro­veň.

Kosuke Morita, ktorý vie­dol v Rikene výskum prvku 113, navyše avi­zuje, že týmto to nekončí a tím sa už zame­riava na prvky od 119 vyš­šie.

Tento objav je pre ved­cov ako zlatá olym­pij­ská medaila,” pove­dal Ryoji Noy­ori, bývalý pre­zi­dent Rikenu a lau­reát Nobe­lo­vej ceny za ché­miu.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)