Do programu Slovak American Foundation sa prebojoval startup Kickresume

  • Slovak American Foundation vyhlásila výsledky letného výberového kola programu US Connections, ktorý podporuje inovatívnych slovenských podnikateľov.
collaged
  • Slovak American Foundation vyhlásila výsledky letného výberového kola programu US Connections, ktorý podporuje inovatívnych slovenských podnikateľov.

Pro­jekt Kick­re­sume pora­zil via­ceré silné star­tupy a vyhral pod­poru v hod­note 35 000 dolá­rov. Môže ju pou­žiť v prie­behu 12 až 18 mesia­cov na pokry­tie ciest do USA, kde sa má sústrediť na pre­daj a mar­ke­ting svojho pro­duktu, roz­ví­ja­nie par­tners­tiev a vlast­nej značky, ale tiež na dôle­žité budo­va­nie pove­do­mia o firme.

Kick­re­sume je ino­va­tívny nástroj pre vytvá­ra­nie pro­fe­sij­ných živo­to­pi­sov a web­strá­nok, ktorý kom­bi­nuje prin­cípy ume­lej inte­li­gen­cie, gami­fi­ká­cie, per­so­nál­nych tes­tov či synch­ro­ni­zá­cie sietí. Jeho cie­ľom je zrých­le­nie hľa­da­nia práce pre mla­dých pro­fe­si­oná­lov v Európe a v USA. Zakla­da­te­ľmi spoločnosti sú dvaja mladí pod­ni­ka­telia Tomáš Ondrejka a Peter Ďuriš, ktorý je zároveň aj CEO. Spo­loč­nosť sa teraz začlení do port­fó­lia SAF, spo­ločne s fir­mami, ktoré boli vybrané v pre­doš­lých kolách prog­ramu:

  • Anima Tech­nika vyvi­nula Drone n*Base , uni­kátnu hernú plat­formu pre jed­ného alebo via­ce­rých hrá­čov, ktorá využíva drony.
  • Pho­to­neo je star­tup zame­raný na smart vision, s paten­to­va­nou tech­no­ló­giou pre pokro­čilé 3D kamery na prie­my­selné pou­ži­tie a robo­tiku.
  • Stre­am­star vyvi­nul ino­va­tívny nástroj pre stre­a­mo­va­nie živých pre­no­sov, pre­dov­šet­kým špor­to­vých podu­jatí. Uspo­ria­da­te­ľom umož­ňuje vytvá­rať živý obsah jed­no­duch­šie, rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

14192598_852065424924827_1910133304297761961_n

foto: kickresume.com

Na výbere pro­jek­tov sa podie­ľali pre­dov­šet­kým vybraní porad­co­via z radov úspešných slovenských podnikateľov. Konečné roz­hod­nu­tie odo­vzdali vede­niu prog­ramu, ktoré výber Kick­re­sume schvá­lilo. Porad­cami prog­ra­mo­vého kola 2016 – 2017 sú:

  • Simona Bubá­nová, maji­teľka agen­túry Cre­a­tive Depart­ment
  • Vla­di­mír Bužek, Cen­trum pre výskum kvan­to­vej infor­má­cie, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied
  • Zdenko Hos­chek, CEO spo­loč­nosti Cre­a­tive Web/ZľavaDňa
  • Pavol Luka, tech­no­lo­gický ria­di­teľ v spo­loč­nosti ESET
  • Šimon Šicko, CEO/zakladateľ spo­loč­nosti Pixel Fede­ra­tion

Aby mali pri­hlá­sení šancu dostať sa do výberu prog­ramu, museli spl­niť nie­koľko kri­té­rií. Spo­loč­nosť musí byť v sko­rom štá­diu, musí mať ino­va­tívny komerčný pro­dukt alebo službu s veľ­kým trho­vým poten­ciá­lom. Chý­bať nesmie odhod­laný mana­žér­sky tím, ale tiež zákaz­níci a určitý prí­jem. Spoločnosť tiež musí byť situ­ovaná na Slo­ven­sku s väč­ši­no­vým podie­lom slo­ven­ských akci­oná­rov.

Pri­hlášky do zim­ného kola US Con­nec­ti­ons 2017 budú otvo­rené od 1. novem­bra do 15. decem­bra 2016 a výber pre­behne v janu­ári 2017. Viac infor­má­cií a pri­hlášky náj­deš na www.slovakamericanfoundation.org.

Fond SAF star­tu­pom nepos­ky­tuje kapi­tá­lové inves­tí­cie, ale inves­tuje do mana­žér­skych tímov. Umož­ňuje im skú­se­nosť s pod­ni­ka­teľ­ským pro­stre­dím v USA s cie­ľom rastu ich firiem na Slo­ven­sku aj v zahra­ničí. Hlav­ným cie­ľom nadá­cie je pod­pora slo­ven­skej star­tu­po­vej scény a vytvo­re­nie kon­ku­renč­ného pro­stre­dia pre mladé ino­va­tívne spo­loč­nosti.

zdroj titul­nej fotky: kickresume.com/facebook.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech