Do reštaurácií na Slovensku bude po novom možné vstúpiť aj s domácim miláčikom

  • Psíčkari by mali zbystriť pozornosť
  • Do reštaurácií bude po novom možné vstúpiť aj so spoločenským zvieraťom
dgg
unsplash.com
  • Psíčkari by mali zbystriť pozornosť
  • Do reštaurácií bude po novom možné vstúpiť aj so spoločenským zvieraťom

Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR prišlo s návrhom zmeny aktuálneho platného obmedzenia vstupu spoločenských zvierat do prevádzok verejného stravovania, s výnimkou osôb so zdravotným postihnutím.  Za spoločenské zviera sa podľa vyhlášky ministerstva o ochrane spoločenských zvierat považuje napríklad domestikovaný druh psa, mačky či králika.

„Chceme tak vyhovieť aj ľuďom, ktorí si svojho štvornohého miláčika chcú brať všade so sebou. Po novom sa prevádzkovateľ rozhodne sám, či umožní vstup zákazníka, napríklad so psom, do reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo na ich letné terasy,” informovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

zdroj: unsplash

Tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá.

Ak prevádzkovateľ, napríklad reštaurácie, súhlasí, tak zákazník bude môcť so spoločenským zvieraťom vstúpiť do konzumných priestorov napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo na ich letné terasy. Na Slovensku je registrovaných približne 18 000 zariadení verejného stravovania, pričom z konzultácií nám predbežne vyplynulo, že o túto službu bude mať záujem 20 až 30 % zariadení  verejného stravovania, “ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Umožnenie vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy však nesmie znížiť, respektíve ohroziť hygienickú úroveň prevádzky, ani ohroziť zdravotnú bezpečnosť podávaných pokrmov a nápojov.

zdroj: unsplash

„Chceli sme tak nastaviť pravidlá, ktoré budú prijateľné pre širokú populáciu. Ľudia sa tak budú môcť rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva predloží materiál v najbližších dňoch do medzirezortného pripomienkového konania,” oznámilo ministerstvo.

Zá­kon v sú­čas­nosti za­ka­zuje, aby do re­štau­rá­cií, ka­viarní, po­hos­tins­tiev a ďal­ších za­ria­dení spo­loč­ného stra­vo­va­nia mohli byť vodené alebo vpúš­ťané zvie­ratá. Ak to pre­vádz­ko­va­teľ ne­za­bez­pečí, za po­ru­še­nie tejto po­vin­nosti je možné pod­ni­ka­te­ľovi ulo­žiť po­kutu vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

zdroj: unsplash

„Zá­kaz­níci stra­vo­va­cích za­ria­dení, ale aj ich pre­vádz­ko­va­te­lia, po­va­žujú uve­dený zá­kaz za ne­odô­vod­nený a zby­točne ob­me­dzu­júci. V an­kete By­rok­ra­tický ne­zmy­sel roka, ktorú kaž­do­ročne or­ga­ni­zuje Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska, sa zá­kaz vstupu zvie­rat do ka­viarní za rok 2018 umiest­nil na pr­vom mieste,” píše sa v dô­vo­do­vej správa NRSR.

 zdroj: health.gov.sk  NRSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech