Dokáže sa Face­book posta­viť nad samotný inter­net?

Michal Ondro / 22. apríla 2016 / Business

Pri­bližne pred týžd­ňom Face­book sprí­stup­nil tzv. Ins­tant Artic­les pre všet­kých domá­cich vyda­va­te­ľov. Ide o nový spô­sob načí­ta­va­nia člán­kov pomo­cou upra­ve­ného RSS zdroja. Takéto články majú v pra­vom hor­nom rohu sym­bol blesku a dokážu sa načí­tať už za pol sekundy, čo je 10-krát rých­lej­šie v porov­naní s otvá­ra­ním na inter­ne­to­vej stránke. Články sa sku­točne načí­tajú okam­žite. Ľudia majú čoraz menej dôvo­dov opúš­ťať Face­book a sociálna sieť sil­nie.

Mark Zuc­ker­berg ozná­mil vývoj Ins­tant Artic­les pri­bližne pred rokom a odvtedy na tejto vychy­távke tvrdo makal. Začal hneď z ostra tým, že si doho­dol spo­lu­prácu s naj­väč­šími vyda­va­teľmi v hre – Buzz­Feed, Huf­fing­ton Post, New York Times a Was­hing­ton Post. Mnohí z nich sa neskôr vyjad­rili, že vďaka Ins­tant Artic­les stú­pol denný počet náv­štev ich stránky.

3052550-poster-p-1-facebook-is-finally-rolling-out-instant-articles-to-all-iphones

foto: c.fastcompany.net

Člá­nok na Ins­tant Artic­les môže dať hocikto, kto má a aspoň blog. Zuc­ker­berg teda dáva mož­nosť malým blog­ge­rom, aby sa sku­točne nie­kam posu­nuli, zís­kali číta­nosť a zaro­bili aj nejaké peniaze. A že sa na tom dá zaro­biť.

Mož­nosť pub­li­ko­vať články nie je tým jedi­ným, čo Face­book ponúka. Vyda­va­te­lia totiž môžu využí­vať aj reklamný pries­tor v rámci kaž­dého článku a 100% výno­sov z reklamy ide práve im. Tak­tiež môžu využí­vať služby Facebook’s Audience Network, pomo­cou kto­rej sa ich reklamné kam­pane dostanú aj mimo Face­bo­oku a do iných apli­ká­cií.

Doká­zal však Face­book to, čo mohla spo­loč­nosť AOL už pred gene­rá­ciou? Stal sa sku­točne nie­čím, čo stojí nad inter­ne­tom?

ab64e7d0-0351-11e6-9667-41de50e9bb65_aol-dial-up

foto: l.iymg.com

Vysvet­lím, čo tým mys­lím. Na začiatku 90-tych rokov bola v Ame­rike nesmierne popu­lárna spo­loč­nosť AOL aj z toho dôvodu, že ju ľudia nikdy nemu­seli opus­tiť, aby mohli ísť na inter­net. Po pri­hlá­sení sa do sys­tému (obrá­zok vyš­šie) mali prí­stup k svo­jim mai­lom, mohli si písať so zná­mymi, mali tak­tiež prí­stup na jed­no­du­ché stránky o novin­kách a počasí, pozrieť si mohli rôzne obrázky, videá, pre­čí­tať články a zahrať hry.

Pou­ží­va­te­lia preto naozaj nemali dôvod opus­tiť AOL, aby šli na inter­net – všetko tam totižto mali. Znie to pove­dome, že?

Len si to pred­stav. Ak sa Face­bo­oku bude takto dariť aj naďa­lej, tak namiesto toho, aby ľudia išli na stránky vyda­ve­te­ľov, budú „kon­zu­mo­vať“ ich obsah len skrz Face­book a jeho apli­ká­cie. Nebudú mať teda naj­menší dôvod opus­tiť Face­book.

mark-zuckerberg-032613

foto: qzprod.files.wordpress.com

Mnohí si to plne neuve­do­mu­jeme, no Face­book je nesku­točne blízko k tomu, aby bol vyhlá­sený za víťaza celého Inter­netu. Ak by sa Zuc­ker­ber­govi poda­rilo kúpiť Snap­chat, ako pred 18-timi mesiacmi chcel, tak by bol k tomu ešte bliž­šie.

Len čas ukáže. Isté je však jedno, Face­bo­oku sa tak ľahko nez­ba­víme.

Zdroj: Gary Vay­ner­chuk, medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: barbaut.com

Pridať komentár (0)