Dom ako dôkaz, že bývať sa dá aj v súla­de s ume­ním

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Doc. Ing. arch. Márius Žitňanský Ing. arch. Peter Gonda / 17. júna 2017 / Architektúra

zdroj: Matej Hakar

Keď archi­tekt robí pre seba, má mož­nosť vytvo­riť die­lo, kto­ré je jeho vlast­nou autor­skou výpo­ve­ďou. V pre­zen­to­va­nom objek­te je to zrej­mé. Auto­ri (a jeden z nich záro­veň aj pou­ží­va­teľ) vo vzá­jom­nej zho­de vytvo­ri­li dom a pro­stre­die, kto­ré zhmot­ňu­je ich názor na jed­nu z mož­ných podôb býva­nia pre nezá­vis­lých kre­a­tí­nych ľudí.

Rodin­ný dom sa nachá­dza v záh­ra­dách sta­rej vidiec­kej zástav­by v Ber­no­lá­ko­ve. Tva­ro­vo zau­jí­ma­vý kon­cept domu vzni­kol ako reak­cia na oko­li­tú zástav­bu.

Na jed­nej stra­ne rea­gu­je na blíz­ku kubic­kú zástav­bu, na stra­ne dru­hej ref­lek­tu­je arche­typ vidiec­ke­ho domu so sed­lo­vu stre­chou. Výtvar­nosť rie­še­nia je zalo­že­ná na kom­po­zí­cii bie­lej hmo­ty, do kto­rej sú vsa­de­né tma­vé geomet­ric­ké plo­chy zask­le­nia.

Pro­jekt (ako sme spo­me­nu­li) nebol štan­dard­ným zada­ním medzi archi­tek­tom a inves­to­rom. Sta­veb­ní­kom bol v tom­to prí­pa­de jeden z auto­rov spo­lu s par­tner­kou. Oba­ja uva­žo­va­li o neštan­dard­nom býva­ní, kto­ré bude síce súčas­ťou obce, no bude mať záro­veň svo­ju inti­mi­tu a odstup od ruchu uli­ce.

Foto: Matej Hakar

Dom využí­va poten­ciál oko­li­tých záh­rad, dôle­ži­tý je výhľad do kra­ji­ny. V inte­ri­é­ri je dôraz kla­de­ný na funkč­nú, mate­riá­lo­vú, aj výtvar­nú strán­ku rie­še­nia. Vznik­lo tak vnú­tor­né pro­stre­die, kto­ré vytvá­ra priaz­ni­vé pod­mien­ky aj pre kre­a­tív­nu prá­cu, kto­rej sa oba­ja inves­to­ri venu­jú.

Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar

Polo­ha je kľú­čo­vým fak­to­rom. Dom je umiest­ne­ný ako tre­tí zo šies­tich samos­tat­ných rodin­ných domov medzi Poľov­níc­kou a Potoč­nou uli­cou. Hus­to zasta­va­ný poze­mok s roz­mer­mi 15x200m (celá uli­ca) je prí­stup­ný spo­loč­nou súkrom­nou komu­ni­ká­ci­ou. Strie­da­nie dom-záh­ra­da-dom… na vnú­tor­nej ulič­ke je tren­dom hlav­ne v prí­mest­ských síd­lach. Oko­li­té objek­ty so sed­lo­vý­mi stre­cha­mi sú pre­važ­ne zo začiat­ku a 80. rokov 20. sto­ro­čia.

Rea­li­zo­va­ný objekt nad­vä­zu­je na vidiec­ky kon­text tvo­ri­vým spô­so­bom. Vychá­dza zo šik­mých striech, ale mení ich for­mu na súdo­bý šik­mý dia­go­nál­ny tvar s pozdĺž­nou osou sever-juh, kto­rá sa tak stá­va osou celé­ho rie­še­né­ho pries­to­ru a súčas­ne pri­ná­ša z kaž­dé­ho uhla pohľa­du iný záži­tok. Prieč­ny smer (vo vnút­ri zástav­by) je neza­sta­va­ný. Otvá­ra zau­jí­ma­vé prie­hľa­dy do zele­ne, hlav­ne z vyš­ších hori­zon­tov.

Samot­ný dom má par­ce­lu veľ­kú 4,6 ára. Osa­de­ný je v jej sever­nej čas­ti, kde sa nachá­dza aj stá­tie pre 2 osob­né autá, vstup do gará­že a vstup do domu. Juž­nú časť pozem­ku tvo­rí tráv­na­tá plo­cha s bez­ba­ri­é­ro­vým pre­po­je­ním na inte­ri­ér domu. Dom sa nech­ce uzat­vá­rať. Chce komu­ni­ko­vať s oko­lím. Eli­mi­no­va­nie plo­tov je na slo­ven­ské pome­ry nety­pic­ké. nasle­do­va­nia­hod­né. Pod­ľa auto­rov pris­pie­va k budo­va­niu dob­rých sused­ských vzťa­hov (my tomu pev­ne verí­me :-).

Dis­po­zí­cia domu je dele­ná na poby­to­vú časť na prí­ze­mí. Spo­je­ná obý­va­cia izba, jedá­leň, kuchy­ňa a samos­tat­ná garáž s tech­nic­kou miest­nos­ťou. Poscho­die domu tvo­rí pra­cov­ná a oddy­cho­vá časť — v inte­ri­é­ri komu­ni­ku­je s prí­ze­mím cez otvo­re­nú scho­dis­ko­vú galé­riu. Pri navrho­va­ní dis­po­zí­cie bol dôraz kla­de­ný na maxi­mál­nu otvo­re­nosť. Prie­hľa­dy v inte­ri­é­ri, ale aj výhľa­dy do záh­rad tvo­ria dôle­ži­tú súčasť býva­nia.

Keď­že dom je rea­li­zo­va­ný svoj­po­moc­ne, od začiat­ku bola kon­štruk­cia navrho­va­ná z ľah­ko dostup­ných a na spra­co­va­nie nená­roč­ných mate­riá­lov. Prí­ze­mie je voľ­né, otvo­re­né. Poscho­die podo­pie­ra­jú dve nos­né ste­ny odde­ľu­jú­ce obyt­nú časť od gará­že a tech­nic­kej miest­nos­ti. Poscho­die je tiež rie­še­né ako otvo­re­ný pries­tor. Je dele­né len prieč­ka­mi. Krov nie je podop­re­tý, leží len na obvo­do­vom muri­ve.

Kon­štruk­cia kro­vu je zau­jí­ma­vá tým, že pre dodr­ža­nie čis­té­ho tva­ru (aj v inte­ri­é­ri) nebo­lo mož­né stu­žiť krok­vy klieš­ti­na­mi. Pre­to je kon­štruk­cia kro­vu rie­še­ná ako prieh­ra­do­vá, prieč­ne stu­že­ná väz­ni­ca­mi. Zlo­ži­tosť kro­vu ešte pod­tr­hu­je fakt asy­met­ric­ké­ho, pul­to­vo — sed­lo­vé­ho tva­ru s vrcho­lom ulo­že­ným po uhlop­rieč­ke domu.

Na fasá­de je pou­ži­tá bie­la akry­lá­to­vá omiet­ka. Detai­ly oko­lo okien sú vyho­to­ve­né z lepe­né­ho fasád­ne­ho obkla­du v čier­nej lesk­lej povr­cho­vej úpra­ve. Výpl­ne otvo­rov tvo­ria hli­ní­ko­vé rámy s fix­ným a otvá­ra­vým zask­le­ním. Okná majú čier­nu lesk­lú povr­cho­vú úpra­vu s vnú­tor­ným bie­lym tex­til­ným tie­ne­ním.

Archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie pod­po­ru­je tiež povr­cho­vá úpra­va stre­chy z bie­lej teku­tej mem­brá­ny. V takej­to podo­be na Slo­ven­sku bola rea­li­zo­va­ná prvý­krát. Zjed­no­te­nie povr­chov fasá­dy a stre­chy sce­ľu­je tvar domu a pomá­ha vyznieť samot­nej skulp­tu­rál­nej for­me.

V inte­ri­é­ri je pou­ži­tý sád­ro­kar­tó­no­vý obklad stien a stro­pov s bie­lym mat­ným náte­rom. Bie­la mat­ná lia­ta pod­la­ha je mies­ta­mi dopl­ne­ná dubo­vým obkla­dom. Kaž­dá miest­nosť má základ­nú bie­lu fareb­nosť. Na vybra­ných pozí­ciách je akcen­to­va­ná o dre­ve­ný detail v podo­be vlo­že­nej pod­la­hy, obkla­du, pod­hľa­du, prí­pad­ne aj dre­ve­né­ho umý­vad­la a spr­cho­vé­ho kúta… Dôle­ži­té inte­ri­é­ro­vé prv­ky (napr. sede­nie a osvet­le­nie) sú dopl­ne­né for­mou trans­pa­rent­ných objek­tov z číre­ho poly­ak­ry­lá­tu.

Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar

Dôle­ži­tým ele­men­tom inte­ri­é­ru, ale aj exte­ri­é­ru je osvet­le­nie, na kto­ré bol kla­de­ný veľ­ký dôraz. Na jeho dizajn, funkč­nú i tech­nic­kú strán­ku. Osvet­le­nie je plno­hod­not­ným výra­zo­vým pros­tried­kom, pri­čom pri­ná­ša do domu kva­lit­né osvet­le­nie a emó­cie pomo­cou rôz­nych sve­tel­ných scén. Zau­jí­ma­vos­ťou pro­jek­tu osvet­le­nia je fakt, že je v celom roz­sa­hu autor­ským rie­še­ním a všet­ky svet­lá boli vyví­ja­né aj vyrá­ba­né na mie­ru.

Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Foto: Matej Hakar
Pridať komentár (0)