Donáš­ko­vá služ­ba pre Mari­hu­anu je TU!

Peter Kováč / 3. augusta 2014 / Business

Star­tup Eaze, kto­rý síd­li v San Fran­cis­cu sľu­bu­je donáš­ku trá­vy do 10 minút až k vaším dve­rám. Už je to nie­koľ­ko Ame­ric­ký­ch štá­tov, čo zača­lo uvoľ­ňo­vať pou­ží­va­nie mari­hu­any pre svo­je osob­né úče­ly a nie­kto­ré štá­ty ju dokon­ca už aj lega­li­zo­va­li. Posled­ným mie­tom, kto­rý mari­hu­anu dek­ri­mi­na­li­zo­val je Was­hing­ton DC, Oba­ma má tak skve­lú mož­nosť nepo­ru­šo­vať zákon :).

Eaze rozbehol Keith McCarty, bývalý sales director startupu Yammer, ktorý vznikol v roku 2008 a bol kúpený Microsoftom. Eaze je ako Uber, len rozdieľ je v tom, že appka vám ukazuje kde sa práve nachádza šofér a kedy dorazí s vašou objednanou trávou priamo k vaším dverám.

Zakladateľ Keith McCarty (vľavo)

Zatiaľ služba umožňuje objednať trávu, len tým, čo ju smú užívať na lekársky predpis. Predpokladáme, že v San-Fran má túto kartu už každý tretí :). Po autorizácii vašej karty (licencie), si môžete vyberať z pestrého množstva druhov a zo 4 množstevných škál.

''Keď som povedal svojím rodičom o idei Eaze, obvinili má, že sa takto stanem obdivovaným drogovým dílerom,'' povedal McCarty. 

1/8 trávy výjde približne na 50 dolárov, v cene je už aj zahrnutá donáška priamo k vašim dverám. Cieľom služby Eaze je rozšíriť svoje pole pôsobnosti o ďalšie štáty ako Colorado, Washington kde je marihuana taktiež dekriminalizovaná.

V Amerike sa karta začína obracať a väčšina Američanov začína meniť názor, konkrétne 54% je za legalizáciu marihuany. U mladšie narodených pod 20 rokov je podpora ešte vyššia na úrovni až 69%.

Otázka znie, kedy budeme aj my... Vlastne načo sa vôbec pýtam.

Zdroj: techcrunch

Pridať komentár (0)