Donáš­ková služba pre Mari­hu­anu je TU!

Peter Kováč / 3. august 2014 / Business

Star­tup Eaze, ktorý sídli v San Fran­ciscu sľu­buje donášku trávy do 10 minút až k vaším dve­rám. Už je to nie­koľko Ame­ric­kých štá­tov, čo začalo uvoľ­ňo­vať pou­ží­va­nie mari­hu­any pre svoje osobné účely a nie­ktoré štáty ju dokonca už aj lega­li­zo­vali. Posled­ným mie­tom, ktorý mari­hu­anu dek­ri­mi­na­li­zo­val je Was­hing­ton DC, Obama má tak skvelú mož­nosť nepo­ru­šo­vať zákon :).

Eaze roz­be­hol Keith McCarty, bývalý sales direc­tor star­tupu Yam­mer, ktorý vzni­kol v roku 2008 a bol kúpený Mic­ro­sof­tom. Eaze je ako Uber, len roz­dieľ je v tom, že appka vám uka­zuje kde sa práve nachá­dza šofér a kedy dorazí s vašou objed­na­nou trá­vou priamo k vaším dve­rám.

Zakla­da­teľ Keith McCarty (vľavo)

Zatiaľ služba umož­ňuje objed­nať trávu, len tým, čo ju smú uží­vať na lekár­sky pred­pis. Pred­po­kla­dáme, že v San-Fran má túto kartu už každý tretí :). Po auto­ri­zá­cii vašej karty (licen­cie), si môžete vybe­rať z pes­trého množ­stva dru­hov a zo 4 množ­stev­ných škál.

”Keď som pove­dal svo­jím rodi­čom o idei Eaze, obvi­nili má, že sa takto sta­nem obdi­vo­va­ným dro­go­vým díle­rom,” pove­dal McCarty. 

1/8 trávy výjde pri­bližne na 50 dolá­rov, v cene je už aj zahr­nutá donáška priamo k vašim dve­rám. Cie­ľom služby Eaze je roz­ší­riť svoje pole pôsob­nosti o ďal­šie štáty ako Colo­rado, Was­hing­ton kde je mari­hu­ana tak­tiež dek­ri­mi­na­li­zo­vaná.

V Ame­rike sa karta začína obra­cať a väč­šina Ame­ri­ča­nov začína meniť názor, kon­krétne 54% je za lega­li­zá­ciu mari­hu­any. U mlad­šie naro­de­ných pod 20 rokov je pod­pora ešte vyš­šia na úrovni až 69%.

Otázka znie, kedy budeme aj my… Vlastne načo sa vôbec pýtam.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)