V Dono­va­loch má vyrásť lyžiar­ska hala ako v Dubaji

Marianna Mikešová / 22. november 2016 / Zo Slovenska

Nie­žeby Dono­valy nemali dosta­tok lyžiar­skych zjaz­do­viek, no v porov­naní s tatrans­kými stre­dis­kami sú stále malým hrá­čom v slo­ven­skom turizme. Táto loka­lita má však obrov­ský poten­ciál, ktorý chce využiť spo­loč­nosť Dono­val­ley a posta­viť tu prvú krytú lyžiar­sku halu v stred­nej Európe. Slo­ven­sko sa tak zrejme bude môcť porov­ná­vať s Duba­jom či Nemec­kom.

Dono­val­ley resort je mili­ó­nový pro­jekt, kto­rého cie­ľom je výstavba vše­stran­ného are­álu na plo­che viac ako 140 000 met­rov štvor­co­vých. Rezort vyras­tie v cen­tre obce Dono­valy a bude zame­raný na roz­ší­re­nie ces­tov­ného ruchu v loka­lite. Dono­valy sú už dnes obľú­be­nou des­ti­ná­ciou turis­tov a najmä Slo­vá­kov, ktorí sem pri­chá­dzajú hlavne kvôli zim­nej lyžo­vačke, no stali sa aj obľú­be­ným rekre­ač­ným mies­tom pre slo­ven­skú smo­tánku. Autori pro­jektu chcú ponuku slu­žieb ešte viac roz­ší­riť a skva­lit­niť.

Dote­raz spo­loč­nosť zve­rej­ňo­vala najmä infor­má­cie o výstavbe 33 luxus­ných rekre­ač­ných chát, ktoré pro­pa­guje aj hoke­jista Richard Zed­ník. Teraz firma pre­chá­dza do dru­hej fázy pro­jektu, kto­rou je výstavba moder­nej kry­tej lyžiar­skej haly s roz­lo­hou až 65 000 met­rov štvor­co­vých. Podľa infor­má­cií por­tálu reality.etrend.sk inves­tor na rea­li­zá­cii už pra­cuje a dokonca sa spo­jil s par­tner­skou spo­loč­nos­ťou z Holand­ska, preto nejde o žiadne plané sľuby.

2242839

Foto: kontio.sk

Ide o uni­kátny pro­jekt zážit­ko­vého ces­tov­ného ruchu, ktorý vo svo­jom roz­sahu a roz­ma­ni­tosti aktu­álne nemá v Európe obdobu. Naj­väč­ším, ale zďa­leka nie jedi­ným lákad­lom pro­jektu je lyžiar­ska hala, kde budete môcť celo­ročne lyžo­vať,“ uvie­dol pre por­tál Trend Rea­lity pro­jek­tový mana­žér Dono­val­ley Igor Obšajs­ník.

Pro­jekt Dono­val­ley sa snaží o sku­točnú roz­ma­ni­tosť slu­žieb a okrem vyš­šie spo­me­nu­tého chce poskyt­núť aj well­ness služby či pries­tory pre tré­no­va­nie hoke­jo­vých klu­bov. Dono­val­ley pro­pa­gujú malebné hor­ské pro­stre­die ako pro­ti­klad k ruš­nému mestu, tra­dí­cie oko­li­tých slo­ven­ských osád a široké mož­nosti špor­to­vého vyži­tia v okolí. Spolu s budú­cou lyžiar­skou halou, obrov­skou poten­ciál­nou náv­štev­nos­ťou aj z oko­li­tých kra­jín, a vytvo­re­ním množ­stva nových pra­cov­ných miest má byť areál výraz­ným oži­ve­ním tohto regi­ónu.

4f9814a7de5a7f35fc3ea1753c97940e

Foto: go2slovakia.eu

Lyžiar­ska hala Dono­val­ley však nie je prvým pro­jek­tom tohto druhu na Slo­ven­sku. Podob­ných záme­rov už bolo viac, naprí­klad lyžiar­ska hala v Ada­move, kto­rej výstavba mala začať pred štyrmi rokmi a podobne, ako plány na výstavbu via­ce­rých akva­par­kov, sa ani tent nezre­a­li­zo­val. Sme zve­daví, či budú Dono­val­ley sku­točne výnim­kou a pri­nesú nový vie­tor do slo­ven­ského turizmu.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: alux.com/donovalley.sk

Pridať komentár (0)