Dostal prá­ve Aero­mo­bil tvr­dú kon­ku­ren­ciu z Číny? Obá­vam sa, že áno!

Martin Bohunický / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Číňa­nia pred­sta­vi­li svoj­ho elek­tric­ké­ho dro­na EHang 184 a celý svet kroch­ká bla­hom.

Vývo­ja­rí slo­ven­ské­ho Aero­mo­bi­lu však zrej­me nad­še­ní nie sú. Dôvod je jas­ný — toto je kon­cept, kto­rý v mno­hých oblas­tiach výho­dy lie­ta­jú­cich áut pred­čí o kilo­me­ter.

Na prvý pohľad vyze­rá EHang 184 ako väč­ší dron. A ak by sme to bra­li prag­ma­tic­ky, tak je to vlast­ne aj prav­da. Je dosť veľ­ký na to, aby sa do jeho kok­pi­tu zmes­til člo­vek. Po pred­sta­ve­ní na CES je jas­né, že toto je prvý plne auto­nóm­ny letec­ký stroj urče­ný na pre­pra­vu ľudí. Je špe­cia­li­zo­va­ný na krát­ke vzdia­le­nos­ti a let v níz­kej výš­ke. Pre­to je nut­né nad EHan­gom pre­mýš­ľať skôr ako nad heli­kop­té­rou, než ako lie­tad­lom.

V kaž­dom prí­pa­de je to podob­ne ako Aero­mo­bil stroj urče­ný na pre­pra­vu ľudí, pre­to mi nedá, aby som tie­to dva pro­duk­ty pone­chal bez vzá­jom­né­ho porov­na­nia. V kaž­dom z nich napo­kon vidím využi­tie nie­kde inde a naz­na­čil som to už skôr — EHang je skôr heli­kop­té­ra a Aero­mo­bil skôr lie­tad­lo.

Kedy sa opla­tí viac EHang 184?

EHang má hneď nie­koľ­ko výhod. Podob­ne ako heli­kop­té­ra, tak aj ten­to elek­tric­ký dron má ver­ti­kál­ny vzlet. Viem si teda krás­ne pred­sta­viť využi­tie toho stro­ja v mest­ských pries­to­roch. Sad­nem, stroj ma vytiah­ne nad mra­ko­dra­py a pre­su­nie ma tam, kam potre­bu­jem. V mojej vízii to fun­gu­je ako Uber — nie je to nie­čo, čo potre­bu­jem vlast­niť, no cez apli­ká­ciu si to pri­vo­lám, hoci­ke­dy sa mi zachce.

Ak by to však pred­sa len bola vec vlast­níc­tva, EHang 184 ešte neo­zná­mil pred­bež­nú cenu, no dá sa oča­ká­vať, že to bude menej ako neja­kých 200 000 eur za Aero­mo­bil. Keď­že je stroj plne auto­nóm­ny a zadá­vaš len bod, kam ťa má tvoj dron odviezť, teore­tic­ky nebu­deš potre­bo­vať ani pilot­ný pre­ukaz. Veľ­mi dôle­ži­tou otáz­kou je však to, čo sa sta­ne v prí­pa­de neča­ka­ných sce­ná­rov. Nemož­nosť pilo­to­vať stroj, kto­rý má ten­den­ciu spad­núť stov­ky met­rov na zem, je tak nejak stra­ši­del­ná. A keď­že je elek­tric­ký, vo vzdu­chu vydr­ží tak 23 minút.

Kedy sa opla­tí viac Aero­mo­bil?

Aero­mo­bil je teda ako malé lie­tad­lo, s kto­rým môžeš jaz­diť po ces­tách. Asi sa neod­ve­zieš z jed­nej stra­ny Bra­ti­sla­vy do cen­tra, jeho využi­tie vidím skôr na otvo­re­ných prie­s­trans­tvách. Vzliet­nem na kra­ji Bra­ti­sla­vy a odve­ziem sa na kraj Košíc v prie­be­hu hodi­ny. Ben­zí­no­vý pohon síce nie je úpl­ne eko­lo­gic­ký, no o dojaz­de Aero­mo­bi­lu môže neja­ký čín­sky dron len sní­vať.

Solíd­na rých­losť na úpl­ne inej úrov­ni, obrov­ský štýl a nako­niec — keď dole­tíš, jaz­díš si pre­máv­kou ako­by nič. Všet­ko máš navy­še plne pod kon­tro­lou. Sedieť s pilot­ným pre­uka­zom v neja­kom plas­to­vom stro­ji z Číny a nemôcť nič kon­tro­lo­vať, to asi nie je prá­ve muž­ský sen.

Aero­mo­bil je v mojom poní­ma­ní skôr lie­tad­lo s kole­sa­mi než auto s kríd­la­mi a pre­to keby naň mám potreb­né pros­tried­ky, aj by som k nemu tak pri­stu­po­val.

Zhr­nu­tie

Oba tie­to vyná­le­zy pred­beh­li svo­ju dobu o nie­koľ­ko rokov a potr­vá ešte poriad­ne dlho, než sa sta­nú bež­nou súčas­ťou našich živo­tov. EHang z môj­ho pohľa­du zasia­hol pres­ne tam, kde Aero­mo­bil zaos­tá­va — krát­ke vzdia­le­nos­ti, urban pros­trie­die, nut­nosť byť pilo­tom. Na sil­né strán­ky Aero­mo­bi­lu však zďa­le­ka nemá.

Aero­mo­bil EHang
Dojazd 700km/875km ako auto na plnú nádrž 80km na jed­no nabi­tie
Max.rýchlosť 200km/h 100km/h
Kapa­ci­ta Dve oso­by Jed­na oso­ba
Pridať komentár (0)