Dostal práve Aero­mo­bil tvrdú kon­ku­ren­ciu z Číny? Obá­vam sa, že áno!

Martin Bohunický / 9. januára 2016 / Tech a inovácie

Číňa­nia pred­sta­vili svojho elek­tric­kého drona EHang 184 a celý svet krochká bla­hom.

Vývo­jarí slo­ven­ského Aero­mo­bilu však zrejme nad­šení nie sú. Dôvod je jasný — toto je kon­cept, ktorý v mno­hých oblas­tiach výhody lie­ta­jú­cich áut predčí o kilo­me­ter.

Na prvý pohľad vyzerá EHang 184 ako väčší dron. A ak by sme to brali prag­ma­ticky, tak je to vlastne aj pravda. Je dosť veľký na to, aby sa do jeho kok­pitu zmes­til člo­vek. Po pred­sta­vení na CES je jasné, že toto je prvý plne auto­nómny letecký stroj určený na pre­pravu ľudí. Je špe­cia­li­zo­vaný na krátke vzdia­le­nosti a let v níz­kej výške. Preto je nutné nad EHan­gom pre­mýš­ľať skôr ako nad heli­kop­té­rou, než ako lie­tad­lom.

V kaž­dom prí­pade je to podobne ako Aero­mo­bil stroj určený na pre­pravu ľudí, preto mi nedá, aby som tieto dva pro­dukty pone­chal bez vzá­jom­ného porov­na­nia. V kaž­dom z nich napo­kon vidím využi­tie nie­kde inde a naz­na­čil som to už skôr — EHang je skôr heli­kop­téra a Aero­mo­bil skôr lie­tadlo.

Kedy sa oplatí viac EHang 184?

EHang má hneď nie­koľko výhod. Podobne ako heli­kop­téra, tak aj tento elek­trický dron má ver­ti­kálny vzlet. Viem si teda krásne pred­sta­viť využi­tie toho stroja v mest­ských pries­to­roch. Sad­nem, stroj ma vytiahne nad mra­ko­drapy a pre­su­nie ma tam, kam potre­bu­jem. V mojej vízii to fun­guje ako Uber — nie je to niečo, čo potre­bu­jem vlast­niť, no cez apli­ká­ciu si to pri­vo­lám, hoci­kedy sa mi zachce.

Ak by to však predsa len bola vec vlast­níc­tva, EHang 184 ešte neo­zná­mil pred­bežnú cenu, no dá sa oča­ká­vať, že to bude menej ako neja­kých 200 000 eur za Aero­mo­bil. Keďže je stroj plne auto­nómny a zadá­vaš len bod, kam ťa má tvoj dron odviezť, teore­ticky nebu­deš potre­bo­vať ani pilotný pre­ukaz. Veľmi dôle­ži­tou otáz­kou je však to, čo sa stane v prí­pade neča­ka­ných sce­ná­rov. Nemož­nosť pilo­to­vať stroj, ktorý má ten­den­ciu spad­núť stovky met­rov na zem, je tak nejak stra­ši­delná. A keďže je elek­trický, vo vzdu­chu vydrží tak 23 minút.

Kedy sa oplatí viac Aero­mo­bil?

Aero­mo­bil je teda ako malé lie­tadlo, s kto­rým môžeš jaz­diť po ces­tách. Asi sa neod­ve­zieš z jed­nej strany Bra­ti­slavy do cen­tra, jeho využi­tie vidím skôr na otvo­re­ných prie­s­trans­tvách. Vzliet­nem na kraji Bra­ti­slavy a odve­ziem sa na kraj Košíc v prie­behu hodiny. Ben­zí­nový pohon síce nie je úplne eko­lo­gický, no o dojazde Aero­mo­bilu môže nejaký čín­sky dron len sní­vať.

Solídna rých­losť na úplne inej úrovni, obrov­ský štýl a nako­niec — keď dole­tíš, jaz­díš si pre­máv­kou akoby nič. Všetko máš navyše plne pod kon­tro­lou. Sedieť s pilot­ným pre­uka­zom v neja­kom plas­to­vom stroji z Číny a nemôcť nič kon­tro­lo­vať, to asi nie je práve muž­ský sen.

Aero­mo­bil je v mojom poní­maní skôr lie­tadlo s kole­sami než auto s kríd­lami a preto keby naň mám potrebné pros­triedky, aj by som k nemu tak pri­stu­po­val.

Zhr­nu­tie

Oba tieto vyná­lezy pred­behli svoju dobu o nie­koľko rokov a potrvá ešte poriadne dlho, než sa stanú bež­nou súčas­ťou našich živo­tov. EHang z môjho pohľadu zasia­hol presne tam, kde Aero­mo­bil zaos­táva — krátke vzdia­le­nosti, urban pros­trie­die, nut­nosť byť pilo­tom. Na silné stránky Aero­mo­bilu však zďa­leka nemá.

Aero­mo­bil EHang
Dojazd 700km/875km ako auto na plnú nádrž 80km na jedno nabi­tie
Max.rýchlosť 200km/h 100km/h
Kapa­cita Dve osoby Jedna osoba
Pridať komentár (0)