Dostať sa na Slo­ven­skú poho­to­vosť so Smart Glass? Aj to už je možné!

Techpedia: Harry Gavendová / 20. júl 2014 / Business

Ak sa nachá­dzate v cudzom meste a netu­šíte, kde sa nachá­dza najb­ližší lekár, potom by vám mohla pomôcť nová apli­ká­cia od pois­ťovne Dôvera. Je to prvá podobná „vychy­távka“ na Slo­ven­sku, kedy vás môžu k lekár­skej pomoci navi­go­vať Google Glass či hodinky Sony Smart­Watch 2

Pois­ťovňa Dôvera už pred časom spus­tila svoju bez­platnú mobilnú apli­ká­ciu, ktorá plní fun­kciu zdra­vot­nej karty, pre­ukazu pois­tenca, zobra­zuje otvá­ra­cie hodiny poho­to­vostí, lekární a má aj iné uži­točné fun­kcie. Rýchle infor­má­cie v mobile môžu byť roz­ho­du­júce v dôle­ži­tých oka­mi­hoch. Táto apli­ká­cia spo­lu­pra­cuje s Andro­idom aj iOS. Apli­ká­cia bola oce­nená odbor­nou poro­tou medzi­ná­rod­ného IT kon­gresu ITAPA 2013, kde zís­kala dve ceny.

Dôvera teraz roz­ši­ruje dostup­nosť svo­jej apli­ká­cie aj o ďal­šie plat­formy – pri­budla mož­nosť využi­tia Google Glass, ktorú si už dnes môžete stiah­nuť z webu dovera.sk. Ďal­šími v poradí sú hodinky Sony Smart­Watch 2, kto­rých apli­ká­cia bude spus­tená o pár týž­dňov. Na jeseň sa okrem toho chystá ďal­šia pod­pora via­ce­rých typov hodi­niek.

Apli­ká­cia ponúka loka­li­zá­ciu vlast­nej polohy v prí­pade úrazu či nehody, alebo mož­nosť vyhľa­da­nie najb­liž­šej poho­to­vosti, lekárne. To môže byť záchra­nou pre všet­kých, ktorí sa práve nachá­dzajú v cudzom meste.

Hodinky zobra­zia po spus­tení apli­ká­cie ikonu zele­ného kríža. Ak naň klik­nete, zobra­zia sa najb­liž­šie poho­to­vosti a lekárne. Dajú sa pre­hlia­dať, je v nich zazna­me­naná adresa i otvá­ra­cie hodiny. Priamo cez hodinky sa dá spus­tiť navi­gá­cia a tele­fón vás pomo­cou Google Maps zave­die k vybra­nému objektu. Ak ste v nezná­mom pro­stredí, je to v prí­pade núdze naozaj nápo­mocné v prí­pade bolesti zobov či nehody. 

Google Glass roz­ši­rujú fun­kci­ona­litu hodi­niek a smart­fónu. Zadáte hla­sový prí­kaz „I need a doc­tor“ a môžete rovno zavo­lať poho­to­vostnú službu 112. Povel „Find a Phar­macy“, zobrazí najb­liž­šie lekárne. Pomo­cou doty­ko­vej plo­chy na Glass sa na vybrané miesta môžete nechať navi­go­vať. Pred vami sa vďaka disp­leju zobra­zia súrad­nice, vzdia­le­nosť k cieľu, ale aj odha­do­vaný čas prí­chodu. 

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)