DownUn­der: Tablo.io chce zme­niť svet pub­li­ko­va­nia kníh

Daniela Vojíková / 2. apríla 2014 / Rozhovory

Keď som prvý­krát videla Asha Daviesa na podu­jatí star­tup komu­nity v Mel­bourne, roz­mýš­ľala som, čím asi môže tento mlado vyze­ra­júci cha­la­nisko pris­pieť do pódi­ovej dis­ku­sie. Sta­čilo, aby pre­ho­vo­ril zhruba tri vety a všetko mi bolo jasné.

Ash Davies sa už sti­hol pre­ja­viť ako veľká nádej aus­trál­skej star­tup scény. Má iba 20 a cha­rizmu, čo zahanbí nejed­ného poli­tika. Ako spo­lu­za­kla­da­teľ má v rukách osud firmy Tablo, ktorá má poten­ciál revo­lu­ci­oni­zo­vať vyda­va­teľ­ský prie­my­sel.

Nápad pre Tablo vzni­kol po skú­se­nosti zakla­da­teľa Asha Daviesa s pub­li­ko­va­ním vlast­nej knihy. Pro­ces, ktorý trval 6 mesia­cov, bol oveľa kom­pli­ko­va­nejší, než by sa v digi­tál­nej dobe pat­rilo. Davies videl nie­len dieru na trhu, ale aj spô­sob, akým ju vypl­niť. Roz­hod­nu­tie vykaš­lať sa na školu, aby sa mohol naplno veno­vať nápadu, ktorý mu nedal v noci spať, bolo teda rela­tívne jed­no­du­ché. Ash rozp­ra­co­val plán, zaslal pri­hlášku aus­trál­skemu akce­le­rá­toru Angel­Cube a podľa vlast­ných slov „pit­ched like a boss“ vyhral úvodný spon­zo­ring vo výške 20.000 aus­trál­skych dolá­rov. Firme, ktorú zalo­žil v roku 2012 ešte ako 19-ročný, sa poda­rilo v prvý mesiac dosiah­nuť tržby vo výške 12.000 dolá­rov a odvtedy ras­tie závrat­ným tem­pom. 

Zakladteľ Ashley Davies

Keď sa tohto zakla­da­teľa z kra­jiny klo­ka­nov opý­tali, ako sa v takom mla­dom veku vyrov­nal s tla­kom a emoč­ným vypä­tím, ktoré pri­chá­dzajú s búr­li­vými vodami pod­ni­ka­nia, pove­dal toto: „To, čo robím, bolo raz pri­rov­nané k skoku z útesu a násled­nému budo­va­niu padáku na ceste dolu.

Tablo je plat­forma, ktorá umož­ňuje jed­no­du­ché pub­li­ko­va­nie e-knihy širo­kému spek­tru auto­rov a je k dis­po­zí­cii aj uží­va­te­ľom zo Slo­ven­ska, Čes­kej Repub­liky a väč­šiny kra­jín EÚ. Tvorbu kníh v Table je možné pri­rov­nať k písa­niu blogu vo WordP­resse. Môžete vytvo­riť knihu v cloude a pone­chať si plnú kon­trolu nad dizaj­nom, médiami a obsa­hom, pozrieť si náhľad, spo­lu­pra­co­vať s edi­tormi, či pria­teľmi a pub­li­ko­vať pro­stred­níc­tvom jed­ného kliku. 

zdroj: tablo.io

Pridať komentár (0)