Dra­hé pali­vo? Vyskú­šaj jaz­diť na dre­vo!

rufus / 12. decembra 2015 / Lifehacking

Ak sa ocit­ne­me v situ­ácii, že cena ply­nu vzras­tie a ľudia budú núte­ní hľa­dať ces­tič­ky ako ušet­riť, tak ako sa to sta­lo pred časom našim ukra­jin­ským suse­dom, bude­me v prvom rade hľa­dať spô­sob ako zní­žiť život­né nákla­dy.

Táto situ­ácia sa logic­ky pre­ja­ví aj na nut­nos­ti obme­dze­nia a skre­sa­nia ces­tov­ných výdav­kov. Ukra­jin­com sa vďa­ka nedos­tat­ku peňa­zí poda­ri­lo dostať do ulíc netra­dič­né vozid­lá so zvlášt­nym von­kaj­ším vyba­ve­ním! Pozri si ich auto­mo­bi­ly s netra­dič­ným poho­nom, kto­ré zapla­vi­li ukra­jin­skú pre­máv­ku!

fajr

40 KILO­GRA­MOV DRE­VA NA 100 KILO­MET­ROV JAZ­DY

Ak čakáš sta­ré auto­mo­bi­ly s poho­nom na dre­vo, kto­ré Ukra­jin­ci zde­di­li po svo­jich pred­koch, budeš prek­va­pe­ný! Vozid­lá vyrá­ba­jú­ce ener­giu spa­ľo­va­ním dre­va si vyrá­ba­jú svoj­po­moc­ne. Poď­me sa pozrieť bliž­šie na sku­toč­né hod­no­ty spot­re­by.

fajr5

POHÁ­ŇA ICH DRE­VO!

Podob­ným nápa­dom sa nechal inšpi­ro­vať aj 36-roč­ný uči­teľ fyzi­ky a mate­ma­ti­ky Eugen Čer­ni­gov. Moti­vo­va­la ho naj­mä mož­nosť ušet­riť. Ako sám hovo­rí, tým­to netra­dič­ným spô­so­bom doká­že prejsť 100-kilo­met­ro­vú vzdia­le­nosť so spot­re­bou 40 kilo­gra­mov dre­va! Nie je to úžas­né? Dre­vo si pri­tom zabez­pe­ču­je z vlast­ných zdro­jov, pre­to okrem opráv a pneuma­tík, žiad­ne ďal­šie výdav­ky s pre­vádz­kou auto­mo­bi­lu nemá.

fajr2ukr

UŠET­RIŤ SA DÁ NAJ­MÄ NA PALI­VE

Aj keď veľa času strá­vil vyhľa­dá­va­ním fun­gu­jú­cej pali­vo­vej “tech­ni­ky” a štú­di­om lite­ra­tú­ry týka­jú­cej sa pali­vo­vé­ho kot­la, svo­je roz­hod­nu­tie neľu­tu­je. Aj keď sú čís­la spot­re­by len pri­bliž­né a zále­žia od kon­krét­ne­ho dre­va a pou­ži­té­ho množ­stva, poda­ri­lo sa mu nie­len znač­ne ušet­riť, ale aj inšpi­ro­vať ďal­ších ľudí z oko­lia. V uli­ciach Ukra­ji­ny vídať tie­to, vzhľa­do­vo nie veľ­mi licho­ti­vé doprav­né pros­tried­ky, čoraz čas­tej­šie.

ulok_566b02bc94ea3

HIS­TÓ­RIA

Aj keď by sa na prvý pohľad moh­lo zdať, že si táto vyna­lie­za­vosť zaslú­ži mies­to v Guin­nes­so­vej kni­he rekor­dov, samot­ný nápad nie je novin­kou. Z minu­los­ti sa zacho­va­lo via­ce­ro pod­rob­ných návo­dov a inštruk­táž­nych nák­re­sov, kto­ré sú dôka­zom, že o ten­to druh poho­nu bol záu­jem nie­len v časoch krí­zy. Nie­kto­ré zaru­če­né návrhy a úspeš­né poku­sy sia­ha­jú až do obdo­bia 1. sve­to­vej voj­ny.

fajr4

SPÔ­SOB AKO UŠET­RIŤ

Na Ukra­ji­ne našli spô­sob ako ušet­riť a vyhnúť sa prob­lé­mu ras­tu cien pohon­ných látok. Či sa táto metó­da úspo­ry osved­čí uká­žu samot­ní uží­va­te­lia. Via­ce­rí už svo­je úspe­chy zdie­ľa­jú s ostat­ný­mi a tak nie je núdza o rôz­ne pro­to­ty­py a pod­rob­né návo­dy ako rých­lo a lac­no sa dá pre­me­niť bež­ný auto­mo­bil na nový spô­sob poho­nu! Skú­siť zostro­jiť podob­ný auto­mo­bil vo svo­jej gará­ži môže kto­koľ­vek z nás! Trúf­neš si na nie­čo podob­né?

fajr

Zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)