Drahé palivo? Vyskú­šaj jaz­diť na drevo!

rufus / 12. decembra 2015 / Tech a inovácie

Ak sa ocit­neme v situ­ácii, že cena plynu vzras­tie a ľudia budú nútení hľa­dať ces­tičky ako ušet­riť, tak ako sa to stalo pred časom našim ukra­jin­ským suse­dom, budeme v prvom rade hľa­dať spô­sob ako zní­žiť životné náklady. 

Táto situ­ácia sa logicky pre­javí aj na nut­nosti obme­dze­nia a skre­sa­nia ces­tov­ných výdav­kov. Ukra­jin­com sa vďaka nedos­tatku peňazí poda­rilo dostať do ulíc netra­dičné vozidlá so zvlášt­nym von­kaj­ším vyba­ve­ním! Pozri si ich auto­mo­bily s netra­dič­ným poho­nom, ktoré zapla­vili ukra­jin­skú pre­mávku!

fajr

40 KILO­GRA­MOV DREVA NA 100 KILO­MET­ROV JAZDY

Ak čakáš staré auto­mo­bily s poho­nom na drevo, ktoré Ukra­jinci zde­dili po svo­jich pred­koch, budeš prek­va­pený! Vozidlá vyrá­ba­júce ener­giu spa­ľo­va­ním dreva si vyrá­bajú svoj­po­mocne. Poďme sa pozrieť bliž­šie na sku­točné hod­noty spot­reby.

fajr5

POHÁŇA ICH DREVO!

Podob­ným nápa­dom sa nechal inšpi­ro­vať aj 36-ročný uči­teľ fyziky a mate­ma­tiky Eugen Čer­ni­gov. Moti­vo­vala ho najmä mož­nosť ušet­riť. Ako sám hovorí, týmto netra­dič­ným spô­so­bom dokáže prejsť 100-kilo­met­rovú vzdia­le­nosť so spot­re­bou 40 kilo­gra­mov dreva! Nie je to úžasné? Drevo si pri­tom zabez­pe­čuje z vlast­ných zdro­jov, preto okrem opráv a pneuma­tík, žiadne ďal­šie výdavky s pre­vádz­kou auto­mo­bilu nemá.

fajr2ukr

UŠET­RIŤ SA DÁ NAJMÄ NA PALIVE

Aj keď veľa času strá­vil vyhľa­dá­va­ním fun­gu­jú­cej pali­vo­vej “tech­niky” a štú­diom lite­ra­túry týka­jú­cej sa pali­vo­vého kotla, svoje roz­hod­nu­tie neľu­tuje. Aj keď sú čísla spot­reby len pri­bližné a zále­žia od kon­krét­neho dreva a pou­ži­tého množ­stva, poda­rilo sa mu nie­len značne ušet­riť, ale aj inšpi­ro­vať ďal­ších ľudí z oko­lia. V uli­ciach Ukra­jiny vídať tieto, vzhľa­dovo nie veľmi licho­tivé dopravné pros­triedky, čoraz čas­tej­šie.

ulok_566b02bc94ea3

HIS­TÓ­RIA

Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že si táto vyna­lie­za­vosť zaslúži miesto v Guin­nes­so­vej knihe rekor­dov, samotný nápad nie je novin­kou. Z minu­losti sa zacho­valo via­cero pod­rob­ných návo­dov a inštruk­táž­nych nák­re­sov, ktoré sú dôka­zom, že o tento druh pohonu bol záu­jem nie­len v časoch krízy. Nie­ktoré zaru­čené návrhy a úspešné pokusy sia­hajú až do obdo­bia 1. sve­to­vej vojny.

fajr4

SPÔ­SOB AKO UŠET­RIŤ

Na Ukra­jine našli spô­sob ako ušet­riť a vyhnúť sa prob­lému rastu cien pohon­ných látok. Či sa táto metóda úspory osvedčí ukážu samotní uží­va­te­lia. Via­cerí už svoje úspe­chy zdie­ľajú s ostat­nými a tak nie je núdza o rôzne pro­to­typy a pod­robné návody ako rýchlo a lacno sa dá pre­me­niť bežný auto­mo­bil na nový spô­sob pohonu! Skú­siť zostro­jiť podobný auto­mo­bil vo svo­jej garáži môže kto­koľ­vek z nás! Trúf­neš si na niečo podobné?

fajr

Zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)