Drevodom v krásnom prostredí pri Banskej Bystrici má čo ponúknuť

Veronika Bartošová / 11. novembra 2018 / Architektúra

  • Pred­sta­vu­jeme sym­pa­tickú prácu mla­dého ar­chi­tekta
  • Po pia­tich ro­koch práce v ate­li­éri do­stal zau­jí­mavé za­da­nie, ktoré do­tia­hol do úspeš­nej re­a­li­zá­cie
zdroj: Archinfo.sk
  • Pred­sta­vu­jeme sym­pa­tickú prácu mla­dého ar­chi­tekta
  • Po pia­tich ro­koch práce v ate­li­éri do­stal zau­jí­mavé za­da­nie, ktoré do­tia­hol do úspeš­nej re­a­li­zá­cie
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Ja­ro­mír Kro­bot

Dom pre pár dre­vá­rov musí byť sa­moz­rejme dre­vo­stavba. V tomto prí­pade zo švaj­čiar­skeho sys­tému STEKO, vy­vi­nu­tého v spo­lu­práci s ETH Zürich. Jedná sa o tehly z ma­sív­neho sm­re­ko­vého dreva, ktoré je možné pl­niť rôz­nou izo­lá­ciou. Dre­vená časť stavby vrá­tane za­kry­tého krovu bola zre­a­li­zo­vaná za 5 dní, čo je veľká pred­nosť týchto do­mov.

Dom je po­sta­vený v Lu­ča­tíne, ma­lej obci pri Ban­skej Bys­trici. Toto krehké pro­stre­die jasne vy­sta­vilo me­dze rie­še­nia a vý­cho­diská – hmota domu, mierka, ur­ba­niz­mus obce, drevo ako ma­te­riál – kon­štrukčný aj vý­ra­zový.

Na mieste no­vo­stavby stál starší, sta­vebne už ne­pou­ži­teľný teh­lový dom. Nový ob­jem sa chová v pries­tore veľmi po­dobne. Od­strá­ne­nie dre­ve­nej sto­doly v za­dnej časti po­zemku ne­bolo jed­no­du­ché roz­hod­nu­tie ale no­vému bý­va­niu ot­vo­rilo úplne nový prie­hľad do prí­rod­nej kra­jiny oko­lia bez toho aby sa na­ru­šil uličný ryt­mus. Jes­tvu­júci su­sedný ka­menný múr ako aj voľne ras­túce stromy boli pev­ným prog­ra­mom, s kto­rým dom ko­mu­ni­kuje.

Vzhľa­dom na pro­stre­die sa do uva­žo­va­nia do­stal aj eko­lo­gický do­pad domu. Ok­rem kon­štruk­cie z dreva sa po­čí­talo aj s opä­tov­ným po­u­ži­tím ma­te­riálu zo sta­rého domu a sto­doly. Toto sa po­da­rilo iba čias­točne – starý dom bol ro­zo­bratý a ma­te­riál roz­daný na stavby v okolí, ale vý­tvarne pô­so­biace drevo sto­doly ne­bolo zdravé a ne­dalo sa po­u­žiť ako za­mýš­ľaný ob­kla­dový ma­te­riál. Čo sa ovplyv­niť dalo – všetky do­dá­va­teľ­ské firmy boli z blíz­keho oko­lia.

Dom s gán­kom (gá­nok, gang) je va­riá­ciou na tému tra­dič­ného ľu­do­vého sta­va­nia. Tento pries­tor sa roz­ší­ril ako ko­mu­ni­ká­cia na­prieč ce­lým do­mom, ar­ti­ku­lo­vaný ot­vormi od jed­nej fa­sády k dru­hej.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk 

Pre­lína sa s jed­not­li­vými iz­bami, na­berá fun­kciu zád­ve­ria či vstup­nej haly, roz­ši­ruje sa v úlož­ných pries­to­roch prí­stup­ných z in­te­ri­éru aj ex­te­ri­éru, vďaka čomu dom nemá ni­jaké chodby a mi­ni­mum ne­vy­uži­tého pries­toru. Ľu­dové sta­va­nie ob­sa­huje ove­rené rie­še­nia v ma­lých mier­kach, dá sa in­ter­pre­to­vať pre dnešné po­treby a vý­raz.

Z rov­na­kého zdroja vy­chá­dza aj kon­cept troj­p­ries­toru – predná izba ako obý­vací pries­tor, ku­chyňa v strede, za­dná izba – spálňa. V sú­čas­nom dome sa do dia­gramu ale do­stal ešte me­dzi­člá­nok ob­sa­hu­júci hy­gie­nické vy­ba­ve­nie a tech­no­ló­giu. Takto vy­tvo­rené jadro umož­nilo mi­ni­ma­li­zo­vať všetky roz­vody domu do troch dĺž­ko­vých met­rov.

 

 

 

 

 

Pridať komentár (0)