Drop­pie: Slo­ven­ská sociálna sieť, ktorá chce kon­ku­ro­vať sve­to­vým gigan­tom

Richard Néveri / 9. december 2014 / Business

Pred­sta­vu­jeme vám slo­ven­skú apli­ká­ciu, ktorá už stihla zare­zo­no­vať svo­jou ambi­ci­óz­nos­ťou. Ešte sa totiž nikomu zo Slo­ven­ska ani Európy nepo­da­rilo vybu­do­vať priamu kon­ku­ren­ciu sve­to­vým gigan­tom, ako je Ins­ta­gram, alebo Four­squ­are. Reč je o apli­ká­cií menom Drop­pie, ktorá mení spô­sob akým komu­ni­ku­jeme s ľuďmi. 

Päť členný slo­ven­ský tím dnes púšťa do sveta novú mobilnú apli­ká­ciu — Drop­pie. Je to uni­kátna sociálna sieť, ktorá spája ľudí pro­stred­níc­tvom zdie­ľa­nia fotiek priamo z miesta, na kto­rom boli vytvo­rené.

Túto foto­gra­fiu uží­va­teľ dropne /zanechá/ na mieste, kde sa práve nachá­dza,­ či už v bare, škole, na ulici, mhd alebo inde. V momente ak iný uží­va­teľ prejde okolo tejto fotky, ktorú si na danom mieste zane­chal, vyz­dvihne ju a zábava sa môže začať. Keď raz zdvih­neš nie­koho “drop”, môžeš naň rea­go­vať vlast­nou fot­kou s tex­tom. 

Apli­ká­cia ti vždy pri­ne­sie zau­jí­mavý obsah — a to ju netreba mať ani otvo­renú. Jed­no­du­cho si cho­díš uli­cami, v pozadí zbie­raš fotky so sprá­vami, ktoré nie­kto zane­chal na tvo­jej trase — a pri­tom dotyč­ného nemu­síš vôbec poznať. Drop­pie totiž nechýba kľú­čový moment prek­va­pe­nia – nikdy totiž nevieš, na akú fotku natra­fíš.

Po 10 mesia­coch vývoja, ana­lýz a pries­ku­mov sme pri­pra­vení s Drop­pie vyra­ziť do sveta a posta­viť sa gigan­tom ako je Snap­chat, Ins­ta­gram alebo Four­squ­are”, hovorí spo­lu­za­kla­da­teľ Marek Šán­dor.

Cha­lani z Drop­pie mali počas posled­ných mesia­coch vývoja mož­nosť pra­co­vať s vyni­ka­jú­cimi men­tormi zo Sili­con Val­ley, Nemecka, Poľ­ska, Izra­ela a Slo­ven­ska.

”Drop­pie sme tes­to­vali aj na ame­ric­kých uni­ver­zi­tách ­Stan­ford a Uni­ver­sity of Cali­for­nia, kde je veľké množ­stvo mla­dých ľudí, ktorí priamo vyhľa­dá­vajú tren­dové appky, cez ktoré môžu komu­ni­ko­vať úplne novým a zábav­ným spô­so­bom, kvôli čomu Drop­pie aj vzniklo. Ame­ri­ča­nia sú blázni a slo­ven­ská geolo­kačná sociálna sieť Drop­pie ich zau­jala, tvrdí Marek Šán­dor.’’

Desať mesia­cov vývoja, ana­lýz a pries­ku­mov pri­náša svoje ovo­cie a tak je appka pri­pra­vená vyra­ziť do sveta a vstú­piť do boja medzi gigan­tov.

Dnes spúš­ťame apli­ká­ciu pre iOS aj Android. Pri­pra­vu­jeme aj modi­fi­ká­ciu pre Apple Watch, “ hovorí Mar­tin Her­man co-foun­der Drop­pie.

Ori­gi­nál­nosť apli­ká­cie jej pred­po­vedá veľ­ko­lepú budúc­nosť, o to lep­šie, že ide o náš domáci pro­dukt. Cha­la­nom držíme palce a veríme, že po Aero­Mo­bil budeme mať ďalší dôvod slá­viť sve­tový slo­ven­ský úspech.

Stiahni Drop­pie na Android TU.

Stiahni Drop­pie na iOS TU.

Zdroj: you­tube, itnews

Pridať komentár (0)