Eko­lo­gickí kuri­éri zo Švi­haj Šuhaj, ktorí na bicykli pre­vezú až 250 kg naraz

Jakub Jablonický / 2. augusta 2016 / Zo Slovenska

V Bra­ti­slave pôsobí kuri­ér­ska služba, ktorá spája dva trendy – cyk­lis­tiku a eko­ló­giu.

Švi­haj Šuhaj je cyk­lo­ku­ri­ér­ska spo­loč­nosť, ktorá pôsobí v Bra­ti­slave. Bez ohľadu na pre­mávku a poča­sie sa týmto kuri­é­rom v žltých dre­soch darí kon­ku­ro­vať kla­sic­kým auto­dop­rav­com. Na takz­va­ných kar­go­bi­koch sú totiž schopní pre­viezť objem jed­nej plne nalo­že­nej euro­pa­lety.

Cyk­lo­ku­ri­éri sú omnoho mobil­nejší ako kla­sické autá, a preto sú naje­fek­tív­nejší najmä v oblas­tiach so sťa­že­ným prí­stu­pom pre autá, ako sú úzke uličky a pešie zóny v cen­tre mesta. Tiež sa nemu­síš báť, že tvoja zásielka uviazne v záp­che, alebo že kuriér nedôjde kvôli zlému poča­siu.

Nemô­žeme zákaz­ní­kom pove­dať: Pre­páčte, dnes neprí­deme, lebo je zlé poča­sie. Našťas­tie, v bra­ti­slav­ských pod­mien­kach nebýva nehos­tinné poča­sie často. Vtedy jediné, čo naozaj pomôže, sú blat­níky,“ hovorí pre­vádz­kový ria­di­teľ spo­loč­nosti Šimon Kroš­lák.

fx_DSC_3812web-1024x683

Práca cyk­lo­ku­ri­éra určite je je nič jed­no­du­ché. Šuhaji strá­via na bicykli denne 8 až 10 hodín a najaz­dia pri­tom pri­bližne 50 až 70 km.Pra­covný poho­vor u nás pre­bieha úplne inak ako na bež­ných pra­cov­ných poho­vo­roch. Naj­zá­sad­nej­šia vec je tes­to­va­nie v teréne. Po pár vetách sa ideme rovno bicyk­lo­vať do mesta. Hneď vieme odhad­núť, či na to ten člo­vek má alebo nie.“

Okrem efek­tív­neho pre­sunu po meste má Švi­haj Šuhaj aj eko­lo­gické výhody. Na roz­diel od áut totiž bicykle nespot­re­bujú pohonné hmoty a nevy­pus­tia do ovzdu­šia žiadne emi­sie. Odha­duje sa, že jeden cyk­lo­ku­riér oproti kla­sic­kému auto­ku­ri­é­rovi ušetrí okolo 3 700 kilo­gra­mov CO2.

cyklokurier_bratislava

Keby sme brali priame náklady na cyk­lo­ku­ri­éra a auto­ku­ri­éra, výrazný roz­diel nenáj­deme, lebo toho člo­veka treba zapla­tiť tak či tak. Naj­vý­raz­nej­šia úspora je v podobe pohon­ných hmôt a nákla­dov na vozidlo, lebo auto je drah­šie ako aký­koľ­vek elek­tro­bi­cy­kel. A záro­veň cyk­lo­dop­rava nepro­du­kuje emi­sie.“

Služby Švi­haj Šuhaj fun­gujú podobne ako taxi služba. Ak potre­bu­ješ niečo doru­čiť, jed­no­du­cho zavo­láš na dis­pe­čing, ktorý to nahodí do sys­tému a nahlási do vysie­lačky. Kuriér, ktorý dokáže zásielku vyba­viť naj­rých­lej­šie, ju potom pre­vezme.

fx_DSC_3650web-1024x683

Okrem takýchto zásie­lok kuri­éri doru­čujú aj pra­vi­delné zásielky. Naprí­klad vege­ta­rián­ske alebo fresh reštau­rá­cie radi využí­vajú eko­lo­gické meno, ktoré Švi­haj Šuhaj má. Spo­loč­nosť v roku 2014 vyhrala oce­ne­nie Zelená Firma Roka.

Naj­väčší poten­ciál pre roz­voj cyk­lo­ku­ri­ér­stva vidí spo­loč­nosť v peších zónach. „Keby ste nie­kedy prišli medzi 6.00 a 9.00 h na pešiu zónu, vôbec to nevy­zerá ako pešia zóna, ale skôr ako diaľ­nica. V roku 2010 jedna záso­bo­va­cie dodávka pri cúvaní dokonca zra­zila a zabila jed­ného chodca,“ vysvet­ľuje Kroš­lák.

Eko pro­jek­tov na Slo­ven­sku nie je nikdy dosť a Švi­haj Šuhaj patrí určite k jed­ným z najús­peš­nej­ších. Expan­zia do Košíc im síce nevyšla, no miest s úzkymi ulič­kami je v okolí stále dosť. Nediv sa teda, ak v budúc­nosti uvi­díš žlté dresy v Trnave, alebo neskôr v Prahe alebo Viedni.

zdroj foto­gra­fií: svihajsuhaj.sk

Pridať komentár (0)