Elon Musk tvrdí, že raketa Fal­con 9 je pri­pra­vená na opä­tovné pou­ži­tie

Sebastian Mach / 2. januára 2016 / Tech a inovácie

Raketa Fal­con 9, ktorá sa nedávno úspešne vrá­tila na Zem po opus­tení atmo­sféry, je pri­pra­vená na opä­tovné pou­ži­tie. Šéf Spa­ceX Elon Musk tvrdí, že raketa sa chystá na novú misiu.

Elon zve­rej­nil na svo­jom Ins­ta­grame fotku rakety z han­gáru na Cape Cana­ve­ral. “Bez zná­mok poško­de­nia,” napí­sal a neza­bu­dol dodať, že “je pri­pra­vená na opä­tovné odpá­le­nie.”

Nie je dopo­siaľ jasné, na akú misiu chce Elon túto raketu poslať, no ak by Spa­ceX sku­točne doká­zal opa­ko­vane pou­ží­vať rakety na jazdy do ves­míru, mohol by tak ušet­riť neuve­ri­teľné množ­stvo peňazí — náklady na Fal­con 9 sú $60 mili­ó­nov dolá­rov, ďal­ších $200000 dolá­rov zhl­tne palivo.

Fal­con 9 back in the han­gar at Cape Cana­ve­ral. No damage found, ready to fire again.

A photo posted by Elon Musk (@elonmusk) on

Elo­novi a tímu Spa­ceX sa poda­rilo raketu Fal­con 9 dostať do ves­míru a naspať 20. decem­bra. Pozri si celé vysie­la­nie z uda­losti niž­šie.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)