Emo­ti­cam s Mila­nom Mar­tin­ko­vi­čom, súťa­žia­cim na Star­tup Wee­kende 4

KATARINA DIKOSOVA / 4. november 2014 / Tools a produktivita

Milan Mar­tin­ko­vič je absol­vent štú­dia na STU FIIT v Bra­ti­slave. Pra­co­val ako traf­fic mana­ger pre Zoznam.sk. Bol účast­ní­kom Star­tup Wee­kendu (SW). Momen­tálne vedie vlastnú firmu (spolu s ďal­šími dvomi spo­loč­níkmi), kto­rej ťažis­kom je star­tu­pový pro­jekt.

Ako si sa o SW dozve­del?

O SW som sa dozve­del ešte počas štú­dia, od svo­jich spo­lu­žia­kov. Priamo so SW som sa stre­tol až vtedy, keď prišla na našu školu ponuka par­ti­ci­pá­cie na podu­jatí Star­tup Mixér. Išlo o nejakú skú­šobnú ver­ziu Star­tup Wee­kendu (súťaž pre­behla v jedno popo­lud­nie u nás na škole a ponuka účasti sa týkala priamo štu­den­tov FIIT). V tomto čase sme mali s kama­rátmi roz­ro­bený jeden zau­jí­mavý pro­jekt, tak sme sa roz­hodli, že skú­sime niečo nové a zúčast­níme sa súťaže.

Moti­vá­ciou pre nás bola najmä účasť ľudí z „IT sveta“ ale i z mar­ke­tingu a rôz­nych iných oblastí. Roz­hodli sme sa pre­zen­to­vať svoj pro­jekt a spo­me­dzi odpre­zen­to­va­ných pro­jek­tov sa naša myš­lienka zapá­čila porote naj­viac a túto súťaž sme vyhrali. To nás posu­nulo na Star­tup Wee­kend, pre­tože výhru pred­sta­vo­val voľný vstup na SW, ktorý sa pri­pra­vo­val v Bra­ti­slave.

V čom spo­čí­val pro­jekt, s kto­rým ste vyhrali Star­tup Mixér?

Náš pro­jekt sa zame­ria­val na rozo­zná­va­nie ľud­ských emó­cií a to pomo­cou auto­ma­ti­zo­va­ného spra­co­va­nia výrazu tváre člo­veka. Stačí obraz ľud­skej tváre (napr. z web­ka­mery) a pomo­cou soft­véru sa dá následne určiť emočné roz­po­lo­že­nie sle­do­va­ného člo­veka.

V tomto bode vývoja nášho pro­jektu sme však ešte neve­deli, kde by sa dal náš vyví­janý pro­dukt pou­žiť. Preto sme sa pote­šili výhre v súťaži, pro­stred­níc­tvom čoho sme sa dostali na SW, pre­tože účasť na tomto podu­jatí bola pre nás určite prí­no­som.

Kam ste sa počaš SW posu­nuli s pro­jek­tom? Spl­nilo to vaše oča­ká­va­nia?

Počas SW sme chceli náš pro­jekt roz­vi­núť a posu­núť ho na vyš­šiu úro­veň. Na základe odozvy od men­to­rov sme sa utvr­dili v tom, že náš pro­jekt má obrov­ský poten­ciál a jed­no­značne sa oplatí ho roz­ví­jať ďalej, aj po ukon­čení tohto podu­ja­tia. Okrem toho sme počas víkendu spoz­nali množ­stvo význam­ných a úspeš­ných ľudí, ktorí boli pre nás akýmsi vzo­rom a moti­vá­ciou pre naše pod­ni­ka­teľ­ské začiatky.

Naše oča­ká­va­nia boli teda nad­mieru spl­nené a to najmä v tom, že okrem množ­stva cen­ných kon­tak­tov sme zís­kali nový a oveľa zrelší pohľad na náš pro­jekt a jeho poten­ciál. Samoz­rejme, boli sme mierne skla­maní našim umiest­ne­ním, nakoľko sme si verili aj na prvé miesto :). Boli sme však radi, že sme sa umiest­nili v prvej trojke ohod­no­te­ných pro­jek­tov. V koneč­nom dôsledku však umiest­ne­nie nebolo až tak dôle­žité. Dôle­ži­tej­šie boli kon­takty, ktoré sme počas víkendu nado­budli.

Čo vás pri­viedlo k tomu, aby ste v pro­jekte pokra­čo­vali po ukon­čení SW?

K ďal­šiemu pokra­čo­va­niu vo vývoji pro­jektu nás viedla jed­nak pozi­tívna odozva od men­to­rov počas celého podu­ja­tia, ale aj to, že sme sa „dali dokopy“ s nie­kto­rými ľuďmi, ktorí sa tohto podu­ja­tia zúčast­nili a pomohli nám v tom, aby náš pro­jekt úspešne napre­do­val.

V akej fáze sa teraz nachá­dza pro­jekt Emo­ti­cam? Zhod­noť váš posun od minu­lého SW?

Na základe už spo­mí­na­ných kon­tak­tov sa nám poda­rilo zís­kať inves­tora pre náš pro­jekt a dokonca aj prvých poten­ciál­nych kli­en­tov, s kto­rými sa momen­tálne sna­žíme roz­vi­núť spo­lu­prácu.

Od minu­lého SW sme teda zapra­co­vali najmä na tech­no­lo­gic­kej stránke pro­jektu a sna­žíme sa ho fina­li­zo­vať tak, aby bol z neho plno­hod­notný pre­dajný pro­dukt. Okrem toho sme roz­behli vlastnú firmu, kto­rej zame­ra­ním je práca na tomto pro­jekte.

Odpo­ru­čil by ste mla­dým ľuďom SW? Mys­líte si, že je to dobrý štart pre pod­ni­ka­nie?

Samoz­rejme, jed­no­značne Star­tup Wee­kend mla­dým ľuďom odpo­rú­čam. Sami na sebe vidíme, že ak by sme sa tohto podu­ja­tia nezú­čast­nili, momen­tálne by sme sa nena­chá­dzali tam, kde sme. Mys­lím si, že toto podu­ja­tie je dob­rým začiat­kom pre pod­ni­ka­nie.

Chcel by si sa znova zúčast­niť SW? Možno nie ako účast­ník, ale ako men­tor?

Zúčast­niť sa na SW ako súťa­žiaci je pre mňa momen­tálne zby­točné. No nakoľko aj nášmu pro­jektu mnohí ľudia pomohli, keď sme boli ako súťa­žiaci, nemal by som prob­lém s tým, uro­biť takúto službu pre toh­to­roč­ných súťa­žia­cich :).

Pridať komentár (0)