Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rý sto­jí za to

Šandi / 12. mája 2014 / Zo Slovenska

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je cez­hra­nič­ný výmen­ný prog­ram, vďa­ka kto­ré­mu majú začí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­lia mož­nosť zdo­ko­na­liť sa u skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov v zahra­ni­čí. Účasť v prog­ra­me je hra­de­ná Európ­skou úni­ou. Účast­ní­ci zbie­ra­jú a vymie­ňa­jú si vedo­mos­ti a obchod­né nápa­dy so skú­se­ným pod­ni­ka­te­ľom, s kto­rým spo­lu­pra­cu­jú od 1 do 6 mesia­cov. Pobyt je čias­toč­ne finan­co­va­ný Európ­skou komi­si­ou.

Star­ti­tup ten­to prog­ram vre­lo odpo­rú­ča. Pova­žu­je­me ho za zatiaľ málo využi­tý, naj­mä z dôvo­du sla­bej infor­mo­va­nos­ti. Pre­to Star­ti­tup spo­lu­pra­cu­je s Jiho­mo­rav­ským ino­vač­ním cen­trom, kto­ré ten­to prog­ram zastre­šu­je a teší sa na vaše zasla­né žia­dos­ti. 

Ako nový pod­ni­ka­teľ bude­te ťažiť z prak­tic­ké­ho ško­le­nia pria­mo v malom ale­bo stred­ne veľ­kom pod­ni­ku v kto­rej­koľ­vek kra­ji­ne zapo­je­nej do prog­ra­mu. Uľah­čí to úspeš­ný štart váš­ho pod­ni­ka­nia, prí­pad­ne posil­ní váš nový pod­nik. Môže­te tiež využiť prí­stup na nové trhy, medzi­ná­rod­nú spo­lu­prá­cu a prí­le­ži­tos­ti pre mož­nú spo­lu­prá­cu s obchod­ný­mi par­tner­mi v zahra­ni­čí.

Ide o spo­lu­prá­cu, kto­rá je sku­toč­ne pros­peš­ná pre obe stra­ny, a pro­stred­níc­tvom kto­rej môže­te oba­ja obja­viť nové európ­ske trhy ale­bo obchod­ných par­tne­rov, či rôz­ne spô­so­by pod­ni­ka­nia.

Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka bude­te môcť využí­vať prí­le­ži­tos­ti, kto­ré posky­tu­je širo­ká sieť zná­mos­tí, a ak bude­te chcieť, môže­te sa roz­hod­núť pokra­čo­vať vo vašej spo­lu­prá­ci ako dlho­do­bí obchod­ní par­tne­ri.

Zúčast­niť sa môže v pod­sta­te kto­koľ­vek, kto už roz­be­hol pod­ni­ka­nia ale­bo to v dohľad­nej dobe seri­óz­ne plá­nu­je. Vstu­pen­kou je vypra­co­va­nie nie­koľ­ko­strán­ko­vé­ho biz­nis­plá­nu, kto­rý by mal byť živo­ta­schop­ný a obsa­ho­vať aj výhľad do budúc­nos­ti. Potom dosta­ne záu­jem­ca prí­stup do data­bá­zy, kde si môže vybrať z nie­koľ­kých tisí­cov spo­lu­pra­cu­jú­cich firiem po celej Euró­pe prá­ve tú, kto­rá sa jeho pod­ni­ka­teľ­ským záme­rom blí­ži naj­viac.

Prog­ram “Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov” finan­cu­je Európ­ska komi­sia a rea­li­zu­je sa v kra­ji­nách zapo­je­ných do prog­ra­mu pro­stred­níc­tvom lokál­nych kon­takt­ných miest, kto­ré sú kom­pe­tent­né posky­to­vať pomoc pri pod­ni­ka­ní (napr. obchod­né komo­ry, cen­trá na pod­po­ru začí­na­jú­cich firiem, pod­ni­ka­teľ­ské inku­bá­to­ry, atď.). Ich čin­nosť je koor­di­no­va­ná na európ­skej úrov­ni pro­stred­níc­tvom Pod­por­nej kan­ce­lá­rie prog­ra­mu.

Pridať komentár (0)