Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorý stojí za to

Šandi / 12. mája 2014 / Zo Slovenska

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je cez­hra­ničný výmenný prog­ram, vďaka kto­rému majú začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia mož­nosť zdo­ko­na­liť sa u skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov v zahra­ničí. Účasť v prog­rame je hra­dená Európ­skou úniou. Účast­níci zbie­rajú a vymie­ňajú si vedo­mosti a obchodné nápady so skú­se­ným pod­ni­ka­te­ľom, s kto­rým spo­lu­pra­cujú od 1 do 6 mesia­cov. Pobyt je čias­točne finan­co­vaný Európ­skou komi­siou.

Star­ti­tup tento prog­ram vrelo odpo­rúča. Pova­žu­jeme ho za zatiaľ málo využitý, najmä z dôvodu sla­bej infor­mo­va­nosti. Preto Star­ti­tup spo­lu­pra­cuje s Jiho­mo­rav­ským ino­vač­ním cen­trom, ktoré tento prog­ram zastre­šuje a teší sa na vaše zaslané žia­dosti. 

Ako nový pod­ni­ka­teľ budete ťažiť z prak­tic­kého ško­le­nia priamo v malom alebo stredne veľ­kom pod­niku v kto­rej­koľ­vek kra­jine zapo­je­nej do prog­ramu. Uľahčí to úspešný štart vášho pod­ni­ka­nia, prí­padne posilní váš nový pod­nik. Môžete tiež využiť prí­stup na nové trhy, medzi­ná­rodnú spo­lu­prácu a prí­le­ži­tosti pre možnú spo­lu­prácu s obchod­nými par­tnermi v zahra­ničí.

Ide o spo­lu­prácu, ktorá je sku­točne pros­pešná pre obe strany, a pro­stred­níc­tvom kto­rej môžete obaja obja­viť nové európ­ske trhy alebo obchod­ných par­tne­rov, či rôzne spô­soby pod­ni­ka­nia.

Z dlho­do­bého hľa­diska budete môcť využí­vať prí­le­ži­tosti, ktoré posky­tuje široká sieť zná­mostí, a ak budete chcieť, môžete sa roz­hod­núť pokra­čo­vať vo vašej spo­lu­práci ako dlho­dobí obchodní par­tneri.

Zúčast­niť sa môže v pod­state kto­koľ­vek, kto už roz­be­hol pod­ni­ka­nia alebo to v dohľad­nej dobe seri­ózne plá­nuje. Vstu­pen­kou je vypra­co­va­nie nie­koľ­ko­strán­ko­vého biz­nis­plánu, ktorý by mal byť živo­ta­schopný a obsa­ho­vať aj výhľad do budúc­nosti. Potom dostane záu­jemca prí­stup do data­bázy, kde si môže vybrať z nie­koľ­kých tisí­cov spo­lu­pra­cu­jú­cich firiem po celej Európe práve tú, ktorá sa jeho pod­ni­ka­teľ­ským záme­rom blíži naj­viac.

Prog­ram “Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov” finan­cuje Európ­ska komi­sia a rea­li­zuje sa v kra­ji­nách zapo­je­ných do prog­ramu pro­stred­níc­tvom lokál­nych kon­takt­ných miest, ktoré sú kom­pe­tentné posky­to­vať pomoc pri pod­ni­kaní (napr. obchodné komory, cen­trá na pod­poru začí­na­jú­cich firiem, pod­ni­ka­teľ­ské inku­bá­tory, atď.). Ich čin­nosť je koor­di­no­vaná na európ­skej úrovni pro­stred­níc­tvom Pod­por­nej kan­ce­lá­rie prog­ramu.

Pridať komentár (0)