Erik Hudák: “Všetko čo som zažil pri budo­vaní Mini­fak­túry”

Erik Hudák / 3. júl 2015 / Business

mini­FAK­TÚRA je moderný fak­tu­račný nástroj pre živ­nost­ní­kov a malé firmy, pomo­cou kto­rého môžete vysta­vo­vať doklady kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Dis­po­nuje webo­vou ver­ziou pre Vaše PC, Mac a mobil­nými apli­ká­ciami pre Váš smartp­hone alebo tab­let, ktoré Vám poskytnú ten naj­vyšší kom­fort pre chod a sle­do­va­nie Vášho pod­ni­ka­nia.

Keď som v roku 2012 zakla­dal mini­FAK­TÚRU, slovo “star­tup” som vôbec nepoz­nal. Bol to len ďalší pro­jekt v poradí, s kto­rým som sa sna­žil pre­ra­ziť. Bez toho, aby som si naštu­do­val nejaké star­tu­per­ské prí­ručky, zvo­lil som správnu cestu, a to vytvo­riť čo naj­jed­no­duch­šiu ver­ziu apli­ká­cie, vypus­tiť ju do Apps­toru a čakať čo sa stane. Naša apli­ká­cia sa za 5 dní dostala do Top 10 najs­ťa­ho­va­nej­ších apli­ká­cií na Slo­ven­sku. Tento fakt mi na nasle­du­júce 3 roky úplne zme­nil život a ja sa skú­sim pode­liť o všetko to pozi­tívne, ale aj nega­tívne, s čím som sa dote­raz stre­tol.

Začiatky boli skvelé. Po prvot­nom úspe­chu sa nám začali ozý­vať pou­ží­va­te­lia a boli nad­šení, že takýto fak­tu­račný nástroj vzni­kol aj na Slo­ven­sku a okam­žite si začali pýtať ďal­šie a ďal­šie fun­kcie. Zrazu som mal pocit, že toto je ten správny smer, kto­rým sa chcem ube­rať a tak som sa apli­ká­cie začal veno­vať full­time. Postupne sme pri­dá­vali ďal­šie fun­kcie a vytvo­rili sme aj CZ ver­ziu, kde sa výsle­dok zo storu zopa­ko­val. Na poslednú chvílu sme sa dozve­deli, že na Slo­ven­sku orga­ni­zuje SARIO spolu s NEULOGY súťaž SSDP určenú pre ino­va­tívne star­tupy. Presne 5 min. pred uzá­vier­kou sme zaslali pri­hlášku a viac tomu neve­no­vali pozor­nosť. Asi po dvoch týžd­ňoch došiel email s infor­má­ciou o tom, že mini­FAK­TÚRA (resp. v tom čase ešte “iIn­vo­ices”) sa dostala do finále medzi 10 fina­lis­tov. Mys­lim, že v tomto momente som prvý­krát spo­jil náš pro­dukt so slo­vom star­tup. Naše nad­še­nie vyvr­cho­lilo postu­pom medzi 4 naj­lep­šie star­tupy, ktoré išli do Sili­con Val­ley. Bolo to úžasné.

V Sili­con Val­ley sme sa stretli s kopou úspeš­ných ľudí (aj zo Slo­ven­ska a Čiech), nav­ští­vili zau­ji­mavé pred­nášky, pre­zen­to­vali náš pro­dukt, učili sa od tých naj­lep­ších, ale pop­ri­tom aj aktívne pra­co­vali. Ešte pred odcho­dom do Sili­con Val­ley som si však začal uve­do­mo­vať jednú dôle­žitú vec. Ak chceme pokra­čo­vať v budo­vaní nášho pro­duktu a aktívne sa veno­vať len a len tomu, budem musieť zohnať inves­tora, ktorý zastreší celú pre­vádzku. V USA sme sa roz­hodli, že kvôli vyso­kej kon­ku­ren­cii budeme pro­dukt sme­ro­vať pri­oritne na európ­sky trh a preto som sa pred­časne vrá­til na Slo­ven­sko hľa­dať domá­ceho inves­tora. V tomto momente pre mňa začala asi tá naj­ťaž­šia a naj­nep­rí­jem­nej­šia časť mojej cesty za úspeš­ným pro­duk­tom.

Hneď po prí­lete na Slo­ven­sko som sa začal stre­tá­vať s rôz­nymi inves­tormi. Nie­ktorí boli viac skú­sení, ale väč­sine inves­to­va­nie rizi­ko­vého kapi­tálu vtedy nič neho­vo­rilo. Kedže som pop­ri­tom musel aktívne zabez­pe­čo­vať vývoj a nepretr­žitý chod pre­vádzky, tlak ply­núci z potreby zais­tiť finan­cie do doby, kým sa nepod­píše inves­tor, rás­tol zo dňa na deň. Nasle­do­valo obdo­bie kedy som začal trpieť per­ma­nent­nou neis­to­tou, stra­chom a nespa­vos­ťou. Vzťahy v tíme sa dosť naru­šili a nie­ktorí aj odišli. Viac­krát som sa už dostal až k pod­pisu zmluvy, ale následne z nej vycú­vala buď druhá strana alebo ja sám. Celých 7 mesia­cov som sa sna­žil mož­nými aj nemož­nými spô­sobmi zhá­nať peniaze na pre­vádzku až kým sme konečne v lete roku 2013 pod­pí­sali spo­lu­prácu so soft­vé­ro­vou spo­loč­nos­ťou JUM­Psoft. Bolo to veľmi oslo­bo­dzu­júce a konečne som sa mohol plne sústre­diť len a len na pro­dukt.

Naším prvým cie­ľom bolo zís­kať 1000 pla­tia­cich kli­en­tov a poviem Vám, že to bolo pekelne ťažké. Ako tím, ktorý nemal veľa skú­se­ností sme naivne verili, že to zvlád­neme za prvé 2 – 3 mesiace. Hovo­rili sme si, že ešte dokon­číme to a to a máme pro­dukt pri­pra­vený. Pravda je taká, že pro­dukt dote­raz ladíme a budeme aj najb­liž­ších X rokov. V jed­nom kole upg­ra­du­jeme mini­FAK­TÚRU po tech­nic­kej stránke, pri­dá­vame nové fun­kcie, nasta­vu­jeme ceny, správnu komu­ni­ká­ciu, marek­tin­gové kanály atď.

Momen­tálne mini­FAK­TÚRA pôsobí na šty­roch trhoch (Slo­ven­sko, Česká repub­lika, Nemecko, Rakúsko) a stojí tesne pred spus­te­ním pre­vádzky na ďal­ších šies­tich trhoch. Pro­dukt máme vyla­dený po via­ce­rých strán­kach, spúš­ťame nový cen­ník a mar­ke­tin­gové kam­pane, ale jednu vec dobre viem a to tú, že sme ešte ani zďa­leka nevyh­rali. Čaká nás ešte veľa práce, pre­ká­žok a uče­nia sa, ale aj fai­lov.

Veľa ľudí sa ma pýta, či mi to za to stojí. Či mi nevadí, že som inves­to­val všetky moje úspory. Že som pri­šiel tak­mer o vše­tok spo­lo­čen­ský život a voľný čas. Že pra­cu­jem od rána do večera aj cez víkendy. Že zaží­vam množ­stvo stre­so­vých situ­ácií a veľa­krát sa púš­tam do ris­kant­ných vecí, že možno inou prá­cou by som zaro­bil viac peňazí. Mojou odpo­ve­ďou je: áno vadí mi to, ale záro­veň neviem s tým pre­stať, pre­tože sa z toho stala moja závis­losť na nie­čom čo ma nesku­točne baví. Za mnou je už kus cesty, ale ešte väčší ma len čaká. Tí čo to vyškú­šali asi vedia o čom hovo­rím, tí čo nie a chceli by, tak smelo do toho, avšak treba si dobre pre­mys­lieť či ste na to ten správny typ. Budete potre­bo­vať obrov­ský, ale fakt obrov­ský kus psy­chic­kej odol­nosti, tvr­dej práce a záro­veň šťas­tia. Verím, že to všetko má zmy­sel a keď sa raz všetci dosta­neme do vytú­že­ného cieľa, bude to stáť za to.

zdroj: mini­fak­tura

Pridať komentár (0)