ESET, STU a UK otvo­rili za účasti nášho pána pre­zi­denta VÝSKUMNÉ CEN­TRUM ESET!

František Boršík / 18. februára 2015 / Zo Slovenska

Aj my sme boli pri tom. Ako sa vyjad­rili všetci zúčast­není, je to dôle­žitý prvý krok ku via­ce­rým cie­ľom na kto­rých chcú i naďa­lej pra­co­vať.

Cie­ľom by malo byť, ako uvie­dol rektor UK Karol Mičieta: “Spus­te­nie nového výskum­ného cen­tra je typic­kou win-win situ­ation. S pro­fi­tom pre štu­den­tov, uči­te­ľov a pre ESET. Ale aj pre Bra­ti­slavu, celú našu spo­loč­nosť a Slo­ven­sko. Výskumné cen­trum je prvým kro­kom, na ktorý chceme nad­via­zať, uve­do­mu­júc si význam infor­mač­nej bez­peč­nosti pre spo­loč­nosť. V spo­lu­práci so štát­nymi orgánmi, aka­de­mic­kou obcou i komerč­nou sfé­rou chceme preto vybu­do­vať šir­šie kon­ci­po­vané Cen­trum exce­len­cie pre infor­mačnú bez­peč­nosť.” 

Digi­tálna bez­peč­nosť je dnes dôle­ži­tej­šia ako kedy­koľ­vek v minu­losti, a keď k tomu pri­dáme i spá­ja­nie štu­den­tov s pra­xou EŠTE počas štú­dia (pre­tože skon­čiť školu a nemať žiadnu prax je dnes pomaly kari­ér­nou samov­raž­dou — ešte pred samot­ným naštar­to­va­ním kari­éry), dosta­neme veľmi silný odkaz a misiu, na ktorú ESET, STU a UK spolu vykro­čili.

Rektor STU Robert Red­ham­mer zdô­raz­nil, že sláv­nost­ným otvo­re­ním sa napĺňa ďal­šia časť jeho sna, vybu­do­vať v Mlyn­skej doline Mekku slo­ven­ského zna­lost­ného prie­myslu. 

Pán pre­zi­dent Andrej Kiska hrdo pri­po­me­nul, že aj on je “odcho­van­com” STU, pre­tože vyštu­do­val jej nie­kdaj­šiu Elek­tro­tech­nickú fakultu. Určite si zís­kal všet­kých prí­tom­ných, pre­tože so šar­mom jemu vlast­ným odlo­žil vopred pri­pra­venú reč, ktorú dostal od čle­nov svojho tímu, a hovo­ril tak, ako to on má naj­rad­šej: od srdca! 

Pre úpl­nosť dodajme, že za ESET vystú­pil gene­rálny ria­di­teľ Ing. Richard Marko, za domácu STU, kde sa cen­trum nachá­dza (na FIIT STUBA, v Mlyn­skej Doline), sa pre­zen­to­val rektor, prof. Ing. Robert Red­ham­mer, PhD., a za UK sa zúčast­nil rektor, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Výskumné cen­trum ESET bude viesť pán Juraj Mal­cho, ria­di­teľ výskumu a vývoja spo­loč­nosti ESET. Všetky zúčast­nené inšti­tú­cie pod­pí­sali na mieste aj memo­ran­dum o spo­lu­práci. 

Podľa infor­má­cii ESET-u, pred­nášky pred­metu Základy reverz­ného inži­nier­stva budú pre­bie­hať v pries­to­roch Uni­ver­zity Komen­ského, cvi­če­nia vo Výskum­nom cen­tre ESET v pries­to­roch FIIT STU. Pred­met budú vyučo­vať bez­peč­nostní experti spo­loč­nosti ESET. V let­nom semes­tri 2014/2015, ktorý sa v týchto dňoch začína, sa budú veno­vať 24 štu­den­tom.

Aj mňa osobne teší tento krok v pred, a ESET (a špe­ciálne jeho spo­lu­ma­ji­te­ľov) môžeme, mys­lím, sku­točne vyhlá­siť za vlaj­ko­no­siča pomy­sel­ného hnu­tia na pod­poru roz­voja pod­ni­ka­nia, star­tu­pov a výskumu (hlavne v oblasti IT) u nás. Bolo by skvelé vidieť ďal­šie takéto obdi­vu­hodné činy, ktoré pre­bu­dia aj ďal­šie slo­ven­ské firmy k väč­šej akti­vite v tomto smere. Ako hovorí jedno múdre prí­slo­vie: prí­boj dvíha všetky lode v prí­stave. Čím viac “ese­tov” bude robiť svoju trošku, tým viac “lodí” pôjde hore, čo v koneč­nom dôsledku bude zna­me­nať posun Slo­ven­ska v pred. Pove­dal to už aj Brad Feld a ja ho budem dnes para­frá­zo­vať: “eko­no­miku kra­jiny nezlep­šia poli­tici, ale pod­ni­ka­nie oby­čaj­ných jed­not­liv­cov, ktorí budú makať.” Sú to ľudia ako Ty alebo ja.

Obzvlášť ma teší vidieť star­tupy a jed­not­liv­cov, ktoré/í nie sú síce zatiaľ ešte ani na pol ceste k pozí­cii ESET-u, no ktoré sa sna­žia robiť pre Slo­ven­sko tú svoju pomy­selnú trošku a dví­hať ďal­ších na svoju úro­veň. Pre­tože, teore­ticky stačí byť o 2 – 3 kroky pop­redu, a už môžeme k sebe potiah­nuť tých, čo bežia za nami. Slo­ven­sko, len tak ďalej!

Zdroje: eset.comhttp://skolskyservis.teraz.sk, uniba.sk

Pridať komentár (0)