ESET, STU a UK otvo­ri­li za účas­ti náš­ho pána pre­zi­den­ta VÝSKUM­NÉ CEN­TRUM ESET!

František Boršík / 18. februára 2015 / Zo Slovenska

Aj my sme boli pri tom. Ako sa vyjad­ri­li všet­ci zúčast­ne­ní, je to dôle­ži­tý prvý krok ku via­ce­rým cie­ľom na kto­rých chcú i naďa­lej pra­co­vať.

Cie­ľom by malo byť, ako uvie­dol rektor UK Karol Mičie­ta: “Spus­te­nie nové­ho výskum­né­ho cen­tra je typic­kou win-win situ­ati­on. S pro­fi­tom pre štu­den­tov, uči­te­ľov a pre ESET. Ale aj pre Bra­ti­sla­vu, celú našu spo­loč­nosť a Slo­ven­sko. Výskum­né cen­trum je prvým kro­kom, na kto­rý chce­me nad­via­zať, uve­do­mu­júc si význam infor­mač­nej bez­peč­nos­ti pre spo­loč­nosť. V spo­lu­prá­ci so štát­ny­mi orgán­mi, aka­de­mic­kou obcou i komerč­nou sfé­rou chce­me pre­to vybu­do­vať šir­šie kon­ci­po­va­né Cen­trum exce­len­cie pre infor­mač­nú bez­peč­nosť.” 

Digi­tál­na bez­peč­nosť je dnes dôle­ži­tej­šia ako kedy­koľ­vek v minu­los­ti, a keď k tomu pri­dá­me i spá­ja­nie štu­den­tov s pra­xou EŠTE počas štú­dia (pre­to­že skon­čiť ško­lu a nemať žiad­nu prax je dnes poma­ly kari­ér­nou samov­raž­dou — ešte pred samot­ným naštar­to­va­ním kari­é­ry), dosta­ne­me veľ­mi sil­ný odkaz a misiu, na kto­rú ESET, STU a UK spo­lu vykro­či­li.

Rektor STU Robert Red­ham­mer zdô­raz­nil, že sláv­nost­ným otvo­re­ním sa napĺňa ďal­šia časť jeho sna, vybu­do­vať v Mlyn­skej doli­ne Mek­ku slo­ven­ské­ho zna­lost­né­ho prie­mys­lu. 

Pán pre­zi­dent Andrej Kis­ka hrdo pri­po­me­nul, že aj on je “odcho­van­com” STU, pre­to­že vyštu­do­val jej nie­kdaj­šiu Elek­tro­tech­nic­kú fakul­tu. Urči­te si zís­kal všet­kých prí­tom­ných, pre­to­že so šar­mom jemu vlast­ným odlo­žil vopred pri­pra­ve­nú reč, kto­rú dostal od čle­nov svoj­ho tímu, a hovo­ril tak, ako to on má naj­rad­šej: od srd­ca! 

Pre úpl­nosť dodaj­me, že za ESET vystú­pil gene­rál­ny ria­di­teľ Ing. Richard Mar­ko, za domá­cu STU, kde sa cen­trum nachá­dza (na FIIT STU­BA, v Mlyn­skej Doli­ne), sa pre­zen­to­val rektor, prof. Ing. Robert Red­ham­mer, PhD., a za UK sa zúčast­nil rektor, prof. RNDr. Karol Mičie­ta, PhD. Výskum­né cen­trum ESET bude viesť pán Juraj Mal­cho, ria­di­teľ výsku­mu a vývo­ja spo­loč­nos­ti ESET. Všet­ky zúčast­ne­né inšti­tú­cie pod­pí­sa­li na mies­te aj memo­ran­dum o spo­lu­prá­ci. 

Pod­ľa infor­má­cii ESET-u, pred­náš­ky pred­me­tu Zákla­dy reverz­né­ho inži­nier­stva budú pre­bie­hať v pries­to­roch Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho, cvi­če­nia vo Výskum­nom cen­tre ESET v pries­to­roch FIIT STU. Pred­met budú vyučo­vať bez­peč­nost­ní exper­ti spo­loč­nos­ti ESET. V let­nom semes­tri 2014/2015, kto­rý sa v tých­to dňoch začí­na, sa budú veno­vať 24 štu­den­tom.

Aj mňa osob­ne teší ten­to krok v pred, a ESET (a špe­ciál­ne jeho spo­lu­ma­ji­te­ľov) môže­me, mys­lím, sku­toč­ne vyhlá­siť za vlaj­ko­no­si­ča pomy­sel­né­ho hnu­tia na pod­po­ru roz­vo­ja pod­ni­ka­nia, star­tu­pov a výsku­mu (hlav­ne v oblas­ti IT) u nás. Bolo by skve­lé vidieť ďal­šie také­to obdi­vu­hod­né činy, kto­ré pre­bu­dia aj ďal­šie slo­ven­ské fir­my k väč­šej akti­vi­te v tom­to sme­re. Ako hovo­rí jed­no múd­re prí­slo­vie: prí­boj dví­ha všet­ky lode v prí­sta­ve. Čím viac “ese­tov” bude robiť svo­ju troš­ku, tým viac “lodí” pôj­de hore, čo v koneč­nom dôsled­ku bude zna­me­nať posun Slo­ven­ska v pred. Pove­dal to už aj Brad Feld a ja ho budem dnes para­frá­zo­vať: “eko­no­mi­ku kra­ji­ny nezlep­šia poli­ti­ci, ale pod­ni­ka­nie oby­čaj­ných jed­not­liv­cov, kto­rí budú makať.” Sú to ľudia ako Ty ale­bo ja.

Obzvlášť ma teší vidieť star­tu­py a jed­not­liv­cov, ktoré/í nie sú síce zatiaľ ešte ani na pol ces­te k pozí­cii ESET-u, no kto­ré sa sna­žia robiť pre Slo­ven­sko tú svo­ju pomy­sel­nú troš­ku a dví­hať ďal­ších na svo­ju úro­veň. Pre­to­že, teore­tic­ky sta­čí byť o 2 – 3 kro­ky pop­re­du, a už môže­me k sebe potiah­nuť tých, čo bežia za nami. Slo­ven­sko, len tak ďalej!

Zdro­je: eset.comhttp://skolskyservis.teraz.sk, uniba.sk

Pridať komentár (0)