Etik­Bu­tik pri­náša vegán­sku módu s pri­da­nou hod­no­tou

Linda Cebrová / 26. júla 2016 / Business

Obliecť sa eko­lo­gicky a zod­po­vedne nezna­mená, že musíš vyze­rať ako hip­pi­sák. Môžeš sa o tom pre­sved­čiť v praž­skom butiku v kto­rom nenáj­deš žia­den pro­dukt zo živo­čiš­ného mate­riálu.

Tex­tilný a odevný prie­my­sel pred­sta­vuje významnú časť eko­no­miky. Zane­cháva pri­tom značnú stopu na život­nom pro­stredí a často sa v ňom využíva lacná pra­covná sila ľudí z tre­tích kra­jín sveta. Aj toto boli jedny z dôvo­dov, prečo sa Oľga Gara­jová roz­hodla zalo­žiť prvý butik s etic­kou a vegan­skou módou EtikButik.cz a pod­po­riť tak myš­lienku „slow fas­hion.“

V Etik­Bu­tiku môžeš nájsť dám­ske, pán­ske ale aj det­ské oble­če­nie alebo obuv. Všetko je však vyro­bené za féro­vých pod­mie­nok a z mate­riá­lov, ako je bio­ba­vlna, recyk­lo­vané PET fľaše, korok alebo ana­ná­sové listy.

etik2

Zákaz­níci si môžu vybrať z ponuky pro­duk­tov z dielne bel­gic­kej značky Stanley&Stella. Za mot­tom tejto značky “360° Sus­tai­na­bi­lity” sa skrýva snaha o udr­ža­teľ­nosť vo všet­kých mož­ných ohľa­doch. Ďal­šou znač­kou ktorú náj­deš v Etik­Bu­tiku je nemecký Arme­dan­gels, ten tvorí sku­pina nad­čen­cov, ktorí každú sezónu vytvá­rajú limi­to­vané, dizaj­nové Fair Trade kolek­cie. Čo sa týka obuvi, tá sa vyrába len v Európe a k dis­po­zí­cií sú vegán­ske značky ako je Wills Lon­don alebo NAE Vegan.

Nad­ná­rodné tex­tílne reťazce často výrobu oble­če­nia zadá­vajú exter­ným dodá­va­te­ľom z roz­vo­jo­vých zemí, kde panujú drsné pra­covné pod­mienky. Ľudia za pár desia­tok eur mesačne pra­cujú aj pät­násť hodín denne.“- popi­suje Oľga

02

Oľga verí, že je nutné si uve­do­miť, akým spô­so­bom jedi­nec a spot­re­bi­teľ môže aspoň z časti ovplyv­niť spo­lo­čen­skú situ­áciu tým, čo naku­puje a kde. Totižto každý môže byť tou zme­nou, ktorú by chcel vo svete vidieť. To sa samoz­rejme netýka len oble­če­nia, ale aj potra­vín alebo koz­me­tiky.

Sociálne pod­ni­ka­nie nie len za úče­lom zisku je smer, kto­rým by sa chcela Oľga Gara­jová naďa­lej ube­rať. Zatiaľ je táto myš­lienka obsia­hnutá v pro­duk­toch, ktoré ponúka. Tie sú vlastne takou prvou las­to­vič­kou. Do budúcna určite plá­nuje spo­lu­prácu aj s nezis­ko­vými orga­ni­zá­ciami. Momen­tálne v jej butiku fun­guje aj niečo ako zberné miesto na oble­če­nie a škol­ské potreby pre deti, ktoré to potre­bujú.

Mladá pod­ni­ka­teľka pri­tom pri­znáva, že na začiatku mala veľké vízie, že všetko bude hneď fun­go­vať. Časom však zis­tila, že až tak jed­no­du­ché to nebude. Teraz sa učí byť trpez­livá a verí, že všetko má svoj čas. Oľga tiež spo­lu­pra­cuje s lokál­nymi návrhármi a dizaj­nérmi. V budúc­nosti by spo­lu­prácu chcela roz­ší­riť a z Etik­Bu­tiku vybu­do­vať kre­a­tívnu plat­formu.

e1

Oľga verí, že my ako spot­re­bi­te­lia máme značnú moc nad etic­kou, féro­vou a ohľa­du­pl­nou prí­tom­nos­ťou a tak­tiež budúc­nos­ťou. A to práve tým, aké pro­dukty naku­pu­jeme. Nemu­síš sa pri­tom hneď zba­viť všet­kého majetku a vrá­tiť sa na stromy. Stačí začať práve teraz robiť infor­mo­vané a zod­po­vedné roz­hod­nu­tia. V dneš­nej moder­nej dobe už exis­tuje veľa etic­kých a eko­lo­gic­kých alter­na­tív.

Každý posun správ­nym sme­rom sa počíta, veď každá cesta raz začala prvým kro­kom. Ak sa spojí jedna etická kvapka s dru­hou, môžeme tu mať za chvíľu oceán nezni­če­nej prí­rody, dob­rých skut­kov a súcitu. A to nie len so zvie­ra­tami ale aj s ľuďmi na dru­hom konci pla­néty.

zdroj:etikbutik.cz, zdroj foto­gra­fií: facebook.com/etikbutik.cz, greenglasses.cz

Pridať komentár (0)